U bent hier

De voorzitter

Vermindering van de dotatie van de federale overheid aan gemeenschappen en gewesten

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Van Rompuy en De Roo en mevrouw Demeester-De Meyer tot besluit van de op 23 oktober 2002 door de heren Vandenbroeke en Van Rompuy in plenaire vergadering gehouden interpellaties tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, respectievelijk over de vermindering van de dotatie van de federale overheid aan de gemeenschappen en gewesten, de weerslag hiervan op de inkomsten van de Vlaamse overheid en de roep naar meer fiscale autonomie, en over de gevolgen van de dotatievermindering voor de begrotingsenveloppe.

Eric Van Rompuy

Ik had gehoopt dat de minister van Financiën bij de stemming aanwezig zou zijn om meer uitleg te geven over het overleg dat hij hierover gisteren heeft gehad. Ik wil trouwens aanklagen dat de Vlaamse regering nooit nog aanwezig is bij de stemmingen in het Vlaams Parlement. Dit is ongehoord.

We worden geconfronteerd met het feit dat of onze Vlaamse begroting, of de federale begroting niet klopt. Waarschijnlijk zal bij de begrotingscontrole, en dus na de verkiezingen, beslist worden op welk niveau er moet worden bespaard. Wij nemen deze gang van zaken niet en eisen klaarheid.

- De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 22 stemmen tegen 57 bij 25 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 21 stemmen tegen 56 bij 24 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.