U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Tobback tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over het uitbesteden van de afvalophaling en -verwerking door sommige gemeenten.

Door de uitbesteding van de afvalophaling en -verwerking in Aarschot en Tienen aan de firma Watco, zullen de gezinnen er 9.000 frank per jaar betalen voor de afvalophaling. Deze sluipende privatisering is sociaal niet aanvaardbaar en kan illegaal storten en verbranden in de hand werken. Is de minister van plan om aan deze prijsstijging en privatisering iets te doen?

Minister Vera Dua

Zoals ik al in de commissie gezegd heb, ben ik zeer bezorgd over het feit dat een aantal gemeenten zich losscheuren van de intercommunale en afvalophaling en -verwerking in concessie geven aan een privéfirma, temeer omdat slechts één firma dergelijke diensten aanbiedt. Gemeenten nemen zo'n maatregel vaak uit ongenoegen over de werking van de intercommunales. Het nieuwe decreet over de intergemeentelijke samenwerking ken de werking van intercommunales verbeteren.

Als minister van Leefmilieu kan ik weinig doen aangezien het afvalbeleid een gemeentelijke opdracht is. Ik ben niet bevoegd om tegen de gemeenten op te treden. Ik ben bereid om in samenwerking met het parlement decretale initiatieven te nemen en op die manier te verhinderen dat gemeenten de afvalophaling en -verwerking uitbesteden. Die discussie moet evenwel grondig gevoerd worden. Voorts heb ik minister Van Grembergen gevraagd of hij maatregelen tegen de gemeenten kan overwegen.

Ik ben bereid om mijn steentje bij te dragen in het kerntakendebat. Diverse actoren kijken blijkbaar met heel wat enthousiasme naar de afvalsector. Afvalwerking is een nutsfunctie waarvan de organisatie in handen van de overheid moet blijven. Ik hoop dat in het kerntakendebat aan deze twee voorbeelden aandacht besteed zal worden.

Dat is het meest uitgebreide en positieve antwoord dat ik over dat onderwerp al gekregen heb. U kan evenwel de bal door middel van de voogdij niet terugspelen naar de gemeenten. Die hebben immers het gevoel dat ze geen andere keuze hadden omdat er heel wat onzekerheid bestaat over wat er met de intercommunales moet gebeuren. Het probleem kan dan ook alleen maar opgelost worden als er duidelijkheid geschapen wordt. Dat is de taak van de minister van Leefmilieu. Ik hoop dat er terzake concrete initiatieven genomen worden.

Minister Vera Dua

Er zijn momenteel drie vergunningen voor alternatieve afvalverwerkingsinstallaties aangevraagd. Ik hoop dat u er niet voor pleit om het Drogenbos-dossier opnieuw te bekijken. Ik vind dat geen goed alternatief.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.