U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 9 juli 2002, 14.00u

van Jos Stassen, Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers en Mieke Van Hecke, verslag door Peter De Ridder
1213 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Privaatrechtelijke culturele archiefwerking

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Stassen, Keulen, Vandenbossche en Lauwers en mevrouw Van Hecke houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking.

De algemene bespreking is geopend.

De heer De Ridder, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

Mieke Van Hecke

Met een voorstel van resolutie van de heer Vandenbroeke vroeg het Vlaams Parlement de Vlaamse regering destijds om in de Costa-onderhandelingen de overdracht van de bevoegdheid over het publiekrechtelijk archiefwezen te verdedigen om daarna de Archiefwet van 24 juni 1955 te vervangen door een archiefdecreet. In het Lambermontakkoord worden daarover helaas geen afspraken gemaakt.

Dit voorstel van decreet regelt bijgevolg alleen de privaatrechtelijke culturele archiefwerking. Het is evenwel meer dan een actualisering van het decreet voor de zogenaamde kleurenarchieven van 1985. Het bevat ook enkele bepalingen om de private archieven voor het grote publiek toegankelijk te maken. Door de Archiefbank zullen openbare archieven nauwer betrokken worden bij het Vlaamse archiefbeleid.

CD&V vraagt de regering uitdrukkelijk voor genoeg financiële middelen te zorgen om enerzijds dit voorstel van decreet te kunnen uitvoeren en anderzijds nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Ook zonder de gevraagde bevoegdheidsoverdracht kan Vlaanderen een beleid voeren voor de archieven van Vlaamse overheidsinstellingen, de provinciale en de lokale besturen. Wij betreuren daarom dat niet tegelijkertijd werk is gemaakt van een regeling voor het publiekrechtelijke archiefbeheer. Daartoe dient in de eerste plaats een convenant afgesloten te worden met de federale overheid. Het Rijksarchief is nog altijd bevoegd voor archiefzorg. Het tweesporenbeleid tussen Vlaanderen en Wallonië wordt immers hoe langer hoe duidelijker.

Omdat dit voorstel van decreet een eerste belangrijke stap is, zal CD&V het enthousiast goedkeuren. (Applaus)

Jos Stassen

Dit voorstel van decreet is een tussenstap. Voormalig minister van Cultuur Anciaux wou een ontwerp van decreet indienen om het roerende erfgoed volledig te regelen. Ik roep zijn opvolger op het werk voort te zetten. (Applaus)

Ik sluit me daar volmondig bij aan.

Minister Dirk Van Mechelen

Ik zal uw wensen aan de Vlaamse regering overmaken.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Stassen, Keulen, Vandenbossche en Lauwers en mevrouw Van Hecke houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Gerald Kindermans, Jef Van Looy, Erik Matthijs, Jan Laurys, Jos De Meyer en Carl Decaluwe, verslag door Isabel Vertriest
1195 (2001-2002) nr. 1
van Marino Keulen, Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Margriet Hermans en Herman Lauwers, verslag door Frans De Cock
1223 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.