U bent hier

De voorzitter

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de motie van de heren Sauwens, Van den Brande, Van Rompuy en mevrouw Demeester-de Meyer betreffende een belangenconflict.

De bespreking is geopend.

Johan Sauwens

De federale regering heeft op de valreep een amendement op de programmawet ingediend om de beroepsinlevingsvoorwaarden te veranderen. Tegen de beslissing van de ministerraad in is het advies van de Raad van State niet gevraagd.

Men kan zich afvragen of er zelfs geen sprake is van een bevoegdheidsoverschrijding. Deze motie beperkt zich echter tot een belangenconflict. Onderwijs, scholing en beroepsopleiding behoren tot de bevoegdheid van gewesten en gemeenschappen. Het amendement van minister Onkelinkx gaat ervan uit dat zowel de federale overheid als de gemeenschappen iets te zeggen hebben over dit domein. Dat is niet in overeenstemming met de exclusieve verdeling van de bevoegdheden.

Met dit amendement dreigt de federale overheid het Vlaams beleid inzake stages en opleidingen te doorkruisen. Gezien de schaarste aan arbeidskrachten en de vele knelpuntvacatures, is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt belangrijk. Toekomstkansen hangen meer en meer af van de opleiding. De helft van de 6.000 deeltijds lerenden in Vlaanderen vinden geen werkervaringsplaats en hebben dus weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Het voornoemde amendement is niet duidelijk. De gehanteerde definitie van stagiair maakt geen duidelijk onderscheid tussen werken en leren. Een hele reeks uitzonderingen ondergraven het praktische belang van de bepalingen. Als een student meer dan 60 dagen per school- of academiejaar bij eenzelfde werkgever of stagemeester aanwezig is, dan valt hij onder de beroepsinlevingsovereenkomsten. Dat zou onder meer problemen kunnen veroorzaken voor de opleidingen tot verpleegkundige. Het wegvallen van stageplaatsen zal de kosten in het onderwijs opdrijven of de kwaliteit van de opleidingen doen dalen.

Het amendement dient de Waalse arbeidsmarkt en schaadt de Vlaamse belangen. Het getuigt bovendien van regelzucht. Ik vraag het Vlaams Parlement de motie te steunen.

De federale regering interfereert in bevoegdheden van ministers Gabriels en Vanderpoorten. Het gaat de jure om een belangenconflict. De meerderheid zal deze motie steunen.

De voorzitter

Het is belangrijk om in de argumentatie niet te spreken van een bevoegdheidsconflict. Daarvan is immers, volgens de diensten van het Vlaams Parlement, geen sprake. Om discussie in de Kamer te vermijden, moet duidelijk gesteld worden dat het gaat om een belangenconflict.

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over de motie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.