U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Lootens-Stael tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de toepassing van het decreet lokaal cultuurbeleid met betrekking tot de samenstelling van de raden van bestuur van de gemeenschapscentra in Brussel.

Dominiek Lootens-Stael

Ik heb vernomen dat het VGC-college een circulaire zal versturen naar de 22 gemeenschapscentra in Brussel. Daarin staat dat de VGC de politieke vertegenwoordigers in de raden van bestuur wil terugtrekken. Die strategie is erop gericht om de vertegenwoordigers van het VB te weren. Het decreet lokaal cultuurbeleid maakt dat mogelijk. Als argument gebruikt men de term depolitisering. Ik ben daar niet tegen, maar ik verzet me wel tegen het afschaffen van de evenredige politieke vertegenwoordiging. Alle politieke vertegenwoordigers, behalve het VB, zullen opnieuw opgevist worden als deskundigen. Hetzelfde is al gebeurd in de raad van bestuur van de UGent en bij de oprichting van de VZW Stadskrant. Welke garanties kan u geven dat het decreet lokaal cultuurbeleid niet misbruikt wordt om mensen om partijpolitieke redenen uit instellingen te weren?

Minister Bert Anciaux

Het Vlaams Parlement heeft het decreet op het lokaal cultuurbeleid goedgekeurd. Drie beheersmogelijkheden werden in dat decreet overgenomen uit het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974. Het gaat meer specifiek om de beheersvormen die worden uitgewerkt in de artikelen 9b en 9c van het cultuurpactdecreet. Het decreet biedt onder meer de mogelijkheid om deskundigen zitting te laten hebben in de beheersorganen, in plaats van gemeenteraadsleden. Ik zie dus geen enkel probleem. Het is niemands bedoeling om wie dan ook uit de beheersorganen te weren. De keuze uit de verschillende beheersmogelijkheden komt toe aan de VGC.

Dominiek Lootens-Stael

Vindt u het normaal dat meer dan 30 percent van de Vlamingen uit de beheersorganen van de gemeenschapscentra worden geweerd? Deze instellingen worden met belastingsgeld gefinancierd. (Applaus bij het VB)

Minister Bert Anciaux

Het decreet lokaal cultuurbeleid biedt de mogelijkheid om deskundigen aan te stellen. Deze mogelijkheid bestond trouwens reeds in het cultuurpactdecreet, dat gesteund wordt door elke rechtgeaarde democraat.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van André Denys aan minister Bert Anciaux
58 (2001-2002)
Mededeling van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.