U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van Oekraïne inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Kiev op 20 mei 1996.

De algemene bespreking is geopend.

De verslaggever, de heer Weyts, verwijst naar het schriftelijk verslag.

Stefaan Platteau

De punten 1, 2 en 3 werden ondertekend in 1996, de punten 4, 5 en 6 in 1997. Het is hoog tijd dat deze akkoorden worden geratificeerd en ik zou dat het liefste vandaag nog zien gebeuren.

Minister Johan Sauwens

Ik kan bevestigen dat het inderdaad erg dringend is. De ratificatie gebeurt zeker het beste voor het reces. Het zou de wederzijdse investeringen zeker ook ten goede komen.

Paul Van Grembergen

We zijn verzeild geraakt in een systeem waarin het Parlement de verdragen alleen achteraf alleen mag goedkeuren. We zouden er langzaam moeten in slagen onze achterstand in te halen. Dan zouden we in de gelegenheid moeten worden gesteld om die verdragen vooraf te bespreken. Een dergelijk systeem is van kracht in Denemarken.

Luc Van den Brande

Een dergelijk systeem verdient inderdaad aanbeveling en we moeten er langzaam naartoe evolueren. De procedure is momenteel vaak nodeloos ingewikkeld, omdat er verschillende parlementen bij zijn betrokken. Het zou al veel eenvoudiger worden als de Raad van State voor alle bevoegde parlementen zou één advies tegelijk uitbrengen. Hoewel ratificatie dringend was, hebben we de tijd genomen voor een grondige bespreking in de commissie. De ratificaties werd niet herleid tot een formaliteit. Bovendien hebben we de gelegenheid gekregen om bepaalde aspecten van het beleid die door de verdragen worden geregeld, met de bevoegde minister te bespreken, bijvoorbeeld inzake doping en luchtverontreiniging.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten. Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking.

  • De artikels worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16.00 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.