U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2002, 14.00u

De voorzitter

Nachtvluchten vanuit Zaventem ten noorden van Brussel

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Glorieux tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, over de concentratie van de nachtvluchten vanuit Zaventem ten noorden van Brussel.

Minister Dua zal op deze vraag antwoorden.

Eloi Glorieux

Omdat dit dossier niet onder één bepaald beleidsdomein valt en omdat minister-president Dewael het principsakkoord met de federale regering heeft ondertekend, heb ik deze vraag eigenlijk aan minister-president Dewael gesteld. Ik heb dat akkoord altijd verdedigd omdat het ondanks zijn gebreken toch een stap vooruit was. Bovendien heeft minister Dua enkele bijsturende maatregelen getroffen.

De aangekondigde concentratie van nachtvluchten vloeit voort uit dat akkoord, maar voldoet niet aan de geest ervan : een groot deel van de inwoners uit de Rand wordt erdoor benadeeld. Wie nu al wordt getroffen, mocht immers geen bijkomende last meer krijgen.

De concentratie leidt onvermijdelijk tot bijkomende last ondanks de begeleidende maatregelen. Zal de Vlaamse regering er bij de federale regering op aandringen die begeleidende maatregelen uit te voeren alvorens de nachtvluchten te concentreren. Hoe kunnen we de inwoners van de Rand er overigens van overtuigen dat Biac zijn beloftes zal nakomen als ze nu al weigeren een proefdraailoods te bouwen.

Een ander voorbeeld is de vervanging van de meest lawaaierige Boeings tegen het einde van dit jaar. DHL wil graag uitstel van deze maatregel. Dergelijke zaken kunnen niet door de beugel. De Vlaamse regering moet op haar strepen staan en ervoor zorgen dat ze de gezonde nachtrust van duizenden mensen in de Vlaamse Rand veilig stelt.

Minister Vera Dua

Het federale akkoord van februari 2000 vormt de basis van het Zaventemdossier. De gewesten waren niet betrokken bij het totstandkomen van dat akkoord. Vrij snel werd evenwel duidelijk dat het belangrijk was dat ook het Vlaams en het Brussels Gewest rond de tafel gingen zitten om een aantal zaken op elkaar af te stemmen. Dat leidde tot het gezamenlijke akkoord van februari 2002, dat in juli 2002 werd verfijnd.

Essentieel is dat men probeert om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken voor de bevolking. Het Vlaams Gewest heeft ervoor gezorgd dat er garanties werden opgenomen zodat de concentratie van de vluchten op de twee hoofdassen geen hinder veroorzaakt voor de bewoners. Zo mogen er geen nieuwe gehinderden bijkomen en mag er voor diegenen die momenteel al hinder ondervinden, geen extra hinder bijkomen.

Voorlopig baseren we ons op de simulatiestudie van de KULeuven die stelt dat aan de voorwaarden wordt voldaan, als de flankerende maatregelen worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2003 zullen de voorwaarden van het Vlaams Gewest vervuld zijn. Als blijkt dat aan de voorwaarden niet voldaan wordt, ontstaat er een groot probleem en zullen we aan de federale overheid om de concentratiebeweging uit te stellen.

Het vervangingsprogramma is essentieel en moet uitgevoerd worden om aan de voorwaarden te voldaan. Op 26 september 2002 heb ik een brief naar premier Verhofstadt met de vraag om te zorgen voor de tijdige vervanging van lawaaierige toestellen door minder lawaaierige. Ik heb nog geen antwoord ontvangen.

De proefdraailoods is nog niet gerealiseerd. Dat is opgenomen in de milieuvergunning en in het federale akkoord. Er is een proces-verbaal tegen BIAC opgesteld. Verder voeren we ook eigen geluidsnormen in door een wijziging van Vlarem. Op die manier wordt het mogelijk om overtredingen te verbaliseren.

We doen alles om ervoor te zorgen dat de garanties worden gerespecteerd en als dat niet gebeurt, zullen we de nodige maatregelen nemen.

Eloi Glorieux

Het is belangrijk dat we er ons van bewust zijn dat de concentratie eigenlijk al in april voltrokken is. De studie van de KULeuven geeft dus een vertekend beeld. Ik ben tevreden over de initiatieven in verband met de vervanging van de meest lawaaierige toestellen en over het proces-verbaal tegen BIAC. Ik hoop dat dat verder wordt opgevolgd.

Het akkoord moet volledig worden gerespecteerd. Als een aantal maatregelen niet worden uitgevoerd, staat het op de helling.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.