U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Sauwens en Van Rompuy tot besluit van de op 22 oktober 2002 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de conclusies van de VUB-studie aangaande de taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand.

Johan Sauwens

Een aantal vaststellingen uit de studie stemmen tot nadenken en moeten ons tot actie aanzetten. De integratie van de Franstaligen in de Rand vindt niet plaats. In de betrokken gemeenten gelooft niemand in de integrerende werking van de faciliteiten. Ook is duidelijk gebleken dat de faciliteiten een negatief effect hebben op de bevolkingssamenstelling. Mensen met een Franstalige achtergrond gaan er meer dan in de andere randgemeenten wonen omdat er faciliteiten zijn.

Deze studie heeft ook een nieuw feit aan het licht gebracht, namelijk de grote mobiliteit in die gemeenten. Veel mensen komen in die gemeenten wonen en trekken er later ook uit weg. Dat betekent dat een proactief beleid van de Vlaamse regering reeds in 2006 positieve gevolgen kan hebben.

Het antwoord van de minister bevredigt me echter niet. Met goede wil alleen zal men er niet komen. In tegenstelling tot de vorige regeringsperiode blijven concrete realisaties uit.

Wij vragen dat de Vlaamse regering nog vóór het einde van het jaar een actieplan zou voorleggen aan het Vlaams Parlement. We vragen ook dat de financiering van het faciliteitenonderwijs zou worden stopgezet zolang de taalinspectie niet behoorlijk functioneert en de scholen de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap blijven weigeren. Verder vragen we een nieuwe rondzendbrief om de verfijning van de taalwetgeving en de vernederlandsing van het straatbeeld te concretiseren. Ten slotte vragen we dat de regering voorstellen zou formuleren voor het openen van een permanent communicatiekanaal op geïndividualiseerde basis voor de Europese burgers in deze faciliteitengemeenten.

Ik heb echter niet de indruk dat de regering van plan is om nog vóór de volgende federale verkiezingen iets te doen op het terrein. Nochtans is net nu actie nodig.

  • De met redenen omklede motie wordt met 43 stemmen tegen 57 bij 4 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.