U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 maart 2002, 14.00u

van Eric Van Rompuy
medeondertekenaars: Luc Van den Brande en Ludwig Caluwé
1098 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heer Van Rompuy betreffende het herstel van de wettelijkheid in Wezembeek-Oppem.

De voorzitter

<Geen Tekst>

Eric Van Rompuy

Ik ben zwaar ontgoocheld in deze regering. Minister Van Grembergen had zich geëngageerd om twee regeringscommissarissen naar Wezembeek-Oppem te sturen om de in 1998 onwettig geïnde milieubelasting terug te vorderen. Deze belasting werd geïnd door een privé-bedrijf, omdat de ontvanger weigerde een tweetalige belastingsbrief te versturen.

De minister heeft zijn belofte herhaaldelijk hernieuwd. Hij wou immers kost wat kost vermijden dat er in Vlaanderen twee soorten burgemeesters zouden ontstaan : zij die de wet moeten respecteren en zij die de wet zomaar aan hun laars kunnen lappen.

Minister Van Grembergen verklaarde ook dat hij niet onder federale druk wou worden gezet, maar dat was buiten de Franstalige fractieleiders en burgemeesters van de Rand gerekend. Zij riepen de hulp van de federale overheid in en dreigden met een federale regeringscrisis als hun eisen niet werden ingewilligd.

Dankzij de hulp van minister Michel en premier Verhofstadt werd dan tot een vergelijk gekomen, dat al werd bekendgemaakt op de vergadering van het schepencollege van Wezembeek-Oppem van vorige maandag. Minister Van Grembergen ontkent de federale bemiddeling, maar dit werd mij door de heer Van Hoobrouck persoonlijk bevestigd na de vergadering van het schepencollege van Wezembeek-Oppem.

Het is dus al zover gekomen dat federale ministers zich moeien met de gemeentelijke voogdij. De Franstaligen hebben hun slag weer thuisgehaald, net als bij het tijdskrediet en de spoorinvesteringen.

De voorgestelde oplossing is er geen. De inwoners van Wezembeek-Oppen krijgen twee enveloppes. Eén met een belastingoverschrijvingsformulier met daarop het bedrag van nul euro en een ander met een gepersonaliseerde verklarende brief. Het is niet alleen een belachelijke oplossing, bovendien wordt de ontwettelijkheid niet rechtgezet omdat de onwettig geïnde belasting niet wordt teruggestort. Het Vlaams Parlement kan dat niet toestaan. Voorts dienen brieven op naam volgens de Raad van State en de circulaire-Peeters in het Nederlands verstuurd te worden. CD&V heeft de heer Peeters indertijd steeds gesteund en verdedigt nog altijd de stelling dat de faciliteiten uitdovend zijn. Het compromis beantwoordt volledig aan de Franstalige eis dat persoonlijke berichten tweetalig opgesteld dienen te worden.

De VLD van Kraainem en Wezembeek-Oppem is ontgoocheld, maar uitgerekend de heer De Gucht heeft met zijn bewering dat de circulaire-Peeters een pesterij is, voor de opening gezorgd die de Franstaligen nu gebruiken om de Vlaamse voogdij belachelijk te maken. Voor het eerst in 15 jaar werd deze week weer Frans gesproken op de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem omdat de Franstaligen goed weten dat onwettigheden toch niet bestraft worden. De Vlaamse voogdij maakt zich belachelijk.

Maar wie is er nog geïnteresseerd in de Vlaamse Rand? Men is blijkbaar vergeten dat we dit Vlaams Parlement mede te danken hebben aan de strijd om de Vlaamse Rand. Minister Van Grembergen stelt dat we dankzij het Lambermontakkoord baas zijn geworden in eigen huis, maar dit compromis is het werk van premier Verhofstadt en minister Michel. Er is een breuk ontstaan tussen de Vlaamse mandatarissen in de Vlaamse Rand en de Vlaamse overheid toen ze merkten dat de Franstaligen dankzij de hun partijvoorzitters direct contact hebben met de federale regering. Minister Van Grembergen verklaarde nog recent dat hij zich niet door de Franstaligen zou laten chanteren, maar ondertussen moet hij dit compromis slikken omdat men kost wat kost een crisis wil vermijden op federaal niveau.

