U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Actuele vraag over de overname van aandelen van radiozender 4FM
van Carl Decaluwe aan minister Dirk Van Mechelen
41 (2002-2003)
Actuele vraag over het in concessie geven van gemeentelijke rioleringen aan buitenlandse bedrijven
van Dirk Holemans aan minister Paul Van Grembergen
42 (2002-2003)
Actuele vraag over een eventuele heronderhandeling van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
van Ludwig Caluwé aan minister Jaak Gabriels
43 (2002-2003)
Actuele vraag over een actieplan voor het voetbal in Vlaanderen
van Jan Roegiers aan minister Guy Vanhengel
44 (2002-2003)
Actuele vraag over de kwaliteit van de wegenbouw in relatie tot overladen vrachtwagens
van Guy Sols aan minister Steve Stevaert
45 (2002-2003)
Actuele vraag over de toepasbaarheid van de zorgverzekering in Brussel
van Sven Gatz aan minister Mieke Vogels
46 (2002-2003)
Actuele vraag over de vestiging van een nieuwe halfopen instelling voor probleemjongeren in Antwerpen
van Filip Dewinter aan minister Mieke Vogels
47 (2002-2003)
Jaarlijks verslag van de kinderrechtencommissaris
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
Motie van de heren Eddy Schuermans, Eric Van Rompuy, Erik Matthijs en Johan De Roo betreffende een belangenconflict
1457 (2002-2003) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende de algemeen verbindend verklaring van akkoorden tussen werknemers- en werkgeversorganisaties betreffende gemeenschaps- en gewestaangelegenheden
1172 (2001-2002) nr. 1
Voorstel van decreet van de heer Herman De Loor, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heer Dirk De Cock en mevrouw Riet Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
1141 (2001-2002) nr. 1
Voorstel van decreet van de heren Herman Lauwers, Jos Stassen, Marino Keulen en Dany Vandenbossche houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende ondersteuning van de federatie van erkende organisaties voor volksontwikkelingswerk
1257 (2001-2002) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Kris Van Dijck, Chris Vandenbroeke en Jan Loones tot besluit van de op 5 november 2002 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de houding van de Vlaamse vertegenwoordigers in de Delcrederedienst bij beslissingen over wapenleveringen
1432 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Christian Verougstraete tot besluit van de op 5 november 2002 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Jaak Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over de houding van de Vlaamse vertegenwoordigers in de Delcrederedienst bij beslissingen over wapenleveringen
1428 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Erik Matthijs, Jef Van Looy, Eddy Schuermans en Jos De Meyer en mevrouw Trees Merckx-Van Goey tot besluit van de op 6 november 2002 door de heer Erik Matthijs in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de uitbreiding van de Europese Unie en de hervorming van het Europees landbouwbeleid
1434 (2002-2003) nr. 1
Met redenen omklede motie van mevrouw Isabel Vertriest en de heren André Denys, Jacky Maes en Jos Bex tot besluit van de op 6 november 2002 door de heer Erik Matthijs in plenaire vergadering gehouden interpellatie tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de uitbreiding van de Europese Unie en de hervorming van het Europees landbouwbeleid
1439 (2002-2003) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de morgenvergadering
Benoeming van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.