U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2002, 14.00u

De voorzitter

Mogelijk misbruik van de zorgverzekering door Brusselse OCMW-rusthuizen

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Roegiers tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking, over mogelijk misbruik van de zorgverzekering door Brusselse OCMW-rusthuizen.

Jan Roegiers

Sinds 1 oktober van dit jaar worden zwaar zorgbehoevenden die verblijven in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of een psychiatrische instelling, ten laste genomen van de zorgverzekering.

De plannen van enkele Brusselse OCMW-voorzitters zullen echter tot nieuwe problemen leiden. De voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha Berchem heeft bijvoorbeeld besloten om zijn cliënten ambtshalve in te schrijven in de Vlaamse zorgverzekering, in afwachting dat deze regeling ook zou gelden voor de bicommunautaire instellingen. De premie van 25 euro wil hij betalen uit de OCMW-kas. Hij gaat ervan uit dat een veelvoud van dat bedrag op korte termijn naar de kas zal terugvloeien.

Dergelijke praktijken zijn een vorm van oneigenlijk gebruik van de zorgverzekering. Hier is het immers niet de bedoeling de kostenfactuur van de zieken te verminderen, maar wel de tekorten van de OCMW's bij te passen.

Ik ga ervan uit dat de minister het daarmee niet eens is. Is ze plan plan deze praktijken te onderzoeken en maatregelen te nemen tegen vormen van oneigenlijk gebruik?

Minister Mieke Vogels

Vanaf 1 oktober van dit jaar kunnen rusthuisbewoners in C-bedden een beroep doen op de zorgverzekering.

De jongste dagen was er herhaaldelijk sprake van oneigenlijk gebruik. Vorige week kwam aan het licht dat Vlaamse rusthuizen van plan zijn de rusthuisprijzen te verhogen om hun rekeningen te doen kloppen. De zorgverzekering is er echter om de zorgen betaalbaar te maken voor de gebruiker. We hebben hierover een brief gestuurd naar minister Picqué om hem te vragen over welke dossiers het gaat. Volgende week zullen we een gesprek hebben met de VVSG. Ik hoop dat het slechts over een aantal geïsoleerde gevallen gaat.

In Brussel ligt de zaak nog complexer. Bij de start van de uitbetalingen zijn de OCMW's ermee begonnen hun cliënten automatisch in te schrijven. De handleiding van de Zorgverzekering bevat een artikel dat bepaalt dat OCMW's hun cliënten collectief kunnen aansluiten. Daarbij is het echter niet de bedoeling dat de OCMW's zouden optreden in hun functie van beheerder van rusthuizen. In dat geval gaat het om een vorm van oneigenlijk gebruik.

Uit de statistieken is evenwel nog niet gebleken dat er de laatste dagen massaal veel aansluitingen zijn gebeurd vanuit de Brusselse rusthuizen. Men wacht de beslissing van de Vlaamse regering inzake de bicommunautaire rusthuizen af. De vraag om ook die rusthuizen te erkennen als rechthebbenden bij de Vlaamse zorgverzekering gaat trouwens uit van de VGC en van de Vlaamse Brusselaars.

In juli heeft de Vlaamse regering een besluit goedgekeurd dat bepaalde onder welke voorwaarden bicommunautaire Brusselse rusthuizen erkend kunnen worden voor de Vlaamse zorgverzekering. We hebben daarover een advies gevraagd van de Raad van State. Vandaag zou de Raad van State daarover beslissen. Bij een positief advies zouden 12.000 bicommunautaire bedden in aanmerking komen voor erkenning, waarvan er 4.000 in handen zijn van de OCMW's. In dat geval moet de Vlaamse regering zich bezinnen over maatregelen om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Jan Roegiers

Ik zou de minister willen vragen niet gewoon te wachten op het advies van de Raad van State, maar proactief op te treden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.