In Voeren hebben we de strijd altijd hard, maar correct gevoerd en dat heeft ons een Nederlandstalige burgemeester opgeleverd. De Franstaligen in de Vlaamse Rand weten nu dat ze niet bang hoeven te zijn van de Vlaamse regering omdat ze bereid is een onwettige oplossing te aanvaarden.

Wat we in het dossier Wezembeek-Oppem meemaken, hadden we eerder al meegemaakt in de dossiers over het tijdskrediet, over de spoorweginvesteringen en in het Lambermontakkoord. En we zullen het nog meemaken omdat Vlaanderen zijn strijdbaarheid verloren is en een federaal dictaat aanvaardt. Daarom roep ik de heer Peeters, en - na haar tussenkomst in de commissie - ook mevrouw De Maght op solidair te zijn met de Rand. Als het Vlaams Parlement niet in staat is een vuist te maken, zal de Vlaamse autonomie verder uitgehold worden. (Applaus bij CD&V en het VB)

Joris Van Hauthem

De heer De Gucht spreidt vandaag hetzelfde cynisme ten toon als toen de circulaire werd verzonden. De oplossing voor Wezembeek-Oppem is bijzonder halfslachtig. De minister heeft gisteren bijzonder heftig op onze vragen om uitleg geantwoord. We hebben nochtans alleen maar de oplossing gelegd naast zijn verklaringen. De minister stelde zeer krachtdadig dat het terugstorten van de geïnde bedragen de enige oplossing was en dat de burgemeester van Wezembeek-Oppem een tuchtstraf moest krijgen. Hij duldt niet dat er in Vlaanderen twee soorten burgemeester zijn, diegenen die de regelgeving naleven en diegenen die dat niet doen.

De minister is niet bevoegd om een straf op te leggen. Hij heeft evenwel besloten om de zaak niet te bespreken op het Overlegcomité en hij legt zich neer bij het antwoord van minister Duquesne dat er geen enkele reden is om met een tuchtprocedure te starten. Het gevolg is dat er in Vlaanderen twee soorten burgemeesters zijn.

Door het terugstorten van de belastingen zou de wettelijkheid opnieuw hersteld worden. Dat is niet gebeurd. De minister heeft altijd gezegd dat er in dat geval een regeringscommissaris gestuurd moet worden. Er wordt geen regeringscommissaris gestuurd en de bedragen worden niet teruggestort. Bovendien is er discussie over het feit of de begeleidende brief in twee talen opgesteld moet worden. Als het aanslagbiljet gepersonaliseerd is, is daarvoor geen enkele reden. Als de regering kiest voor een strikte interpretatie van de faciliteiten, dan moet ze ook daarvoor kiezen.

Het argument dat de minister de burgers niet wil pesten, gaat niet op. Als de burger tweemaal moet betalen, zal hij weten wie de verantwoordelijkheid draagt en daaruit zijn conclusies trekken. Bovendien hebben die burgers de heer Van Hoobroeck verkozen op basis van een Franstalig programma.

Het lijkt futiel om zich nog bezig te houden met Wezembeek-Oppem en met de taalwetgeving. Dat geldt niet voor de Franstaligen. In Wezembeek-Oppem zien we duidelijk wat de machtsverhoudingen tussen de Vlamingen en de Walen zijn. De vraag is of een andere burgemeester zich hetzelfde kon permitteren als de heer Van Hoobroeck. De vraag stellen is ze beantwoorden.

De minister geeft aan de burgemeesters van de faciliteitengemeenten de verkeerde boodschap. Daarom steunen we het voorstel van resolutie. (Applaus bij het VB)

Herman Lauwers

De Spirit-leden zitten niet ongemakkelijk op hun stoel. De Vlaamse regering staat volledig achter dit akkoord. Het schepencollege van Wezembeek-Oppem erkent dat er een fout is gemaakt. Men aanvaardt de werkwijze die de Vlaamse regering opgelegd heeft. De ontvanger verstuurt een nieuw aanslagbiljet in het Nederlands en in twee talen wordt uitgelegd dat het vorige aanslagbiljet door de bestendige deputatie is vernietigd. Als men dat uitvoert, wordt er geen regeringscommissaris gestuurd. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur terugkrabbelt. (Samenspraken)

Het alternatief is dat de onterecht geïnde belastingen teruggestort worden. De vraag is of de Vlaamse regering dat moet eisen. Als ze dat doet, jent ze de Franstalige bevolking en daar heeft niemand belang bij. Het komt erop aan de Franstalige politici te doen inzien dat ze de Vlaamse regelgeving moeten naleven.

