U bent hier

De voorzitter

Ratificatie Europese Kaderconventie bescherming van nationale minderheden

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van Nieuwenhuysen tot besluit van de op 17 januari 2002 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over de stand van zaken betreffende de ratificatie van de Europese Kaderconventie inzake de bescherming van nationale minderheden.

Luk Van Nieuwenhuysen

De minister heeft duidelijk laten verstaan dat aan het voorbehoud bij de ratificatie van het minderhedenverdrag niet mag geraakt worden. De met redenen omklede moties van CD&V en het Vlaams Blok ondersteunen hem daarin. We benadrukken bovendien dat er geen sprake kan zijn van ratificatie als er aan het voorbehoud geraakt wordt. We roepen de regering op om te onderzoeken of de stelling van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen correct is, met name dat op grond van artikel 19c van het Weense Verdragenverdrag ieder Belgisch voorbehoud inzake de omschrijving van minderheden ongeldig is, omdat voorbehoud bij een verdrag er niet toe mag leiden dat de wezenlijke inhoud van het verdrag verloren gaat. We onthouden ons bij de stemming over de met redenen omklede motie van de meerderheid omdat die te zwak is.

Luc Van den Brande

We ondersteunen de Vlaamse regering. Minister Van Grembergen stelt duidelijk dat hij niet afwijkt van standpunt dat de vorige Vlaamse regering op 23 juli 1997 ingenomen heeft. Ik vraag bijzondere aandacht voor het denkspoor dat vice-premier Michel ontwikkeld heeft om te laten nagaan of minderheden binnen gewesten, gemeenschappen, provincies en lokale besturen erkend kunnen worden. Dat is tegenstrijdig met de Kaderconventie, die het heeft over nationale minderheden. Ik roep de Vlaamse regering op om vast te houden aan het standpunt ingenomen op 23 juli 1997.

Jan Loones

We steunen de beslissing van de Vlaamse regering en hopen dat ze volhardt in haar houding. De N-VA keurt de drie met redenen omklede moties goed.

Etienne Van Vaerenbergh

De minister heeft gezegd dat de Vlaamse regering zich hevig zal verzetten tegen de suggestie van minister Michel om na te gaan of minderheden erkend kunnen worden op deelstatelijk niveau. Vandaar hebben we een met redenen omklede motie ingediend die het standpunt bevestigt dat door de vorige en huidige Vlaamse regering ingenomen wordt.

André Denys

De heer Loones spreekt namens de N-VA. Namens wie spreekt de heer Van Vaerenbergh?

De voorzitter

De VU&ID-fractie spreekt blijkbaar door verschillende monden.

Jan Loones

Ik spreek niet namens de VU&ID-fractie. Ik spreek in naam van de N-VA-leden. Dat is niet verboden volgens het reglement.

  • De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 23 stemmen tegen 65 bij 27 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 23 stemmen tegen 64 bij 26 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.