U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 juli 2000, 10.30u

André Denys

Ik stel voor het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse Vervoermaatschappij, wat de evaluatie van de leidend ambtenaren betreft, aan de agenda toe te voegen.

Eric Van Rompuy

Ook ik stel voor om twee punten aan de agenda toe te voegen : een motie betreffende een belangenconflict - over de pensioenregeling - en een met redenen omklede motie over Zaventem, van respectievelijk 28 en 30 juni.

Paul Van Grembergen

Ook de meerderheid diende een motie in over het genoemde belangenconflict. Het lijkt me normaal dat beide besprekingen samengevoegd worden.

Francis Vermeiren

Onze fractie is het eens met het voorstel om de agenda aan te vullen met de motie over Zaventem, al verbazen wij ons tegelijk over de bekwame spoed die men thans tentoonspreidt en die in het verleden ontbrak.

Luc Van den Brande

Ik stel voor de agenda aan te vullen met 6 ontwerpen van decreet ter goedkeuring van verdragen die in de commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden reeds werden aangenomen. Het gaat om het ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol inzake de beheersing van emissies van stikstofoxiden of van de grensoverschrijdende stromen van deze stikstofverbindingen bij het Verdrag van van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand en de technische bijlage, ondertekend te Sofia op 31 oktober1998, alsmede de vigerende technische bijlage zoals ingevoerd in toepassing van artikel 11 van het protocol, en met het protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies en de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994; het ontwerp van decreet houdende instemming met de Overeenkomst ter bestrijding van doping, ondertekend te Straatsburg op 16 november 1989; het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de BLEU enerzijds en de regering van de republiek Kazachstan anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Almaty op 16 april 1998; het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het koninkrijk België, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Oekraïne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997; het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de BLEU enerzijds en de regering van de republiek Oezbekistan anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tashkent op 17 april 1998; ; en het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de BLEU en de regering van de republiek Slovenië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Ljubljana op 1 februari 1999.

Paul Van Grembergen

Ook de meerderheid heeft een motie over Zaventem klaar.

Stefaan Platteau

Onze fractie steunt het voorstel van de heer Van den Brande.

De voorzitter

Kan ik besluiten dat de vergadering het eenparig is om de voorgestelde onderwerpen aan onze agenda toe te voegen? (Instemming)

Mededeling van de voorzitter
van André Denys, Patrick Hostekint, Chris Vandenbroeke, Carl Decaluwe en Luc Martens
381 (1999-2000) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.