U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Axel Ronse, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Kurt Vanryckeghem en Andries Gryffroy tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet van 5 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de subsidieregeling betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Ronse heeft het woord.

Ja, voorzitter, laat mij beginnen met de belofte dat we in de toekomst de titels van onze voorstellen van decreet wat korter zullen maken.

Dat zou zeer aangenaam zijn, ja, dank u! Want ik moet dat straks bij de stemming nog eens allemaal herhalen.

Misschien kunnen we een amendement maken op de titel.

Ik geef een groot woord van dank – we hebben heel intensief samengewerkt – aan collega Rombouts, collega Coenegrachts en collega De Coninck, die nu gekluisterd zit aan vlaamsparlement.tv, en ook aan collega Vanryckeghem en collega Gryffroy, die hier aandachtig mee volgt. Ook dank aan collega De Bruyn voor zijn engagement als verslaggever van dit voorstel van decreet. Het is een belangrijk voorstel van decreet, collega’s, en zeker nu we in een periode van economische groei zitten. Er zijn heel wat bedrijven die – godzijdank – van plan zijn om investeringen te doen, om uit te breiden, om nieuwe sites te zoeken. We zitten toch met een krapte op het vlak van ruimte. Er is weinig ruimte. Het duurt lang om ruimte te benutten en te herbestemmen. Tegelijk zitten we met gigantisch veel voetbalvelden aan leegstaande bedrijfsruimten die blijven verkommeren en maar niet ingevuld geraken. Dat heeft een aantal redenen.

Dit voorstel van decreet zal die problematiek niet volledig oplossen, maar het is wel een bescheiden bijdrage van een groep parlementsleden om een deel van de oplossing te bieden. Dat deel van de oplossing ligt in een instrument dat we op Vlaams niveau hebben. Vlaanderen heft leegstandsbelasting op leegstaande bedrijfsruimten van meer dan 500 vierkante meter en tegelijk geeft Vlaanderen met de inkomsten die daaruit gegenereerd worden injecties aan lokale besturen maar ook aan de private sector om leegstaande bedrijfsruimten sneller te gaan benutten. Sinds 2013 is er eigenlijk nog niet zo hard nagedacht hoe dat op een slimme manier kan gebeuren. Vandaag is het zo dat men een verwervingssubsidie heeft voor leegstaande bedrijfsruimten. Die is exclusief voor publieke besturen. Tegelijk heeft men een sloopsubsidie en die bedraagt – hou u vast – 90 procent van de totale kosten. Dat is bijna hetzelfde als wat men in Venezuela, China of in andere communistische regimes zou toepassen qua subsidies.

Dus we kunnen met onze middelen veel slimmer omgaan. Door dat te doen, kunnen we stappen zetten in de strijd tegen leegstand en in het helpen van bedrijven aan goede ruimten. We hebben een heel slim voorstel klaargelegd dat we u hier graag toelichten en ook ter stemming voorstellen, want ook daarmee kunt u, collega’s, vanavond geschiedenis schrijven.

Het slimme voorstel bestaat eruit dat we eerst en vooral komaf maken met de verwervingssubsidie. We hebben geluisterd naar een aantal mensen, experten die zeiden dat die de prijs gewoon de hoogte in jaagt. Laat ons dat afschaffen. Dat is ook enkel voor publieke bestuurders. Er zijn ook andere mogelijkheden voor publieke bestuurders om daar steun rond te krijgen. Die wordt afgeschaft, als u tenminste in onze redenering meegaat en dit mee goedkeurt.

Ten tweede schaffen we de subsidie van 90 procent ook af: geen 90 procent subsidie meer, maar meteen 30 procent, hetzij 60 procent, op voorwaarde dat men zich accordeert aan de principes van onze bouwshift, het kwaliteitsplan. Collega Coenegrachts zal daar straks ongetwijfeld nog op ingaan. Dat is uniek. Dat is een eerste keer dat we echt aan een subsidie zaken koppelen, criteria die mee in onze bouwshift zijn opgenomen. Dat is een zeer goed iets. Bovendien is die sloopsubsidie enkel geldig voor zone-eigen functies, dus niet voor zonevreemde functiewijzigingen. Dat betekent niet dat die niet meer vergund kunnen zijn, maar er gaat geen sloopsubsidie meer naar een zonevreemde functiewijziging.

