U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers komende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

De algemene bespreking is geopend.

Ook hier zal minister Beke een zeer korte toelichting geven.

Minister Beke heeft het woord.

Minister Wouter Beke

Dit samenwerkingsakkoord regelt de deling van de gegevens, een beetje in dezelfde geest als bij de vorige bespreking.

Het gaat over de opvolging van de verplichting inzake testen en quarantaine voor terugkerende reizigers. U weet dat er door het Overlegcomité beslissingen ter zake genomen zijn. Om dat op de juiste manier te verankeren en opdat de deling op te juiste manier kan geschieden, ligt dit samenwerkingsakkoord voor.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega's, het is goed dat beide samenwerkingsakkoorden vandaag voorliggen. U weet dat ik van nature een beetje ongeduldig ben; soms vraag ik me af waarom dingen zo lang duren. Het is vooral goed dat het er is.

Dit samenwerkingsakkoord is ook belangrijk. Het staat al een tijdje op de agenda om daar een aantal afdoende antwoorden op te formuleren. Zeker in de komende weken en maanden zal dat belangrijk zijn, gezien ook de vraag vanuit Europa, rond internationaal reizen. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken, minister, om aan te geven dat we moeten zorgen dat we ons beleid niet beperken tot handhaving aan deze kant van het spectrum, maar dat we ook de komende maanden voldoende blijven inzetten op preventie en het sensibiliseren van mensen en niet alleen op wat hier staat.

Wie het ontwerp van decreet gelezen heeft, weet dat op het moment van vermoeden dat quarantainemaatregelen niet worden nageleefd, gegevens kunnen worden doorgegeven aan de politie en lokale besturen. We denken dat dat in sommige situaties moet, maar ook daar mag men niet doorslaan naar een soort onwenselijke opvolgingsdrang. We moeten vooral blijven inzetten op sensibilisering en preventie. Dat hangt natuurlijk samen met op het einde van de rit de nodige handhaving. Daarom zullen we dit steunen.

De heer Parys heeft het woord.

Collega’s, we hebben bij de vorige decreten die met deze onderwerpen te maken hebben, altijd gepleit voor proportionaliteit in het gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. Dat is ook vandaag het geval.

We gaan er dan van uit dat dit met de nodige voorzichtigheid ingezet zal worden wanneer nodig.

De heer D’Haese heeft het woord.

Voorzitter, ik vind het niet ideaal om als parlement een ontwerp van decreet goed te keuren om voorzichtigheid mee te geven aan degenen die het moeten uitvoeren.

Er zijn twee redenen waarom we ons zullen onthouden. Quarantaines moeten effectief gerespecteerd worden, maar we denken dat we daarin een veel meer ondersteunende rol moeten spelen – ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat mensen vandaag nog altijd heel wat loon verliezen als ze in quarantaine gaan – in plaats van de oplossing te zoeken in het doorgeven van gegevens aan de politie.

Bovendien wil ik opmerken dat de Gegevensbeschermingsautoriteit een redelijk kritisch advies heeft gegeven over dit ontwerp van decreet. Daarin spreekt men van een aanzienlijke inmenging in het recht op bescherming van persoonsgegevens. Er staat ook dat de persoonsgegevens die verzameld mogen worden, nergens uitputtend worden vermeld in de regelgeving. De inhoud van het formulier kan nog worden gewijzigd en zo verder.

In plaats van te verbieden en te sanctioneren, zouden we beter steunen en solidariteit geven. Om die redenen zullen we ons onthouden.

De Gegevensbeschermingsautoriteit was ook heel kritisch over het ontwerp van decreet dat daarnet is gepasseerd. Ik zeg het nu omdat ik het dan straks niet moet vermelden tijdens een stemverklaring. We zullen ons ook daar onthouden als gevolg van de vragen rond privacy, los van de terechte bekommernis waar het ontwerp van decreet uiteraard over gaat. Ook dat is veel te vrijblijvend opgesteld en dat vinden we geen goede manier van regelgeving.

De heer Anaf heeft het woord.

Onze fractie zal het samenwerkingsakkoord uiteraard wel steunen. Het is belangrijk dat er samengewerkt wordt om uit deze crisis te geraken.

We zullen het vorige ontwerp van decreet goedkeuren, maar ook dit ontwerp omdat het tegemoetkomt aan twee zaken die onze fractie al de hele crisis enorm belangrijk heeft gevonden en waarover we al heel veel vragen hebben gesteld en gedebatteerd, namelijk het nauwgezetter opvolgen en coachen van mensen in quarantaine en het opvolgen van teruggekeerde reizigers die mogelijks besmet zijn. Het klopt dat er inderdaad heel wat opmerkingen waren, onder andere van de Raad van State. Daar is aan tegemoetgekomen en dat was niet eenvoudig. De voorwaarden die door de Gegevensbeschermingsautoriteit gesteld zijn, hebben het wellicht niet gemakkelijk gemaakt, maar het akkoord is er. We moeten echt rekenen op de verschillende diensten, zowel Vlaams als federaal, om dit naar best vermogen uit te voeren.

Deze crisis lossen we het best samen op en alleen zo gaan we samen vooruit. Ik ben blij met dit akkoord.

Mevrouw Schryvers heeft het woord.

De ervaringen van na de kerstvakantie met teruggekeerde reizigers hebben ons geleerd dat er een specifiek beleid met het oog op handhaving nodig is. Zeker het binnenbrengen van nieuwe varianten, nieuwe mutaties van het virus vanuit het buitenland, stemt toch wel tot ongerustheid. Daarom vinden wij het heel goed dat die opvolging nu kan gebeuren.

Met betrekking tot de quarantainecoaching verwijs ik naar wat we eerder al hebben gezegd bij het vorige ontwerp van decreet. Er moet proportionaliteit zijn en we gaan eerder uit van een motiverende aanpak. Alleen maar bij diegenen die echt duidelijk aangeven dat ze de quarantaine niet willen respecteren, wordt er sanctionerend opgetreden.

De heer Sintobin heeft het woord.

We hebben altijd bij dergelijke ontwerpen van decreet onze bedenkingen geuit wat betreft privacygegevens, maar in dezen zullen we de twee ontwerpen van decreet goedkeuren, omdat het belangrijk is om de quarantaine goed te kunnen opvolgen, zeker als we snel uit deze crisis willen geraken.

Ik wil toch even opmerken – en het is niet uw verantwoordelijkheid en ik weet niet hoe het zit op de luchthaven of in de stations – dat ik regelmatig berichten krijg dat er zo goed als geen controles zijn aan grensovergangen. We mogen zoveel decreten goedkeuren als we willen, maar als er geen sluitende controle is van mensen die binnenkomen, dan heeft het weinig zin. Ik heb onlangs nog een bericht gekregen dat er op een uur tijd dertig of veertig wagens aan een bepaalde grensovergang passeerden zonder de minste controle, zowel vanuit Frankrijk naar België als omgekeerd. Het heeft weinig zin om dergelijke decreten goed te keuren als de rest niet volgt. Dat is spijtig natuurlijk.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 709/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 en 2.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.