In strikte is de juridische fout niet ongedaan gemaakt. De bedragen zijn niet ingeschreven als belastingen maar als inkomsten van diverse oorsprong. Er is een techniek om de te innen belastingen en de sommen die op de rekening van het gemeentebestuur staan, te verrekenen.

Als een belanghebbende een rechtsgeding aanspant voor de rechter en gelijk krijgt, moet het gemeentebestuur de fout rechtzetten, niet de Vlaamse regering.

Eric Van Rompuy

De Franstaligen willen een brief op naam. Zij willen een precedent dat de Franstaligen het recht geeft op berichten in hun eigen taal. Dat is niet in overeenstemming met de circulaire-Peeters.

Herman Lauwers

Tweetalige mededelingen aan de bevolking of een bepaalde doelgroep van faciliteitengemeenten, is conform de taalwetgeving en de circulaire-Peeters. Voor ons is het belangrijk dat het gemeentebestuur zich schikt naar de Vlaamse regels en dat de burgemeester moet toegeven aan de bevolking dat hij fout was. Hij zal zich dat geen tweemaal permitteren.

De oppositie vergist zich van tegenstander : jen de koppige Franstalige politici, niet de bevolking. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

Eloi Glorieux

Ik woon in de Vlaamse Rand en ken de gevoeligheden van de politici en het beperkte belang dat de burgers aan deze kwestie hechten.

Het is een compromis van de rede. De burgemeester wordt verplicht aan alle burgers toe te geven dat hij de wet overtreedt. Het geld laten terugstorten om het nadien onmiddellijk opnieuw te innen met een ander aanslagbiljet, is belachelijk.

De heer Johan De Roo, eerste ondervoorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op.

Eric Van Rompuy

Dat zou aantonen dat de burgemeester fout was.

Eloi Glorieux

Een brief volstaat. De aanpak van de regering staat in schril contrast met de taal van de heer Van Rompuy en het dreigement van het Vlaams Blok om paramilitaire stoottroepen te sturen en de faciliteitengemeenten te bezetten.

Eric Van Rompuy

De voorzitters van de Franstalige partijen, ook van Ecolo, chanteren de federale regering met het dreigement van een regeringscrisis. De hele kwestie interesseert Agalev niet en nu wil u ons culpabiliseren.

Joris Van Hauthem

We zijn destijds naar de gemeenten geweest om de naleving van de wet af te dwingen. We waren trouwens niet alleen. Omschrijft u inbreken in Kleine Brogel ook als paramilitaire handelingen?

Eloi Glorieux

Dankzij de oproep van Ecolo om voor Vlaamse Agalev-leden te stemmen, heeft UF geen tweede zetel in de Rand. (Applaus bij sp·a en AGALEV)

Leo Peeters

Minister Van Grembergen slaagt erin de heer Van Hoobrouck, die steeds smalend deed over Vlaanderen, op de knieën te krijgen. Dat is een goede en belangrijke les voor alle faciliteitengemeenten. Het verwondert mij dat de Vlamingen daar nu tegen fulmineren. Ik wil de minister feliciteren. Het is een goede oplossing.

Punt 2b van de circulaire stelt dat bij mededelingen aan de bevolking de Nederlandse tekst voorrang moet krijgen. Dat komt niet tot uiting in het voorstel van Wezembeek-Oppem. De minister moet erover waken dat deze bepaling strikt uitgevoerd wordt.

Als men dit kan realiseren, laat men de hele omzendbrief respecteren. Degenen die hiertegen fulmineren, lopen achter. Men is immers al bezig met andere dossiers.

Men weet dat de burgemeester van Wezembeek door de kniën is gegaan. Dit is de les die we moeten onthouden. Het is een moeilijk dossier geweest voor de minister. Hij heeft zich echter uitstekend van zijn taak gekweten. Ik wens hem dan ook uitdrukkelijk te danken. (Applaus bij de VLD, sp.a, AGALEV en VU&ID)

Jan Loones

Oorspronkelijk was ik niet van plan om nog te interpelleren, maar de bijkomende verklaringen nopen mij hiertoe.

