U bent hier

Disclaimer

Tekst nog niet goedgekeurd door de sprekers.

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft minister-president Jan Jambon bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we zo meteen over het voorstel tot spoedbehandeling, maar eerst voeren we een teststemming uit.

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers voeren een teststemming uit.

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Anaf heeft het woord.

Ik had verwacht dat er nog een toelichting zou komen vanuit de meerderheid. Wij hebben toch wel een aantal vragen bij dit ontwerp van decreet. Op zich zitten er een aantal heel goede dingen in. Het is goed dat lokale besturen voortaan ook het telefoonnummer gaan ontvangen van besmette personen op hun grondgebied, zodat ze die ook nader kunnen opvolgen enzovoort. Er zitten een aantal goede dingen in.

Maar we blijven toch ook wel wat bezorgd over de verregaande delegatie van bevoegdheden aan de Vlaamse Regering om vast te leggen welke gegevens van burgers verzameld en ook gedeeld worden met derden. Na een jaar pandemie kan het eigenlijk niet meer volstaan om naar het parlement te komen met een vraag voor vertrouwen om nader te gaan vastleggen welke criteria er nu relevant zijn inzake contactopsporing. Ik denk dat we dat virus ondertussen al zouden moeten kennen en weten hoe het zich verspreidt en ook weten wat de termijnen van besmetting zijn, in welke omstandigheden en ruimte besmetting meer of minder voorkomt, enzovoort.

Ik heb gezien dat de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) toch ook wel een aantal kritische bedenkingen geuit heeft. Wat me vooral nog onduidelijk is, is welke garanties er nu zijn dat de gegevens die opgevraagd worden, ook vernietigd zullen worden en na welke termijn. Dat is een heel concrete vraag en als de meerderheid ons kan overtuigen dat die garanties er wel zijn, dan denk ik dat wij geneigd zullen zijn om het mee goed te keuren. Als die garanties er niet komen, dan denk ik dat we ons zullen onthouden.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Dank u wel, voorzitter. Dit ontwerp van preventiedecreet heeft een dubbele doelstelling. Ten eerste gaat het over de gegevensdeling van de verplichte tijdelijke afzondering die verfijnd wordt. Het gaat ook over het bieden van een rechtsgrond aan lokale besturen voor het ondernemen van acties om de bronopsporing te versterken en in te zetten op quarantainecoaching.

Daar gebeuren een aantal belangrijke zaken. Ten eerste wordt er een basis gegeven om ook de reden van de quarantaine te delen met de lokale besturen. Dat gebeurde al op basis van het samenwerkingsakkoord voor terugkerende reizigers, maar er werd nog geen onderscheid gemaakt tussen hoogrisicocontacten en besmette personen. De reden was dat er de voorkeur aan gegeven werd om geen medische informatie, besmetting of niet, te delen als dit niet nodig was. Maar uit de feedback van de lokale besturen en ook van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dat deze informatie wel degelijk nodig is om de opvolging van de quarantaine goed te kunnen doen. Er zijn immers verschillen qua maatregelen tussen zelfisolatie bij besmetting en quarantaine na contacten. Die slaan onder andere op het mogen verlaten van de woning voor bepaalde doeleinden. Voor de lokale politie is het daarom belangrijk om ook de reden van quarantaine te kennen. Ook het telefoonnummer wordt toegevoegd als gegeven dat gedeeld wordt met lokale besturen. Dat is logisch, je moet dat natuurlijk ook wel kunnen hebben om contact te leggen.

Collega Anaf, u zegt dat voor persoonsgegevens die gedeeld worden, een te verregaande delegatie gegeven zou worden aan de Vlaamse Regering. Ik wil er wel op wijzen dat in de verschillende bepalingen van dit ontwerp van decreet heel gedetailleerd wordt ingegaan op al de verschillende elementen die gegeven moeten worden. Natuurlijk zitten we in een pandemie. We gaan de zomer in. Het moet natuurlijk ook mogelijk zijn voor de Vlaams Regering om aan te vullen waar nodig. Het is in dat licht dat die delegatie gezien moet worden.

We kregen ook een betere juridische basis voor de gegevensdeling met de lokale besturen voor quarantainecoaching en bronopsporing en voor de verwerking van de persoonsgegevens in die context. Collega Anaf, daar worden heel concrete termijnen vermeld. Die moeten worden nageleefd. Uiteraard moeten die conform de geldende regels rond de privacy ook vernietigd worden wanneer die termijn verstreken is. De basis voor de verwerkingsverantwoordelijkheid van de lokale besturen wordt geëxpliciteerd in de tekst van het decreet. Dat is vooral op vraag van de lokale besturen omdat hier op heden soms twijfel over bestond.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog een aantal technische bepalingen, maar het is toch wel gedetailleerd werk dat minister Beke hier namens de regering laat voorleggen en waar toch een belangrijke stap vooruit gezet wordt in gegevensdeling met lokale besturen om die crisis op een efficiënte manier te kunnen aanpakken.   

Vraagt nog iemand het woord. (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 901/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 7.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.