U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2001, 14.00u

van Jos Stassen, Robert Voorhamme, Marc van den Abeelen, Herman Lauwers en Johan Malcorps, verslag door Isabel Vertriest en Jos De Meyer
949 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

De voorzitter : De heer Stassen heeft deze ochtend bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan voor het voorstel van resolutie van de heren Stassen, Voorhamme, van den Abeelen, Lauwers en Malcorps betreffende de toepassing van de richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EG ter compensatie van grote infrastructuurwerken in de Westerschelde en Zeeschelde.

Jos Stassen

Ik wil het debat dringend beginnen. Ik geef toe dat de tekst van het voorstel van resolutie gedetailleerd is, maar toch is hij bijna volledig overgenomen uit de toelichting en bijlage 5 van het validatiedecreet. Het gaat erom dat beschermde gebieden gelijktijdig en gelijkwaardig gecompenseerd moeten worden.

Het nooddecreet is beperkt tot de compensaties die gekoppeld zijn aan het Deurganckdok. De historische compensaties zijn daarin niet opgenomen. Daarom hebben we besloten om de compensatieregeling in een geheel te behandelen in dit voorstel van resolutie zodat de achterstand kan ingehaald worden. Als de Vlaamse regering gevolg geeft aan dit voorstel, kan ze eindelijk een streep trekken onder een moeilijk dossier.

Erik Matthijs

We hebben de tekst pas vanmorgen gekregen. Omdat het gaat om een zeer technisch dossier, is het niet verstandig om dat nu te bespreken. Ik stel voor om het voorstel van resolutie eerst te bespreken in de commissie voor Leefmilieu vooraleer erover gedebatteerd wordt in de plenaire vergadering.

Ludwig Caluwé

Gelet op de gedetailleerde informatie in het voorstel van resolutie is het niet aangewezen om dat nu te bespreken. Het is perfect mogelijk om het voorstel los van het nooddecreet te behandelen. Als de indieners niet terugkomen op hun vraag tot spoedbehandeling, vraag ik een schorsing.

Jacques Timmermans

We hebben ten gronde gediscussieerd over het validatiedecreet. Er staan geen nieuwe feiten meer in het voorstel van resolutie. Ik pleit ervoor om het voorstel van resolutie nu te behandelen. Het is goed dat naar aanleiding van de goedkeuring van het validatiedecreet aan de regering gevraagd wordt om de natuurcompensaties uit te voeren. Over de wijzigingen van het decreet inzake het natuurbehoud zal in januari uitgebreid gediscussieerd worden.

Jan Penris

Het dossier is inderdaad veel te technisch om zomaar snel af te werken. Ik meen dat men minstens het MER ter beschikking moet stellen van de leden.

Johan De Roo

Ik was niet aanwezig op de commissiebesprekingen. Ik heb het debat over het Deurganckdok zo goed mogelijk proberen volgen. Het is zeer uitzonderlijk dat een zeer technische tekst in de plenaire vergadering besproken wordt vooraleer dat in de commissie is gebeurd. Als het nooddecreet goedgekeurd wordt, is het geen probleem om het voorstel van resolutie nadien te stemmen.

Johan Malcorps

Ik begrijp de reacties niet goed. Over het Deurganckdok en de natuurcompensaties is uitvoerig gediscussieerd in de commissie. Het is noodzakelijk dat de compensaties in het nooddecreet vermeld worden en de rest in het voorstel van resolutie. Het klopt dat de materie zeer technisch is, maar de meesten weten waarover het gaat.

Carl Decaluwe

Het gaat om een technische kwestie. Het is dan ook logisch dat eerst alle documenten ter beschikking worden gesteld.

Erik Matthijs

Dit voorstel van resolutie moet samen behandeld worden met de bespreking van het decreet over het natuurbehoud. Ik heb niet alle vergaderingen kunnen bijwonen omdat ze op maandag plaatsvonden. De meerderheid moet daar rekening mee houden.

Jos De Meyer

Het is een kwestie van fair play om op voorhand alle informatie ter beschikking te stellen. Ik roep de voorzitter op om in te grijpen.

De voorzitter

Dit is geen zaak voor de voorzitter : het parlement moet hierover in al zijn wijsheid beslissen.

Robert Voorhamme

Zowel bij het opstellen van het voorstel van decreet als bij de bespreking ervan in de commissie is verschillende malen de vraag aan bod gekomen welke compensaties in het voorstel van decreet moesten worden opgenomen. Er werd een consensus bereikt over het totale pakket aan compensaties. Om strikt juridische redenen is ervoor gekozen om de compensaties in het voorstel van decreet zelf te beperken tot wat strikt noodzakelijk was. Voor de overige compensaties zou er een voorstel van resolutie worden opgesteld gebaseerd op het nieuwe MER. Het voorstel van decreet en het voorstel van resolutie hangen dus nauw met elkaar samen.

Ludwig Caluwé

Het voorstel van resolutie gaat verder dan het MER. Met het voorstel van resolutie lopen we op de zaken vooruit; in het voorstel van resolutie worden bijvoorbeeld hectares genoemd. Daarover bestond er geen consensus. CD&V heeft zich trouwens nog nooit uitgesproken over het voorstel van resolutie.

Johan De Roo

We hebben constructief meegewerkt aan het voorstel van decreet. Dit voorstel van resolutie mag pas plenair behandeld worden na bespreking in de commissie. Dat kan in de loop van januari gebeuren. De manier waarop de meerderheid dit voorstel van resolutie per se onmiddellijk goedgekeurd wil zien, doet vermoeden dat hier meer achter zit.

Frans Wymeersch

Inderdaad : dit voorstel van resolutie is de prijs van Agalev voor zijn medewerking aan het nooddecreet. Sommige parlementsleden waren van bij het begin op de hoogte van het voorstel van resolutie; andere werden op 10 december op de hoogte gebracht; nog andere moesten het nieuws vanmiddag voor het eerst horen. We nemen dit niet. Waarom werd het voorstel van resolutie niet meteen samen met het nooddecreet ingediend?

Jos Stassen

CD&V heeft inderdaad loyaal meegewerkt aan het voorstel van resolutie.

Door het voorstel van decreet te koppelen aan het voorstel van resolutie zullen we geloofwaardiger overkomen bij de Europese Commissie.

Na de verklaring van de heer Penris dat het Vlaams Blok zijn laars lapt aan de Europese milieurichtlijnen, is de mening van het Blok over deze aangelegenheid niet belangrijk meer.

Carl Decaluwe

We moeten alle documenten krijgen vooraleer we over het voorstel van resolutie kunnen stemmen.

Robert Voorhamme

Er is nog een categorie parlementsleden : diegenen die in de raad van bestuur van het havenbedrijf zitting hebben. Deze resolutie is gebaseerd op het MER, dat op vraag van het havenbedrijf door deskundigen gemaakt is.

Ik vraag een schorsing om te kunnen overleggen.

  • De vergadering wordt geschorst om 18.17 uur.
  • De vergadering wordt hervat om 18.30 uur.
Ludo Sannen

Wij gaan akkoord om dit voorstel van resolutie bij voorrang te behandelen in de commissie.

De voorzitter

Dan stel ik voor om dit voorstel van resolutie naar de commissie te verwijzen. (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.