U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 juni 2002, 10.00u

De voorzitter

VOORSTELLEN VAN DECREET

Wijziging van artikel 118 van de organieke OCMW-wet

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van mevrouw Ceysens, de heer Helsen, mevrouw De Schepper en de heer Devolder houdende wijziging van artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Sonja Becq

Dit voorstel van decreet over artikel 118 gaat net zoals het voorstel van mevrouw Van Cleuvenbergen over de mogelijkheden van OCMW's om gezamenlijk op te treden. Ik betreur dat het voorstel van mevrouw Van Cleuvenbergen om de samenwerkingsverbanden tussen OCMW's te vergemakkelijken niet op de agenda staat. Ik hoop dat dit na het zomerreces wel het geval zal zijn.

Koen Helsen

De twee voorliggende voorstellen van decreet zijn stappen in de richting van de omvorming van het OCMW tot een welzijnshuis. De rol van het OCMW in het lokale sociale beleid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor het maken van taakafspraken hebben veel gemeenten en OCMW's gebruik gemaakt van het protocol dat door de VVSG ter beschikking werd gesteld. Dat leidde er veelal toe dat de bevoegdheden van het OCMW werden uitgebreid. Veel OCMW's hebben het protocol aangegrepen om zich voor te bereiden op de omvorming van hun instelling tot een welzijnshuis.

Ik waardeer het dat het protocol als bijlage gevoegd wordt bij het meerjarenplan dat door de gemeenteraad besproken en geamendeerd kan worden. Daardoor krijgt het voor het eerst een juridisch statuut. Bovendien kan het conflicten tussen de schepen van Sociale Zaken en de OCMW-voorzitter vermijden. Voor de VLD mag het eindresultaat zijn dat alle taken inzake het lokale sociale beleid toegekend worden aan het OCMW en dat er niet langer een schepen van Sociale Zaken bestaat. Daarvoor zijn uiteraard ook federale wetswijzingen nodig.

Het voorstel van decreet laat OCMW's toe om samen leidinggevend, staf-, expert- en managementpersoneel aan te werven. Voor heel wat taken, onder meer inzake de schuldbemiddeling en het asielbeleid, is gespecialiseerd personeel vereist. Voor kleine en middelgrote OCMW's is het financieel onmogelijk om hooggekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Totnogtoe heeft men zich beholpen met illegale constructies waarbij hooggeschoolde personeelsleden uitgeleend werd. Dat leidde vaak tot problemen met de toezichthoudende overheid.

Door de OCMW-wet aan te passen krijgt het OCMW de instrumenten die het toelaten om naar een welzijnscentrum te evolueren.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van mevrouw Ceysens, de heer Helsen, mevrouw De Schepper en de heer Devolder houdende wijziging van artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

  • De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.