U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2001, 14.00u

van Marleen Van den Eynde aan minister Vera Dua, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Vera Dua
32 (2001-2002)
van Kris Van Dijck aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Vera Dua
33 (2001-2002)
van Johan Malcorps aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Vera Dua
34 (2001-2002)
van Cis Schepens aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Vera Dua
35 (2001-2002)
van Jan Van Duppen aan minister Steve Stevaert, beantwoord door minister Steve Stevaert en minister Vera Dua
36 (2001-2002)
De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van mevrouw Van den Eynde tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en van de heren Van Dijck, Malcorps, Schepens en Van Duppen tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de dijkbreuk in Rijkevorsel.

Marleen Van den Eynde

De dijkbreuk in Rijkevorsel van afgelopen weekend zou het gevolg zijn van gebrekkig onderhouden dijken en van de rattenpopulatie. Sedert 8 juni 1999 bestrijdt de Vlaamse regering de ratten in eigen beheer. Hoe zal men dijkbreuken voortaan vermijden? Heeft de overheid gefaald in haar aanpak van de ratten? Hoe zal de rattenpopulatie in de toekomst gedecimeerd worden?

Bij de aanleg van de Kempense kanalen en zijtakken gebruikte men indertijd de uitgraafgrond om dijken aan te leggen. Als gevolg daarvan stromen de kanalen soms op dezelfde hoogte als het omringende maaiveld. Volgens de dienst Scheepvaart kost een dijkversteviging met damplaten of gaas en steenslag 2500 frank per meter. Een gigantisch bedrag. Hoe wil men desondanks dijkbreuken vermijden? Overweegt men om de dijken alleen nabij dorpskernen en bedrijven te verstevigen?

Johan Malcorps

Er dient meer geïnvesteerd te worden in het kanaal Dessel-Schoten, dat naast een economische functie steeds meer een recreatieve en ecologische functie krijgt. Het hoeft geen betoog dat de veiligheid centraal moet staan. Er mogen geen overstromingen meer gebeuren. In Turnhout en ter hoogte van Sint-Job zijn er nog altijd pijnpunten. Aangezien het gaat om dure operaties, kan het bevestigen van stalen damplaten op de bedreigde punten in combinatie met schranskorven, die met riet beplant kunnen worden, een oplossing zijn.

Cis Schepens

Een te laag waterpeil als gevolg van een dijkbreuk veroorzaakt schade aan de romp van de schepen, die tevens het risico lopen om te breken. Dat moet in overweging genomen worden als men de kostprijs van de dijkversteviging bekijkt. Daarnaast is er de tweestrijd tussen Aminal en de Dienst voor Scheepvaart. Daar dient eindelijk klaarheid in te komen. Als er in Turnhout een dijkbreuk is, dan zijn er alleen de nooddammen van Dessel en Beerse om de inwoners te beschermen. Aangezien het om een zeer groot stuk gaat, kunnen we nog grotere ongelukken verwachten.

Jan Van Duppen

Het kanaal Dessel-Schoten is zeer oud. Het wordt voor recreatie gebruikt, maar er zijn ook heel wat bedrijven geïnteresseerd in de scheepvaartmogelijkheden. Als die laatste maximaal benut worden, betekent dat een enorme ontlasting van het wegverkeer. Tegelijk gaat het om een mooi kanaal, waar geopteerd is voor een zacht-ecologische oeverafwerking. Dat zorgt echter voor instabiele oevers. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol. Zo is er de ouderdom van het kanaal en de aanwezigheid van ratten. Door het systeem van stalen damplaten kan men in de risicogebieden alvast zorgen voor een veel grondigere oeverbescherming. Ook de schranskorven met paaimogelijkheden interesseren mij.

Minister Steve Stevaert

Er doen heel wat verhalen de ronde over de oorzaken van de dijkbreuk. Zo beweren sommigen dat die de schuld is van de ratten, maar dan is de vraag welke. Ook wordt gezegd dat de dijkbreuk veroorzaakt is door de bomen. Er staan wel geen bomen, maar misschien zijn er nog wortels aanwezig. Een derde verklaring is dat de dijkbreuk het gevolg is van slecht onderhoud. Nochtans zijn er in 1998 nog onderhoudswerken uitgevoerd en werden de oevers beveiligd. De aanwezigheid van een hoogspanningskabel zou ook een verklaring kunnen zijn van de breuk. Ook wordt beweerd dat de rattenvangers hun werk niet goed gedaan hebben. Bij een controle van 1000 fuiken en klemmen in de omgeving, in opdracht van minister Dua, werden er 16 ratten gevonden. Dat is bijzonder weinig. Op dat vlak wordt er dus goed gewerkt. Het is duidelijk dat er diepgaand onderzoek nodig is om de oorzaken vast te stellen. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren.

We hebben 30 miljoen frank ter beschikking gesteld voor de versteviging van de dijk. Daarnaast wordt nog eens 100 miljoen frank uitgetrokken voor toekomstige werken. In samenwerking met de Dienst voor de Scheepvaart wordt nagegaan hoe dijkbreuken voorkomen kan worden en op welke manier de schade zo snel mogelijk vergoed kan worden.

De Vlaamse regering heeft steeds meer geïnvesteerd in de bevaarbare waterlopen, wat geleid heeft tot een toename van het vrachtverkeer. Dat is een positieve ontwikkeling. Naast het garanderen van de veiligheid dienen we ervoor te zorgen dat de waterlopen gebruikt kunnen worden voor het vrachtverkeer en een ecologisch-recreatieve functie kunnen vervullen.

Minister Vera Dua

Een eerste vaststelling van het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de dijkbreuk is dat er geen enkel spoor is gevonden van de aanwezigheid van ratten. Foto's van de plaats vullen het dossier aan. Een belangrijk gegeven is dat de omgeving voortdurend gecontroleerd wordt op het voorkomen van ratten.

Ik ben bevoegd voor de rattenbestrijding op de waterlopen. De lokale besturen en de provincies staan daarvoor ook in op hun terrein. Daar loopt de coördinatie soms spaak. Voor de dijkbreuk heeft er al een vergadering plaatsgevonden met alle betrokkenen om te zorgen voor een betere coördinatie, onder meer het gebruik van dezelfde technieken. Ten gevolge van de regionalisering is het probleem een Vlaamse bevoegdheid geworden. We zullen zorgen voor een maximaal gecoördineerde aanpak.

Marleen Van den Eynde

De rattenbestrijding is twee jaar geleden een Vlaamse bevoegdheid geworden. Ik zou het op prijs stellen als u me het evaluatierapport zou bezorgen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.