Bovendien leggen we ook op dat de sloop circulair moet verlopen, dat men rekening moet houden met waterzuinigheid en energiezuinigheid en het pand moet ook twee jaar leegstaan alvorens men de subsidie kan bekomen. Dat betekent dus dat we dit verhaal toch op een hele slimme manier hebben hervormd. We gaan ervan uit dat er hiermee – als u dit goedkeurt – een vliegwiel wordt gezet op de sloop van leegstaande bedrijfsruimten, op het hergebruik en het herbenutten. Dus iedereen met een hart voor zuinig ruimtegebruik, iedereen die wenst dat er een economische groei en een versnelling komt op een slimme manier, nodig ik uit om dit werkstuk mee goed te keuren.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Ik kan eigenlijk heel kort zijn, want de collega heeft een heel goede toelichting gegeven bij dit decreet. Ik wil enkel nog eens extra benadrukken dat dit voorstel van decreet aan de uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening die we in dit parlement al meerdere keren besproken hebben inzake het spaarzaam omgaan met onze ruimte, een kleine bijdrage levert om ons daarin te ondersteunen, en zeker ook voor het ondersteunen van diegenen die willen ondernemen op het terrein.

Het is namelijk de uitdaging om de bestaande bedrijfsruimte optimaal te gebruiken en eventueel te hergebruiken. Bedrijfsruimten die kampen met een langere leegstand – minstens twee jaar – staan voor bepaalde uitdagingen. Misschien is de inrichting niet helemaal oké of is de ligging wat problematisch. Ze kennen alleszins wat extra uitdagingen. Op dat vlak willen we ondernemers ondersteunen om – indien ze voldoen aan een aantal voorwaarden, die zonet toegelicht werden – hen een extra duwtje in de rug te geven om toch die bestaande bedrijfsruimte opnieuw leven in te blazen, of eventueel, als zaken niet goed gelegen zijn, ze eventueel te verwijderen, om op die manier effectief ondersteuning te geven aan het spaarzaam omgaan met ruimte op het terrein.

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Voorzitter, ik heb begrepen dat ik nog korter moet zijn dan gewoonlijk, als u opstaat van uw stoel.

Dat heeft er niets mee te maken. Zes uur of langer stilzitten op een stoel is niet goed. U mag zo lang praten als u wilt – of toch maximaal een half uur. Dat is het reglement.

Dat zal ik zeker niet nodig hebben voorzitter. Ik bedank alle collega’s die hieraan hebben meegewerkt. Ik bedank ook collega Ronse voor de uitgebreide toelichting. Inderdaad, voor onze fractie is het zeer belangrijk dat we met dit voorstel van decreet slimmer omgaan met de subsidies die we uitdelen, dat we inderdaad  niet meer moeten kijken naar … Ik weet niet meer goed waar u naar verwees, collega Ronse. Was het Venezuela of Colombia waar u naar verwees?

Venezuela, China en Noord-Korea.

Noord-Korea zou waarschijnlijk goed zijn voor 110 procent, collega Ronse. Maar voor de rest ben ik, samen met u, zeer gelukkig dat we afstappen van dat soort percentages. Zoiets hoort niet thuis in Vlaanderen. Wij zijn bijzonder gelukkig dat we extra stimulansen bieden aan diegenen die slimmer willen omgaan met onze beschikbare ruimte.

Enerzijds kunnen we zeggen: je moet minder gebruik maken van die open ruimte en je moet zorgen voor minder verharding. Maar anderzijds betekent dat ook dat je, met de ruimte die wel beschikbaar is, slimmer en beter moet omgaan, dat je rekening moet houden met gedeeld ruimtegebruik, met ontharding, met vergroening, met klimaatneutraliteit zelfs – in ieder geval met het verhogen van het ruimtelijk rendement.

Ik denk dat we voor het bereiken van die doelstellingen met dit instrument een juiste weg ingeslagen zijn. Ik denk dat het de eerste keer is dat we dat doen, maar het zal niet de laatste keer zijn. Het is om die reden, voorzitter, dat mijn fractie met veel overtuiging dit voorstel van decreet zal steunen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 805/3)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 12.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.