U bent hier

De voorzitter

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : Vanmiddag heeft de heer Caluwé bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Van Rompuy, Van den Brande, Caluwé en Sauwens en mevrouw Grouwels betreffende een belangenconflict.

Ludwig Caluwé

Morgen stemt de Senaat over de nieuwe kieswet. In die kieswet wordt bepaald dat het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst, maar wel uitgebreid wordt. Daarenboven wordt er een voor Vlaanderen nadelig kiessysteem ingevoerd. Dat staat in schril contrast met het Vlaams regeerakkoord, waarin gepleit wordt voor een splitsing van dat kiesarrondissement in de eerste helft van de regeerperiode.

Niet splitsen betekent vijf Waalse provinciale kiesomschrijvingen, maar slechts vier Vlaamse. Voor Vlaams-Brabant komt er immers een specifieke regeling. Dat zou niet enkel gelden voor de eerstvolgende verkiezingen, maar ook voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Senaat en voor de vijftig nationaal te verkiezen kamerleden.

De Vlaamse partijen zullen zeker één, maar vermoedelijk twee zetels verliezen. Een aantal Vlaamse partijen zullen meer stemmen maar minder zetels halen dan Franstalige partijen. Dat komt door de afschaffing van de apparentering tussen Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Een tweede reden is de samenvoeging van de stemmen van kleinere Franstalige partijen. De zetels worden eerst verdeeld tussen Franstalige en Vlaamse partijen.

Hoewel er evenveel kandidaten op de lijsten moeten staan, zullen de Nederlandstaligen zich ook moeten richten tot de Leuvense kiezer. De Franstaligen kunnen hun inspanningen beperken tot Brussel-Halle-Vilvoorde.

De minister-president lanceert al nieuwe plannen voor na de verkiezingen. Om die plannen geloofwaardig te maken, moet hij het regeerakkoord eerst uitvoeren. Ik verwacht dat de meerderheidspartijen de daad bij het woord voegen en de motie tot een belangenconflict steunen. (Applaus bij CD&V en het VB)

Johan Sauwens

Mevrouw Van Weert laakt in de kamer de totstandkoming van de kieshervorming en het gebrek aan parlementaire inspraak. Zij stelt dat de hervorming strijdig is met de Grondwet en verwijst hiervoor naar adviezen van de Raad Van State. Het ontwerp gaat in tegen de Vlaamse belangen. Ze verzet zich tegen een paritaire Senaat zolang die de bevoegdheden van het akkoord behoudt. Ze is ook tegen de constitutionele autonomie. Ze besluit dat de hervorming niet goed is voor Vlaanderen en geen grotere inspraak biedt aan de bevolking. Spirit zal daarom in de Kamer de hervorming niet goedkeuren.

CD&V vraagt dat de partijen hun woorden in dit parlement staven met daden, ook in federale assemblees. (Applaus bij CD&V en het VB)

Joris Van Hauthem

De regering is duidelijk niet geïnteresseerd in wat het parlement over dit onderwerp te zeggen heeft.

Wij zijn het eens met deze motie. De hervorming van de kieswetgeving is een gemiste kans om Brussel-Halle-Vilvoorde horizontaal te splitsen. Voor dit punt van het regeerakkoord volstaat een gewone meerderheid.

Het is eigenaardig dat men het in dit land normaal vindt dat er kieskringen zijn die bestaan uit enerzijds Brussel en anderzijds eentalig Nederlands gebied. Aan de overkant van de taalgrens is dit niet het geval.

Minister Vanhengel verklaarde dat de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde een slechte zaak zou zijn voor de Vlamingen. Naar dit parlement komt hij nooit. Staat hij, als lid van deze Vlaamse regering, wel achter het regeerakkoord?

De VLD wringt zich in alle mogelijke bochten om toch maar te kunnen beweren dat het niet splitsen een goede zaak zou zijn voor de Vlamingen. Het is echter duidelijk dat een niet-splitsing ons op korte termijn 2 zetels zal kosten en op lange termijn nog eens twee. Het netto-resultaat van een niet-splitsing is dus het verlies van 4 zetels. In dat geval wens ik de meerderheid te feliciteren met haar verwezenlijkingen.

Cijfers tonen duidelijk aan dat men resultaten kan boeken wanneer men de banden tussen Brussel en de Franstaligen in de rand institutioneel doorknipt. Bij de verkiezingen van 1999 leidde dit bijvoorbeeld tot een halvering van het aantal Franstalige stemmen. Dit bewijst het belang van de splitsing.

De kieshervorming beoogt geenszins dat de democratie beter zou functioneren, ze is gewoon gemaakt op maat van een aantal meerderheidspartijen.

Een aantal punten van het Vlaamse regeerakkoord worden duidelijk niet gerealiseerd. Als dit geen aanleiding geeft tot de inroeping van een belangenconflict, weet ik het niet meer. (Applaus bij CD&V en VB)

- Het voorstel tot aanvulling van de agenda wordt eenparig door de 104 aanwezige leden aangenomen.

De voorzitter

Dan stel ik voor deze motie betreffende een belangenconflict onmiddellijk te behandelen.

Bespreking

Aan de orde is de motie van van de heren Van Rompuy, Van den Brande, Caluwé en Sauwens en mevrouw Grouwels betreffende een belangenconflict.

De bespreking is geopend.

Dominique Guns

De VLD zal deze motie niet goedkeuren. De aangehaalde argumenten zijn immers niet overtuigend genoeg. Dat er geen splitsing komt is weliswaar jammer maar het mag niet tot een symbolenstrijd komen. De Franstaligen hebben die strijd weliswaar gewonnen maar het zijn de Vlamingen die hun zetels behouden.

Het gaat hier niet over winst of verlies van zetels maar over politieke geloofwaardigheid.

In juni 1999 heb ik het Vlaamse regeerakkoord mee goedgekeurd. Nu worden twee elementen uit dat akkoord met de voeten getreden. Het regeerakkoord ijverde voor de splisting van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en pleitte ervoor dat de leden van de meerderheid hetzelfde discours hanteren op Vlaams en federaal niveau. Ik hoop dat al degenen die het regeerakkoord mee goedgekeurd hebben, nu ook de moed zullen hebben om deze motie, vol overtuiging, goed te keuren. (Applaus bij CD&V, VB en NV-A)

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van de heer Van Rompuy, Van den Brande, Caluwé en Sauwens en mevrouw Grouwels betreffende een belangenconflict.

- De motie wordt met 48 stemmen tegen 54 bij 3 onthoudingen niet aangenomen.

Trees Merckx-Van Goey

Ik heb een stemafspraak met mevrouw De Maght-Aelbrecht.

Riet Van Cleuvenbergen

Ik heb een stemafspraak met de heer Dirk De Cock.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.