U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de realisatie van nieuwe nationale parken en landschapsparken in Vlaanderen;

- de studie over het aandeel van woon-, industrie- en havenzones in het ruimtebeslag in Vlaanderen;

- de uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens;

- de beveiliging van wegenwerken;

- testevenementen voor de cultuur- en eventsector en een vooruitblik op het komende Overlegcomité hieromtrent;

- correspondentietesten/nepsollicitaties in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt;

- de aanpak van voedselverspilling;

- de interne controle bij lokale besturen na de onthullingen over subsidiemisbruik bij Let's Go Urban vzw;

- het protest van het veld tegen het betalend maken van inburgeringstrajecten in de geplande hervorming van het Inburgeringsdecreet;

- de open brief van de kinderartsen waarin ze oproepen tot een volledige heropening van de scholen.

Download hier de lijst met de actuele vragen van 21 april 2021 (pdf).

Nieuw Kunstendecreet

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in ter herziening van het bestaande Kunstendecreet. Het ontwerp wil onder andere een aantal kaders uittekenen: een ondersteuningskader voor de verschillende actoren uit de kunstensector, een beleidskader voor de verwerving van stukken voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap en een afsprakenkader voor grote kunstenorganisaties. Na een hoorzitting in de commissie met vertegenwoordigers van de kunstensector, de culturele bovenbouw en de kunstopleidingen en een commissiebespreking met een tweede lezing volgt nu de plenaire bespreking van het ontwerp van decreet, gevolgd door de eindstemming.

In commissie verworpen voorstellen van resolutie - Beslissing aanvatten plenaire bespreking

Aan de agenda zijn tevens toegevoegd een voorstel van resolutie van de Vooruit-fractie over extra voorwaarden voor de ratificatie van het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur, en een voorstel van resolutie van de Groen-fractie over meer coronaveilig ingerichte publieke buitenruimte.  Beide voorstellen van resolutie werden in commissie verworpen, maar conform artikel 77,5 van het Reglement hebben de indieners verzocht om het voorstel alsnog te agenderen in de plenaire vergadering.  Over het al dan niet aanvatten van de plenaire behandeling moet eerst bij zitten en opstaan worden gestemd.

Historische liften

De plenaire vergadering bespreekt ook een voorstel van resolutie van de meerderheidsfracties over de veiligheid en de erfgoedwaarde van historische liften en houdt de eindstemming over dit voorstel van resolutie.

Moties onderzoek Rekenhof naar subsidies

De plenaire vergadering vulde de agenda aan met moties tot onderzoek door het Rekenhof van Vlaams Belang en PVDA naar subsidies aan Let's Go Urban en andere vzw's en naar de doelmatigheid van het Vlaamse subsidiebeleid in algemene zin.

 

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
514 (2020-2021)
van Marino Keulen aan minister Lydia Peeters
501 (2020-2021)

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

van de Vlaamse Regering
677 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Gustaaf Pelckmans, Katia Segers en Stephanie D'Hose
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging

Voorstellen van resolutie - Besprekingen

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Verkiezing van twee plaatsvervangende leden

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

van de Vlaamse Regering
677 (2020-2021) nr. 1
Verslaggevers
Gustaaf Pelckmans, Katia Segers en Stephanie D'Hose
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.