U bent hier

Norbert De Batselier
Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Keulen, de heer Vandenbossche en de heer Stassen tot de heer Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, over de erkenning van professionele organisaties voor podiumkunsten.
De minister dreigt nu zelf in de zak van Sinterklaas terecht te komen. Hoe staat hij tegenover het collectief ontslag van de beoordelingscommissie? Welke extra middelen zijn nodig doordat de minister meer organisaties heeft erkend?
Dany Vandenbossche
Het podiumkunstendecreet en de uitvoering ervan voor 2001-2005 vormt al een hele vooruitgang voor de sector. Betwistingen van adviezen van beoordelingscommissies zijn niet nieuw. Adviezen zijn echter geen richtlijnen. Toch leverde de beoordelingscommissie goed werk, in het bijzonder wat de algemene beoordeling van het Vlaamse theaterlandschap betreft. De beoordeling van de individuele dossiers : dat is een ander paar mouwen. Op 15 december werd een definitief advies geformuleerd, waarin 31 gezelschappen in de Nederlandse dramatische kunsten werden erkend. De voltallige commissie nam ontslag, nadat minister Anciaux nog 6 erkenningen aan de lijst had toegevoegd : drie gezelschappen werden terug opgevist en drie nieuwe werden erkend. In welke bijkomende middelen voorziet de minister? Is hij zinnens de verhouding met de beoordelingscommissies in het algemeen te wijzigen? De vraag rijst namelijk of het wel hun taak is individueel becijferde adviezen te geven.
Jos Stassen
De consequenties van de beslissing van de Vlaamse regering zijn zo ruim dat ze beter behandeld worden in de bevoegde commissie ter gelegenheid van een interpellatie. Hier wil ik alleen het volgende punt aan de orde stellen : het collectieve ontslag van de beoordelingscommissie Teksttheater. Nochtans zijn dergelijke adviescommissies nodig voor de uitvoering van de decreten over de podiumkunsten en de culturele adviesraden. Hoe moet het nu verder? Wat met de adviezen die nog verwacht worden? Welke oplossing heeft de minister op het oog en tegen wanneer?
Minister Bert Anciaux
Ik betreur het ontslag van de beoordelingscommissie Dramatische Kunsten ten zeerste. Het verbaasde mij bijzonder, want ik had haar advies in grote mate gevolgd. Hoogstens heb ik enkele zaken scherper gesteld door individuele dramatische kunstenaars kansen te bieden en het stedelijk weefsel te versterken. Dat laatste betreft trouwens niet uitsluitend Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook Aalst, Kortrijk en Mechelen. Deze week nog heb ik een afspraak met de onstlagnemende voorzitter. Als dat gesprek niets oplevert, stel ik een nieuwe beoordelingscommissie aan de regering voor, op grond van dezelfde criteria van deskundigheid. Men moet beseffen dat zowel het decreet over de podiumkunsten als dat over de adviesraden de taak van de beoordelingscommissies als adviserend omschrijven. Sommigen willen blijkbaar ook beslissingen nemen, maar dat is de bevoegheid van de minister en, wanneer het gaat om structurele subsidies, van de regering. Er is 480 miljoen frank vastgelegd voor de hele sector van de podiumkunsten. Daarmee wil ik ook iets doen aan de achterstand bij het muziektheater, de dans en de kunstencentra. Ook de festivals zullen daarbij aan bod komen. Het reeds grote bedrag dat voor teksttheater beschikbaar is, zal dossier per dossier toegekend worden. In dat verband wil ik erop wijzen dat het niet aan de beoordelingscommissies is om bedragen te verbinden aan hun adviezen. We moeten ons daar de komende maanden grondig over buigen, vooral omdat ik echt van plan was voort te bouwen op die adviezen. Helemaal onbegrijpelijk is het incident in de beoordelingscommissie voor de Kunstencentra. Een lid neemt met slaande deuren ontslag, terwijl ik het advies van die commissie letterlijk aan de Vlaamse regering heb voorgelegd. Ik hoop de rust te kunnen herstellen met een open gesprek. De protectionistische tendensjes binnen het teksttheater storen mij.
Jos Stassen
Er is meer tijd nodig om bijkomende vragen te beantwoorden, maar volgens De Morgen zou u de beste voorzitter zijn van deze adviescommissies.
Dany Vandenbossche
De reactie van de Vereniging van Podiumdirecties is wellicht de meest objectieve. Zij vraagt voldoende geld. Zelfs als de status quo behouden wordt, zullen veel gezelschappen in de problemen raken door stijgende kosten.
Norbert De Batselier
Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.