U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van den Brande tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de machtiging van de Vlaamse regering om de onderhandelingen over de ondertekening van de Europese Kaderconventie inzake de bescherming van de nationale minderheden aan te vatten.

Luc Van den Brande

De goedkeuring van de Europese kaderconventie inzake de bescherming van de nationale minderheden maakt blijkbaar deel uit van het politieke akkoord dat werd afgesloten alvorens Lambermont kon worden goedgekeurd. Vorige vrijdag bepaalde de Vlaamse regering in haar standpunt dat de definitie van een nationale minderheid vastgelegd zou worden op de interministeriële conferentie. In haar stanpunt van 23 juli 1997 bepaalde de vorige Vlaamse regering dat er in België geen nationale minderheden zijn.

Daarnaast wil ik het hebben over de schriftvervalsing binnen de Brusselse regering. In de notulen van de kabinetsraad van 28 juni wordt de beslissing verdaagd om federaal minister Michel te machtigen de conventie goed te keuren. Die notulen zijn achteraf gewijzigd in die zin dat de Brusselse regering zich toch akkoord zou verklaren om minister Michel te machtigen. Hoe reageert de Vlaamse regering nu die machtiging toch niet is verleend?

De kaderconventie mag pas worden goedgekeurd nadat iedereen heeft vastgesteld dat er geen nationale minderheden zijn in België, maar blijkbaar zijn alle middelen goed om het Lambermontakkoord goed te keuren.

Minister-president Patrick Dewael

De Vlaamse regering heeft vrijdag dubbel voorbehoud aangetekend. In de commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden stelde de heer Van den Brande dat wij te laks waren omdat we het woord "voorbehoud" vervangen hadden door "interpretatieve verklaring". In het regeringsstandpunt van 1997 heeft men het overigens over "reserve" of "interpretatieve verklaring".

Het is de interministeriële conferentie voor Buitenlands Beleid die een definitie moet vinden voor het begrip "nationale minderheid". De vorige regering is daar niet in geslaagd. Ik wil wel dat we een oplossing vinden ook al is het Lambermontakkoord ondertussen al goedgekeurd.

We gaan positief ingesteld naar de interministeriële conferentie met de enige bruikbare definitie van het begrip minderheid. Deze definitie werd door de vorige Vlaamse regering opgesteld en stelt dat er in ons land gaan nationale minderheden zijn behalve de Duitstalige gemeenschap.

Luc Van den Brande

Deze verduidelijking heeft zijn betekenis. Ik lees ze echter niet in de notificatie van de Vlaamse regeringsbeslissing van afgelopen vrijdag. Ten tweede heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag of er al dan niet een akkoord bestaat binnen de Brusselse regering.

Minister-president Patrick Dewael

Zolang er geen andere definitie van het begrip nationale minderheid bestaat, geldt de vorige.

Wij kunnen ons niet mengen in materies die de Brusselse gewestregering aanbelangen. Indien minister Chabert denkt dat de notulen van de gewestregering vervalst zijn dan kan hij twee zaken doen. Ofwel trekt hij zijn politieke conclusies uit dit vermoeden ofwel stapt hij naar het gerecht.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Ludwig Caluwé aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Steve Stevaert
280 (2000-2001)
van Jan Penris aan minister Patrick Dewael, beantwoord door minister Steve Stevaert
282 (2000-2001)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.