U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 november 2002, 10.00u

van Herman De Loor, Anny De Maght-Aelbrecht, Dirk De Cock en Riet Van Cleuvenbergen
1141 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

VOORSTELLEN VAN DECREET

Wijziging decreet tot bescherming namen openbare wegen en pleinen

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heer De Loor, mevrouw De Maght-Aelbrecht, de heer De Cock en mevrouw Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Peter De Ridder,verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Riet Van Cleuvenbergen

Wij steunen het voorstel van decreet waardoor gemeenten voortaan zelf de naam van een straat of plein zullen kunnen bepalen, ook al zal het binnenkort wellicht overbodig worden als het nieuwe gemeentedecreet in werking treedt.

Tijdens de commissiebespreking hebben wij de nadruk gelegd op twee problemen. Ten eerste is het onduidelijk of de Nederlandse dan wel de Franse straatnaam voorrang heeft in gemeenten met taalfaciliteiten. Het rapport-Boes over de verfijning van de taalwetgeving en de vernederlandsing van het straatbeeld stelt voor om in faciliteitengemeenten alleen maar Nederlandse straatnaamborden te gebruiken.

Ten tweede worden Nederlandse straatnamen vaak te letterlijk vertaald naar het Frans. Dat leidt niet alleen tot absurde situaties. Ook heeft de Vlaams-Brabantse commissie voor plaatsnamen zich onbevoegd verklaard om advies te verlenen over de Franse vertaling. Een duidelijk hiaat in onze wetgeving. We vragen de minister van Binnelandse Aangelegenheden daarom nauwlettend toezicht te houden. (Applaus bij CD&V)

Herman De Loor

Met dit voorstel van decreet vereenvoudigen we de huidige complexe procedure om straten en pleinen een (nieuwe) naam te geven. Tegelijk herstellen we het primaat van de politiek.

Als een gemeenteraad beslist een straatnaam te wijzigen, moet hij die beslissing bekendmaken door openbare aanplakking. De bevolking krijgt 30 dagen om opmerkingen te maken en tegelijk wordt de gemeentelijke cultuurraad om een advies gevraagd. Deze raad krijgt daarvoor eveneens dertig dagen. Vervolgens wordt het proces-verbaal over de sluiting van het openbaar onderzoek opgemaakt. Dat proces-verbaal bevat alle opmerkingen en bezwaren. De uiteindelijke beslissing moet bekend worden gemaakt aan alle personen die wonen of een eigendom hebben langs de weg of het plein. Ook zij kunnen opmerkingen maken of bezwaren indienen.

Nadien wordt het volledige dossier opgestuurd naar de provinciale commissie die dertig dagen de tijd krijgt om een bindend advies te formuleren. De gouverneur kan deze periode verlengen. Geen advies komt overeen met een positief advies. Binnen de 60 dagen kan de gemeenteraad tegen het advies beroep aantekenen bij de centrale commissie. Het dossier wordt ten slotte bezorgd aan de gewone toezichthoudende overheid.

In dit voorstel van decreet wordt enkel advies gevraagd aan de gemeentelijke cultuurraad. Een bijkomend advies vragen aan de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving kan. Het advies van die commissie is niet bindend. De Vlaamse regering moet nu uitmaken of de provinciale commissies dienen voort te bestaan.

Nadat alle adviezen en bezwaren zijn onderzocht, beslist de gemeenteraad. Deze beslissing is enkel onderworpen aan de toezichthoudende overheid, die kan reageren op klachten.

Ook in het voorontwerp van gemeentedecreet wordt bepaald dat de gemeentebesturen voortaan zelf beslissen over straatnamen. Wij willen dit voorstel van decreet toch nu al laten goedkeuren omdat het uiteindelijke gemeentedecreet nog even op zich zal laten wachten.

Miel Verrijken

We juichen dit initiatief toe. Zowel vanuit praktisch als wetenschappelijk oogpunt is het goed dat het lokale niveau over namen van wegen en pleinen kan beslissen. Het biedt een unieke gelegenheid om benamingen, overgenomen van een verkeerde vertaling door de Franse bezetter, om te vormen tot de oude middeleeuwse namen. In grote steden zijn tal van voorbeelden van dergelijke verkeerde vertalingen te vinden. Soms zijn de oude middeleeuwse straatnamen in de volkstaal nog blijven bestaan. Het voorstel laat toe die namen terug in te voeren. (Applaus bij het VB)

Dirk De Cock

Mijn aanvankelijke twijfel over dit voorstel is weg. Het is niet de bedoeling de wetenschappelijke of historische achtergrond weg te nemen. Het laagste niveau kan de juiste beslissingen nemen over de namen van straten en pleinen. Het beschikt immers over voldoende kennis en deskundigen daarvoor. Zo kunnen foute of te letterlijke vertalingen rechtgezet worden. Wat met historische gallicismen moet gebeuren blijft onduidelijk.

Het lokale niveau kan in geval van twijfel nog steeds beroep doen op de Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving. We hebben echter voldoende vertrouwen in de lokale adviesraden en de gemeenteraden. (Applaus)

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heer De Loor, mevrouw De Maght-Aelbrecht, de heer De Cock en mevrouw Van Cleuvenbergen houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de openbare wegen en pleinen.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.