U bent hier

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over het verzoekschrift over de inkomensvoorwaarde voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Mevrouw De Rudder, verslaggever, heeft het woord.

Op 20 oktober 2020 werd een verzoekschrift ingediend over de inkomensvoorwaarde voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Het verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard op 28 oktober 2020 en voor verdere behandeling verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. De commissie besprak het verzoekschrift een eerste maal op 9 maart 2021 en besliste toen ook om Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om uitleg te vragen over dit verzoekschrift. Op 21 mei werd het verzoekschrift dan ook opnieuw toegevoegd aan de agenda van de commissie Welzijn en die commissie had toen inmiddels een antwoord ontvangen van minister Beke op het verzoekschrift.

Het verzoekschrift gaat over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, dat afhangt van zowel de zorgzwaarte als het inkomen. Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en voor mensen met een handicap hangt niet af van het inkomen. Daarom vraagt de verzoeker dan ook om de inkomensvoorwaarde voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood af te schaffen of om toch minstens rekening te houden met de gevolgen van de zogenaamde prijs van de liefde, zoals dat op federaal niveau ook het geval is voor de integratietegemoetkoming. Het lijkt volgens de verzoeker dan ook logisch dat enkel het inkomen en ook het vermogen van de oudere met zorgnood in aanmerking genomen wordt, want het zorgbudget wordt enkel aan die persoon uitbetaald.

Collega Schryvers zegt dat de Vlaamse Regering in haar antwoord verwijst naar de integratie van de verschillende zorgbudgetten en de eerste stap die daartoe wordt gezet met de invoering van het inschalingsinstrument. Ze stelt ook voor om dit antwoord te bezorgen aan de verzoeker.

Collega De Martelaer stelt dat het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood overeenkomt met de vroegere federale tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Personen met een handicap konden deze tegemoetkoming vanaf de leeftijd van 65 jaar combineren met hun pensioen. Wie een te laag inkomen had, kon zijn pensioen dan combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming. Sinds dit een Vlaamse bevoegdheid is geworden, kunnen personen met een beperking vanaf de leeftijd van 65 jaar een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Wie een leven lang een inkomensvervangende tegemoetkoming heeft ontvangen, ontvangt dan ook het minimumpensioen. In Vlaanderen is het echter niet meer mogelijk om de federale tegemoetkoming aan te vragen. Ze stelt voor om een onderzoek te voeren naar de inkomenssituatie van bejaarden met een handicap die zich in deze situatie bevinden. Het is dan ook zo dat het Rekenhof het derde kwartaal van 2021 een rapport aankondigt over de inzet van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Ze stelt dan ook voor dit verzoekschrift samen met het rapport verder te bespreken.

Collega Schryvers zegt ook dat de Vlaamse Regering in haar antwoord ook verwijst naar de op til zijnde nieuwe regelgeving en aangezien de verzoeker al enige tijd op een antwoord wacht, stelt zij voor dit antwoord al te bezorgen. Wanneer tijdens de bespreking van het rapport van het Rekenhof nog nieuwe regelgeving en nieuwe elementen opduiken, dan kan de verzoeker daarvan nog op de hoogte worden gebracht.

Collega De Martelaer antwoordt dat wie het verzoekschrift indient, zich daar grondig over geïnformeerd heeft. Vaak leunt dat dus ook aan bij de levenssituatie van de indiener.

Collega Sintobin, de commissievoorzitter, volgt collega Schryvers. Naast het antwoord van de Vlaamse Regering ontvangt de verzoeker immers ook het verslag van deze bespreking.

Conclusie, de aanwezige leden stemmen in met het voorstel van de commissievoorzitter om het antwoord van de Vlaamse Regering aan de indiener van het verzoekschrift te bezorgen.

Wij stemmen nu bij zitten en opstaan over de conclusies van de commissie.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die de conclusies niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het Vlaams Parlement neemt de conclusies van de commissie aan. Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.