U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 juni 2002, 14.00u

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de medewerking van gemeentebesturen aan preventiecampagnes van farmaceutische bedrijven.

Jan Van Duppen

Een aantal Vlaamse gemeentebesturen zijn bereid mee te werken aan een promotiecampagne van MSD. Botontkalking zou een grote dreiging vormen voor de vrouwen van 50 jaar en ouder. Welk gemeentebestuur kan dan weerstaan aan het aanbod van een gratis doorlichting van zijn bevolking?

Aan de betrokkenen wordt in naam van het stadsbestuur een brief rondgestuurd, die mede ondertekend is door de lokale huisartsenkring. Het resultaat wordt meegedeeld aan de huisarts. In een afzonderlijk briefje wordt ook meegedeeld dat mensen met osteoporose baat kunnen hebben bij het product Fozamax. Een dergelijke behandeling kost 40 euro per maand, maar wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Vroeger bewerkten de farmaceutische firma's vooral de voorschrijvers. Nu ze ook reclame kunnen maken, doen dergelijke marketingtechnieken het steeds meer. Een firma kan voor zijn doorlichtingsinitiatief geen betere publiciteit wensen dan de steun van het stadsbestuur. In de medische literatuur worden deze onderzoeken nochtans wetenschappelijke onzin genoemd. Het gehanteerde apparaat is niet eens goed afgesteld.

Wat zal de minister doen om de gemeentebesturen ertoe aan te zetten weerstand te bieden tegen dergelijke praktijken?

Minister Paul Van Grembergen

Ik ben het eens met het standpunt van de heer Van Duppen.

Minister Vogels zal een ontwerp van decreet voorleggen aan de Vlaamse regering om een regelgeving voor te stellen rond preventieve bevolkingsonderzoeken die gedragen worden door de Vlaamse of de gemeentelijke overheid. Het ontwerp van decreet zal regels vastleggen over de doelgroep waartoe men zich richt, over de wetenschappelijke basis en de doel van het onderzoek.

De vraag van de heer Van Duppen betreft privé-initiatieven die worden georganiseerd onder de auspiciën van de gemeenten. Daardoor krijgt de bevolking de indruk dat het gaat om een initiatief van de gemeenten gaat. Als de gemeenten nogmaals een dergelijk voorstel krijgen, zouden ze daarvan best afstand nemen en wel om ethische redenen. Ik hoop dat het ontwerp zal worden goedgekeurd door de Vlaamse regering en dat het snel zal worden behandeld in het Vlaams Parlement. Dan zullen dergelijke vormen van misbruik van vertrouwen kunnen worden tegengegaan.

Jan Van Duppen

Ik dank de minister voor zijn steun. Ik had wel verwacht dat hij de gemeentebesturen in een circulaire zou waarschuwen voor deze praktijken. Het decreet over de preventieve bevolkingsonderzoeken zal volgens mij wellicht niet zo snel gerealiseerd worden.

Minister Paul Van Grembergen

De gemeenten die op het voorstel van de farmaceutische firma zijn ingegaan zal ik vragen naar hun motieven. Als ik die antwoorden heb binnengekregen, zal ik de hun aanraden omzichtig om te springen met dergelijke voorstellen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.