U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Van Rompuy en van de heer Van Hauthem tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, over verdere stappen in het dossier van de onwettig geïnde milieubelasting in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem.

Eric Van Rompuy

De federale premier heeft gezegd dat er geen communautaire problemen meer zijn in België. Nochtans duiken er voortdurend berichten op over problemen inzake verkeersveiligheid, de spoorwegen, de premies voor het tijdskrediet, de minderhedenconventie en Wezembeek-Oppem. Over dat laatste heeft de heer Moureaux gezegd dat een gevaarlijke situatie dreigt. Als de gouverneur namens de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden optreedt tegen de burgemeester van Wezembeek-Oppem, zal dat federale gevolgen hebben. Vrijdag is er op federaal niveau trouwens een ministerraad over communautaire twistpunten.

Gewezen minister Sauwens heeft in 2001 twee waarschuwingen gestuurd naar het gemeentebestuur. De gouverneur van Vlaams Brabant heeft duidelijk gesteld dat, als er daaraan tegen 15 januari 2002 geen gevolg zou gegeven zijn, hij een bijzondere commissaris zou sturen om het probleem van de milieubelasting definitief te regelen. Na een gesprek met de burgemeester van Wezembeek-Oppem heeft hij gezegd dat hij bij dat standpunt blijft. Toch verspreidt de gouverneur een mededeling dat hij ter plaatse een onderzoek zal laten uitvoeren. Wat moet er nog onderzocht worden? Het is een feit dat de inning van de milieubelasting niet conform de wetgeving is gebeurd en dus moet worden teruggevorderd. Op een vraag van de heer Tant in de Kamer heeft minister Duquesne geantwoord dat hij het dossier niet kent, dat de heer Van Hoobroeck d'Aspre geen fout heeft gemaakt en dat er geen overleg heeft plaatsgevonden met de Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Is er sinds vorige week nog iets gebeurd? Wanneer komt de bijzondere gezant er?

Joris Van Hauthem

Vorige week heeft minister Van Grembergen in de commissie gezegd dat, als de onwettig geïnde belastingen op 15 januari niet teruggestort zijn, hij de gouverneur de opdracht zal geven om een speciale regeringscommissaris te sturen die orde op zaken zal stellen. Die datum is ondertussen verstreken. Het gesprek van de minister met de burgemeester van Wezembeek-Oppem heeft niets opgeleverd. Waarom is er nog geen bijzondere commissaris gestuurd? Durft de minister niet of mag hij niet? Het kan niet dat een burgemeester op een onwettige manier belastingen int. Wanneer zal er een regeringscommissaris gestuurd worden en wanneer zal het dossier aan de federale minister van Binnenlandse Zaken overhandigd worden met het oog op een tuchtprocedure?

Minister Paul Van Grembergen

Het standpunt van de Vlaamse regering is nog niet veranderd sinds vorige week. De ontvanger heeft de opdracht gekregen om de onwettig geïnde milieubelasting terug te storten. Dat was ook de beslissing van de bestendige deputatie. Het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem heeft daartegen klacht ingediend bij de Raad van State.

Ik heb inderdaad een gesprek gehad met de burgemeester van Wezembeek-Oppem. De situatie is evenwel dezelfde gebleven. Ik heb de gouverneur meegedeeld dat hij in afspraak met mij een bijzondere commissaris dient te zenden. Het is de taak van de gouverneur en van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden om te bepalen op welke dag dat gebeurt. Men insinueert dat ik onder druk van de federale regering sta. Dat zou een averechts effect hebben. De federale regering kan geen bevelen geven aan de Vlaamse. Het is dus geen kwestie van niet durven of niet mogen, maar het komt er gewoon op aan om een afspraak maken met de gouverneur.

Ik heb aan minister Duquesne meegedeeld dat het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem onwettig gehandeld heeft. Gisteren werd het dossier overgemaakt met de vraag om een tuchtprocedure in te stellen.

Voorts heeft de ontvanger gisteren een kortgeding aangespannen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel wegens het feit dat er bij de Raad van State een procedure loopt over de onwettig geïnde milieubelasting. Daarover moet er eerst een uitspraak zijn vooraleer de ontvanger de opdracht kan uitvoeren om de gelden terug te storten.

Eric Van Rompuy

De minister stelt duidelijk dat er een bijzondere commissaris wordt gestuurd en dat er alleen nog een datum bepaald moet worden. We verwachten dat dit in de loop van de komende weken zal gebeuren. Belangrijk is tevens dat er aan minister Duquesne een dossier overgemaakt is omdat het gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem de wet overtreden heeft.

Ik hoop dat de minister dezelfde correctheid blijft tonen en dat hij weerstand kan bieden tegen de heren Verhofstadt, Moureaux en Michel, die druk zullen blijven uitoefenen.

Joris Van Hauthem

Het is niet meer dan logisch dat minister Van Grembergen op één week tijd niet van mening verandert. Maar door niet nader te bepalen wanneer hij zal optreden, zaait hij twijfel en dat wou hij net vermijden.

Welke taak zal de bijzondere commissaris uitvoeren? Zal hij de situatie alleen maar onderzoeken of zal hij de geïnde bedragen terugstorten in de plaats van de gemeenteontvanger?

Minister Paul Van Grembergen

Omdat iedereen zijn eigen bevoegdheden heeft in een federale staat, zal ik mij verzetten tegen eventuele druk. Die kan alleen het omgekeerde effect hebben.

Nadat de bijzondere commissaris is aangewezen, zal worden nagegaan hoe we het beste optreden. Twijfel niet : de bijzondere commissaris zal doen wat moet.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.