U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw De Rudder heeft het woord.

Voorzitter, mijn fractie zal dit ontwerp van decreet goedkeuren, want hierdoor wordt de nieuwe WADA-code (World Anti-Doping Agency) omgezet in ons ontwerp van Antidopingdecreet en wordt het op een aantal punten verbeterd. Mijn fractie steunt wel de vraag van de Vlaamse Sportraad om blijvend in te zetten op het gezond sporten als onderdeel van een preventief sportbeleid. Het is bovendien van belang voor de toepassing van het gewijzigde ontwerp van Antidopingdecreet dat ook het nieuwe samenwerkingsakkoord dat straks aan bod komt, tegelijk wordt goedgekeurd. De inwerkingtreding kan dan ook gebeuren om een optimale toepassing in ons land mogelijk te maken, zodat er toch ook wel een voldoende coherent antidopingbeleid gevoerd kan worden.

Vanuit onze fractie wensen we de sportsector en heel het Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen (NADO) alle succes bij de implementatie, wat natuurlijk goed zal zijn, en dat de nieuwe spelregels ervoor zullen zorgen dat er een gezonde en dopingvrije sportbeoefening kan worden uitgevoerd.

De heer Janssens heeft het woord.

Enkele wijzigingen van het Antidopingdecreet zijn ingegeven door de gewijzigde WADA-code. Andere aspecten zijn de verblijfsverplichtingen van elitesporters en de schrapping van het onderscheid tussen categorie A en B, zodat men nog maar één categorie verblijfsgegevens zal moeten ingeven. Dat laatste zorgt alvast voor meer duidelijkheid.

De minister beoogt ook een verdere responsabilisering van de federaties aan de hand van een beperkte verschuiving van actieve naar passieve beleidscontrole van onder meer preventie en bestrijding.

De formulering in het ontwerp van decreet lijkt voorwaardelijk. Hoewel de Vlaamse Sportraad dit voorstel positief onthaalt, vraagt mijn fractie toch om altijd rekening te houden met de mogelijkheden en middelen van de federaties. Het is immers zo dat de gevolgen voor de ene federatie toch verder strekken dan voor de andere. Voorts komt er een meer proportionele bestraffing van dopingpraktijken bij breedtesporters die niet onder de bevoegdheid van de sportfederatie vallen. Er is een specifieke en afwijkende bestraffing voor de breedtesporters buiten de wedstrijden. Dit zorgt voor meer duidelijkheid, want de scheidingslijn tussen elite- en breedtesporters is niet altijd duidelijk.

Het ontwerp van decreet zet terecht in op het brede gezondheidsaspect van de sport. Een aandachtspunt dat we in de commissie, bij monde van collega Deckmyn, hebben meegegeven, is dat we erop moeten letten dat de fitness hierbij niet gestigmatiseerd mag worden. U motiveerde, minister Weyts, de bijzondere aandacht van het ontwerp van decreet voor fitness met het hoge aantal positieve controles, namelijk 20 procent. Toch is dit wat dat betreft niet de enige sector die aandacht verdient. Er zijn hieromtrent ook andere sporttakken die de nodige aandacht verdienen. Een klemtoon leggen is een goede zaak, de stigmatisering van een sector niet.

Tot slot vragen we dan ook aandacht voor de vraag van de Vlaamse Sportraad of het huidige budget toereikend is voor zowel het gezondheidsaspect in de brede sport als voor het aspect van de ‘spirit of sport’ in de topsport. In elk geval zal onze fractie, net als het volgende waarover ik dan geen tussenkomst meer moet houden, want het is eraan gekoppeld, over het samenwerkingsakkoord, dat goedkeuren.

De heer Muyters heeft het woord.

Voorzitter, ik zal niet herhalen wat de collega’s al gezegd hebben. Ook voor mijn fractie is het heel duidelijk dat het aligneren op de WADA-akkoorden die in november 2019 zijn goedgekeurd op het WADA-congres Antidoping, heel goed is. We staan daar helemaal achter. Ook heel positief vinden we de proportionaliteit die er komt voor de breedtesporters.

Ik weet niet, voorzitter, of ik het amendement dat we met de meerderheid hebben ingediend, nog kort mag toelichten?

Uiteraard, voor het verslag.

Dank u wel. In dat amendement stellen wij een wijziging voor die eigenlijk door de Raad van State is voorgesteld op artikel 23. Dat amendement heeft een verwijzing naar de verblijfsgegevens die eigenlijk niet relevant is voor dat artikel. We stellen daarom ook voor om dat te schrappen. De memorie zelf, de verantwoording naar het advies van de Raad van State, zegt al dat men akkoord gaat om het te schrappen, maar op een of andere manier is dat niet gebeurd. Onze dienst Decreetgeving, hier in het Vlaams Parlement, heeft dat opgemerkt, en dankzij die goede opmerking in dit amendement zetten we die vergissing recht. Ik veronderstel dat het ook weinig problemen zal geven om dit amendement goed te keuren.

Minister Weyts heeft het woord.

Minister Ben Weyts

Dank voor de tussenkomst. Ik denk ook dat we in de commissie een goede discussie gevoerd hebben. Dit is bij mijn weten ook unaniem goedgekeurd. Daarbij stappen we ook mee in een internationale context. Heel concreet, wat verandert er voor de elitesporters? In concreto gaat het over de whereabouts. We maken geen onderscheid tussen de categorieën A en B. We gaan individuele eliteatleten op gelijke voet plaatsen. Ze zijn nu ook gehouden aan het opgeven van een tijdsslot. Dat maakt het eenduidiger en misschien rechtvaardiger. Het vermijdt ook wat meer discussie, wat vandaag wel eens meer het geval is. Maar ik aanvaard ook de lapsus die er is ingetreden. We hadden aanvankelijk het idee om tegemoet te komen aan het advies van de Raad van State. We hebben dat ook verbatim gedaan, maar niet in de feiten. Dat wordt bij deze rechtgezet. Dus dat is een goede aanpassing. 

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 800/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 21.

Er is een amendement op artikel 22. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 800/3)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 23 tot en met 66.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over het amendement, de artikelen en het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.