U bent hier

Norbert De Batselier
Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Taylor c.s. tot besluit van de op 28 februari 2000 door de heer Taylor in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de naleving door de Vlaamse regering van de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking.
John Taylor
Tijdens de vorige regeerperiode werd onder de impuls van onder meer de voorzitter van het parlement een deontologische code goedgekeurd en een deontologische commissie opgericht. Een en ander werd door allen onderschreven. Ook de vorige Vlaamse regering deed dat en stuurde een circulaire naar de diensten. Ook de nieuwe Vlaamse regering werd door de voorzitter schriftelijk gevraagd zich bij de code aan te sluiten. Tot nu toe kwam er geen antwoord, behalve dat voor wat haar publicaties betreft. Wij interpelleerden de minister-president daarover, mede omdat enkele ministers flagrant zondigden tegen de geest van de code. Hij antwoordde dat hij akkoord ging met de geest van de code, maar na acht maanden hebben wij daar verder nog niets van gemerkt, wel integendeel. Daarom vragen wij deze regering hetzelfde te doen als de vorige : de deontologische code onderschrijven in afwachting van een eventueel decreet. Wat is immers de zin van een individuele toepassing door de leden van het Vlaams Parlement als de regering zelf niet achter de code staat? (Applaus bij de CVP)
André Denys
Ik begrijp de toespraak van de heer Taylor niet en evenmin het applaus van zijn fractie. De minister-president heeft toch duidelijk gezegd dat hij de code onderschrijft en dat hij al het nodige zou doen om die toe te passen.
Dirk Holemans
Ook ik interpelleerde de minister-president terzake. Zijn antwoord was duidelijk. Ten eerste is de Vlaamse regering trouw aan de geest van de code. Alleen onderschrijft ze die niet formeel, omdat sommige passages over de omgang met de administratie voor een minister onmogelijk na te leven zijn. Ten tweede stelde hij aan de commissie voor een regeling kader uit te werken voor de hele overheidscommunicatie en die was het eens daar werk van te maken.
Norbert De Batselier
Er is een duidelijk onderscheid tussen het voorlichtingsbeleid en de deontologische code. De minister-president bezorgde mij inderdaad een werkdocument, dat is opgesteld door de Vlaamse informatie-ambtenaar, over het voorlichtingsbeleid. De deontologische code is iets anders. Ik zal hem schriftelijk herinneren aan de vraag om die te onderschrijven en terzake een circulaire naar de administratie te zenden.
Francis Vermeiren
Ik breng even het antwoord van de minister-president van 28 februari in herinnering. Als het parlement dat wenste, wilde hij wel een plechtige ondertekening van de code door de regering organiseren. Sommige bepalingen zijn evenwel moeilijk toepasbaar : zo wordt besturen bijzonder moeilijk als men op geen enkele wijze bij de administratie mag tussenkomen. Wel nam de regering akte van de code en onderschreef zij er de geest van.
Norbert De Batselier
De code bepaalt dat elke individuele tussenkomst verboden is, maar dat geldt niet voor een poging om een probleem dat deel uitmaakt van zijn beleid op te lossen. Het gaat voor mij zowel om de geest als om de letter van de code. Ik ben daarom van plan de regering te verzoeken in die zin een circulaire naar de administratie te sturen.
John Taylor
Onze motie zegt precies dat wat u wenst te doen. Na acht maanden zou het goed zijn dat het voltallige Vlaams Parlement de regering om een teken vraagt.
Mieke Van Hecke
Als men het verslag van het antwoord van de minister-president op de interpellatie leest, merkt men dat hij begint met de deontologische code te ridiculiseren. Ik ben dat kotsbeu.
Luc Van den Brande
Het is niet de eerste keer dat met deontologische regels geworsteld wordt. Ik ben de voorzitter dankbaar dat hij het parlement op de juiste wijze heeft voorgelicht. De vorige regering is op het verzoek om de code te onderschrijven, ingegaan, omdat functionele contacten met de administratie er niet door uitgesloten worden. Ik roep op tot een consequente houding. (Applaus bij de CVP)
André Denys
Er is geen sprake van enige ridiculisering van de deontologische code door de Vlaamse regering. Er was slechts een punt van discussie : wie controleert de Vlaamse regering? Ik volg het voorstel van de voorzitter om de regering per brief om een circulaire te vragen.
John Taylor
Als de Vlaamse regering de code niet toepast en daar zijn flagrante bewijzen van kan diezelfde code ook voor het Vlaams Parlement in vraag gesteld worden. (Applaus bij de CVP) - De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 45 stemmen tegen 50 bij 1 onthouding en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 42 stemmen tegen 50 bij 1 onthouding niet aangenomen. -

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.