U bent hier

Norbert De Batselier
Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heer Van Nieuwenhuysen tot besluit van de op 17 februari 2000 door de heer Van Nieuwenhuysen en mevrouw Van Hecke in commissie gehouden interpellaties tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelenheden, over de positie van de bijzonder vertegenwoordiger van de minister-president over het investeringsbeleid. - De met redenen omklede motie wordt met 19 stemmen tegen 93 niet aangenomen. Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van mevrouw Van Hecke tot besluit van de op 17 februari 2000 door de heer Van Nieuwenhuysen en mevrouw Van Hecke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de positie van de bijzondere vertegenwoordiger van de minister-president voor het investeringsbeleid.
Mieke Van Hecke
In mijn interpellatie had ik het over twee aspecten van de functie van bijzonder vertegenwoordiger van de minister-president voor het investeringsbeleid : de opdrachtsomschrijving en de deontologische bezwaren. Het gaat hier om een permanente opdracht die in de tijd gespreid kan worden en met een vaste titulatuur : Bijzonder vertegenwoordiger van de minister-president voor het investeringsbeleid. Het valt op dat alleen minister Van Mechelen zich niet heeft uitgesloofd om de opdracht heel beperkt te houden. Totnogtoe is alles beperkt gebleven tot een kleine missie naar China waarvoor minister-president Dewael zich niet vrij kan maken. Dat staat in schril contrast met wat in de pers verspreid werd. Niet een minister heeft een antwoord kunnen geven op de vragen over mogelijke belangenvermenging, gezien de professionele activiteiten van het betrokken parlementslid. Volgens de juridische dienst van het Vlaams Parlement bestaat onverenigbaarheid alleen in zoverre ze door wetten en decreten wordt ingevoerd. Aangezien deze nieuwe functie niet in de lijst is opgenomen, stelt de juridische dienst dat de beslissing indruist tegen de geest van de wetgeving. Deontologie begint waar de regelgeving ophoudt. Deontologie is een kwestie van een politiek correcte attitude. Het is dan ook hallucinant dat minister-president Dewael deontologie als een gewetenskwestie voorstelt. De inhoud van de functie is niet alleen leeg, het parlementslid beslist bovendien zelf of hij een bepaalde opdracht al dan niet aanvaardt. Wie zijn geloofwaardigheid wil bewaren in het debat over decumul moet deze motie goedkeuren. Loyauteit aan de regeringspartners is geen argument om deze motie niet goed te keuren. Het gaat hier immers niet om een regeringsbeslissing. Ik kan alleen maar hopen dat het stemgedrag nu eindelijk eens gelijk zal zijn aan de uitlatingen in de pers. Het is de enige manier om een blijvende smet op ons blazoen te vermijden. (Applaus bij de CVP en het VB)
Luk Van Nieuwenhuysen
Niet alleen de oppositie voelt zich ongemakkelijk. Iedereen voelt aan dat deze zaak niet strookt met de geest van de voorschriften. Het kan niet dat een lid van de wetgevende macht ook de uitvoerende macht vertegenwoordigt. Zo staat het nochtans in de opdrachtsomschrijving en titulatuur. Beide machten moeten strikt gescheiden worden. Bovendien is de betrokken volksvertegenwoordiger ook bedrijfsleider. Niemand is gebaat bij verdachtmakingen over belangenvermenging. Vier jaar geleden hebben wij allemaal verklaard dat een rechtstreeks verkozen Vlaams Parlement een nieuwe politieke wind zou doen waaien. Vandaag bieden we de gelegenheid om aan te tonen dat het ons menens is. Ik begrijp dat het moeilijk is om een motie van het Vlaams Blok goed te keuren. De motie van de CVP gaat echter in dezelfde richting en ik hoop dat die goedgekeurd wordt. We zullen daartoe alleszins bijdragen. (Applaus bij het VB)
Francis Vermeiren
Ik heb aandachtig geluisterd naar de verschillende argumenten. Onder meer het Vlaams Blok heeft heel wat verklaringen afgelegd over de Oostenrijkse problematiek. Enerzijds vraagt men dat de Vlaamse regering initiatieven neemt en anderzijds zwijgt men over de problemen die er zijn met het Europees Parlement. Ik stel ook vast dat men pleit voor export en meer mogelijkheden. Het Vlaams Parlement moet terzake meer initiatieven nemen. In document 49 heb ik gesteld dat ik heel wat ambassadeurs, onder meer uit Groot-Brittannië, Japan en China, heb ontmoet die geflankeerd werden door parlementsleden om hun land te steunen bij initiatieven in het buitenland. De heer Van den Brande heeft toen mijn voorstel om een dergelijk systeem ook in Vlaanderen in te voeren gesteund.
Luc Van den Brande
Ik heb gezegd dat het aangewezen is dat voor een bepaalde zending een feitelijke opdracht kan gegeven worden, wat ook in het verleden al gebeurde. Zo heb ik de heer Sauwens gevraagd om een zending te leiden. Dat is een groot verschil met wat er hier gebeurt. Het kan niet dat een parlementslid een bestendige opdracht van kabinetsmedewerker krijgt : ofwel wordt hij regeringscommissaris ofwel krijgt hij een feitelijke opdracht om een bepaalde zending te leiden.
Francis Vermeiren
Ik kan me goed voorstellen dat een gewezen minister-president gevraagd wordt om zendingen te leiden.
Luc Van den Brande
Er is blijkbaar een coördinatieprobleem. Men heeft de heer Bril gevraagd om een zending naar China te leiden, maar ik heb ook diezelfde vraag gekregen.
Francis Vermeiren
Ik verwijs naar een precedent : uit het curriculum vitae in de "Wie is wie?" blijkt dat de heer Chabert de Senaat nooit verlaten heeft en toch aangesteld is als commissaris-generaal voor de Belgische regering in Japan. Wat is het verschil met het feit dat een parlementslid gevraagd wordt om de regering te vertegenwoordigen? (Applaus bij de VLD) - De met redenen omklede motie wordt met 47 stemmen tegen 62 bij 1 onthouding niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.