U bent hier

De voorzitter

Dotatie en verdeling van het Vlaams Gemeentefonds

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op artikel 3, tot invoeging van een nieuw artikel 3bis en op de artikelen 6, 11 en 12 en over de artikelen 3, 6, 11, en 12 van het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

Johan De Roo

Veel steden en gemeenten zullen in financiële moeilijkheden komen, vooral als gevolg van federale maatregelen, zoals de politiehervorming. Een van onze amendementen op artikel 3 kan voor een structurele oplossing zorgen : 2,5 procent van de inkomsten uit onroerende voorheffing moeten bij het Gemeentefonds worden gevoegd. (Applaus bij CD&V)

Francis Vermeiren

De Vlaamse regering heeft op dit vlak veel meer inspanningen gedaan dan vorige regeringen.

De voorzitter
  • De amendementen worden niet aangenomen.
  • De artikelen 3, 6, 11 en 12 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

  • Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen bij 52 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 61 stemmen bij 49 onthoudingen aangenomen.
Mark Van der Poorten

CD&V heeft zich bij de stemming onthouden, en dit om de volgende redenen : de verwerping van het oorspronkelijke groeipercentage, de inbouw van een fiscale bestraffing van de gemeenten, het feit dat 95 gemeenten geen extra middelen krijgen en de onvoldoende aandacht voor de kleine steden. Bovendien werd hier vandaag bevestigd dat het decreet zal moeten worden herbekeken als het kerntakendebat is afgerond.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.