Zelfs na de toelichting van de heer Peeters blijft de N-VA bij haar standpunt. Wij hebben niet gezegd dat de belastingen moesten terugbetaald worden. Het is de minister die dit herhaaldelijk beweerd heeft. Hij zou ook een aantal regeringscommissarissen sturen.

De Franstaligen moeten zich trouwens niet gepest voelen, want zij zullen geen belastingen moeten betalen. Wie kan daar nu bedroefd om zijn?

Wij vinden ook dat er een sfeer van laksheid rond de taalwetgeving gecreëerd werd. Dit biedt de burgemeester en zijn companen de gelegenheid om te triomferen. Men heeft Van Hoobrouck niet op de knieën gekregen. Hij beweert overigens nog steeds dat de gemeente het recht heeft om een tweetalige communicatie te voeren met haar burgers. Mijn fundamentele bezwaren zijn dan ook dat wij terugkrabbelen op vroegere verklaringen. Verder zit het mij dwars dat wij op zo'n belachelijke manier optreden. Ik heb liever geen brief, dan een brief met een nulaanslag.

Herman Lauwers

Ik zou toch wel even willen corrigeren. Het gaat hier niet om een nultarief maar om 2.500 frank. Bovendien wordt er dossier per dossier nagegaan wie er inmiddels al betaald heeft. Voor wie al betaalde, is het eindresultaat van de berekening nul, dat is alles.

Jan Loones

Men moet de Franstaligen tonen dat zich moeten integreren. Dit is een Belgenmop, een knieval en een capitulatie. Verder werden onze mensen ter plaatse, in de steek gelaten. Dit stoort mij.

Ten slotte toont dit alles aan dat wij geen binnenlandse onafhankelijkheid kennen. Het is de federale regering die dirigeert. Dit is een nederlaag. Ik zou het ook appreciëren indien de regering dit ook zou toegeven. Dit zou eerlijker zijn. (Applaus bij het VB en VU&ID)

Francis Vermeiren

Ik hoorde hier vandaag diverse overdreven benaderingen. Ik zou echter eens een benadering vanuit de streek willen brengen. Vandaag zou ik geen burgemeester willen zijn van Wezembeek-Oppem. Het triomfalisme dat hij de voorgaande jaren zo tentoonspreidde is hij kwijt. Hij is immers in een netelige positie verzeild geraakt. Zijn begroting is niet in orde en hij moet terugkomen op alles wat hij vroeger heeft beweerd.

Wat in Wezembeek-Oppem gebeurd is, was in Kraainem de voorbode van de afschaffing van de milieubelasting. We moeten ophouden met telkens te beweren dat wij een nederlaag hebben geleden. Ik voorspel dat er zich een evolutie zal voordoen.

Over enkele jaren zal men aan deze woorden terugdenken.

Minister Paul Van Grembergen

Ik ga uit van de goede trouw van alle sprekers en van de gedeelde bekommernis over de Rand. Ik heb steeds gezegd dat ik in dit dossier zou uitgaan van de wet op de bestuurzaken en van de taalwetten. En dat heb ik ook gedaan.

De mededeling aan de bevolking is conform de circulaire-Peeters. Is dit een persoonlijke mededeling omdat naam en adres vermeld worden op de enveloppe? Niet de enveloppe, maar wel de inhoud ervan bepaalt de aard van de mededeling. We mogen de redenering niet omdraaien. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht stelt in een advies dat dergelijke handeling conform de wet is.

Het college van burgemeester en schepenen moet zijn belastingplichtigen melden dat ze een fout hebben gemaakt. Is dat zo eenvoudig voor een college dat zich jarenlang sterk gemaakt heeft dat het de zaken anders deed? Bovendien moeten ze melden dat het aanslagbiljet voortaan alleen nog in het Nederlands verstuurd zal worden, terwijl ze dat jarenlang bestreden hebben.

Ik vraag me af wie het gerucht over het zogenaamde nultarief verspreid heeft? Op het overschrijvingsformulier staat inderdaad nul euro, maar niet op het aanslagbiljet. Wie dergelijk nieuws verspreid doet dat alleen om de Vlaamse regering en haar minister van Binnenlandse Aangelegenheden in verlegenheid te brengen.

Er was inderdaad commotie aan Franstalige kant en de federale regering maakte zich daar zorgen over. Dat is toch niet meer dan logisch. Ik heb altijd herhaald dat de wet gevolgd zou worden en dat is ook gebeurd. Het college heeft een beslissing moeten nemen die ingaat tegen wat het jarenlang verkondigd heeft.

Eric Van Rompuy

De burgemeester van Wezembeek-Oppem heeft gezegd dat ze niets moeten terugstorten omdat alles geregulariseerd is. Waarom worden er nu twee brieven verstuurd?

Minister Paul Van Grembergen

Het college had ook kunnen kiezen voor een mededeling in een tijdschrift, die verloren zou gaan tussen alle advertenties. In plaats daarvan kiest het ervoor een mededeling te versturen. Wat vindt u het scherpst? (Applaus bij de VLD, sp.a, AGALEV en VU&ID)

Eric Van Rompuy

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht zal deze mededeling vernietigen omdat persoonlijke mededelingen in het Nederlands verstuurd dienen te worden.

Minister Paul Van Grembergen

Het is niet omdat naam en adres op de enveloppe vermeld worden, dat het een persoonlijke mededeling is. Het is een algemene mededeling en u interpreteert het advies doelbewust verkeerd.

Eric Van Rompuy

Het Vlaams Parlement heeft het recht dit dossier van nabij te volgen. U bent samen met de Volksunie groot geworden door de naleving van deze wetgeving van nabij te volgen. Wat wij hier doen, is de faciliteiten strikt interpreteren.

Minister Paul Van Grembergen

Ik volg in dit dossier de wet. Stel dat ik twee regeringscommissarissen had gestuurd, dan had ik alles onder dwang geregeld, maar dan hadden we geen oplossing. Het schepencollege heeft nu officieel stelling genomen en de gemeenteraad heeft die beslissing goedgekeurd.

Joris Van Hauthem

Ik kan de redenering van de minister echt niet volgen. Als hij twee regeringscommissarissen had gestuurd om de belasting terug te vorderen, had het schepencollege toch geen keuze meer gehad? Om de belasting alsnog te innen, zou het college toch alles volgens de wet moeten doen?

Minister Paul Van Grembergen

Nu staan we veel sterker, omdat de plaatselijke autoriteiten zelf een beslissing hebben genomen die werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is de meest aangewezen aanpak in de Rand. In Gent, Antwerpen of Kortrijk wonen ook al tientallen jaren Franstaligen, die zich volledig hebben ingeschakeld in ons federale staatsbestel. Zij bekleden belangrijke posten in de economische en financiële wereld. Thuis spreken ze Frans, in de buitenwereld zijn ze perfect tweetalig. We moeten dit ook trachten te bereiken met de Franstaligen in de Rand. Wij moeten de Franstalige burgers duidelijk maken dat Vlaanderen hun thuisland kan worden, dat ze gewoon de taal moeten aanleren. Goodwill creëer je echter niet door hen te vernederen of door hen te vragen een belasting terug te storten. Zij weten dat hun schepencollege in de fout is gegaan, wat volstaat.

Ik weet dat sommigen mij verwijten te traag te handelen, maar ik heb dit goed overdacht. Ik heb me afgevraagd hoe men hier in Zweden, Noorwegen of Denemarken mee zou omspringen. En ik ben ervan overtuigd dat men ook daar zou zeggen dat wet wet is, maar dat we intussen toch de burgers de kans moeten geven zich thuis te voelen in een groter geheel.

Ik las vorig weekend in de krant de uitspraak dat het niet op de feiten aankomt, maar op de voorstelling van de feiten, die beïnvloedbaar is. Dat gaat hier niet op : hier gaat het wel degelijk om de feiten. Respect voor de feiten is de enige manier om de geloofwaardigheid te dienen. (Applaus bij de VLD, sp·a, AGALEV en VU&ID)

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie van de heer Van Rompuy c.s. betreffende het herstel van de wettelijkheid in Wezembeek-Oppem.

Ik heb een stemafspraak met de heer De Batselier.

- Het voorstel van resolutie wordt met 46 stemmen tegen 62 bij 4 onthoudingen niet aangenomen.

Gisèle Gardeyn-Debever

Ik heb een stemafspraak met de heer Laverge.

Anny De Maght-Aelbrecht

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Demeester-De Meyer.

Gilbert Vanleenhove

Ik heb een stemafspraak met de heer Ramoudt.

Aanpassing van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.