U bent hier

In de kijker

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de ministers van de Vlaamse Regering ondervragen over onderwerpen uit de actualiteit.

Ze kunnen hun actuele vragen indienen tot kort voor de plenaire vergadering en zo snel inspelen op wat gebeurt in de samenleving.

Deze week vragen over:

- de verdeling van de middelen uit het Brexitfonds (Brexit Adjustment Reserve);

- de verdere stappen in de regiovorming;

- het Vlaamse beleid inzake radicalisering ten aanzien van Black Lives Matter;

- de start van de Klimaatzaak;

- de organisatie van testevenementen door de Vlaamse Regering;

- de vaccinatiestrategie en de stijging van de coronacijfers;

- het slapend kapitaal van sociale huisvestingsmaatschappijen;

- het plan 'Mobiliteit Innovatief Aanpakken' (MIA));

- de merchandising bij de VRT (maaltijdboxen Dagelijkse Kost).

Download hier de lijst met de actuele vragen van 17 maart 2021 (pdf).

Wijziging antidiscriminatieregelgeving

In het arrest-Hakelbracht besliste het Hof van Justitie van de Europese Unie dat werknemers die een gediscrimineerde persoon verdedigen of bijstaan, ook beschermd moeten worden tegen represaillemaatregelen van de werkgever.  Om de Vlaamse regelgeving aan dit arrest en de Europese richtlijnen aan te passen, diende de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet in tot wijziging van het Gelijkekansendecreet en het decreet evenredige participatie op de arbeidsmarkt. De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp en houdt de eindstemming.

Tariefverlaging non-profitlegaten en non-profitschenkingen - invoering vriendenerfenis

De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.  Concreet wil het ontwerp de tarieven voor erfbelasting op legaten (nalatenschappen in een testament) en schenkingen aan goede doelen verlagen en een nieuwe regeling in de erfbelasting invoeren: de zogenaamde vriendenerfenis. Hiermee krijgen burgers de mogelijkheid om een gedeelte van hun erfenis aan een gunstig tarief na te laten aan een of meerdere goede vrienden of verre familieleden. De plenaire vergadering bespreekt het regeringsontwerp en houdt de eindstemming.

Wijziging Mediadecreet - omzetting nieuwe Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD)

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering indiende om de Vlaamse mediaregelgeving aan te passen aan de gewijzigde Europese AVMD-richtlijn. De AVMD-richtlijn uit 2010 werd in 2018 aangepast aan de wijzigingen inzake technologie en medialandschap. Door deze nieuwe richtlijn zullen lineaire en niet-lineaire televisie meer op gelijke voet concurreren met elkaar. Hij voert ook nieuwe regels in voor videoplatformdiensten die kijkers (in het bijzonder minderjarigen) beter moeten beschermen tegen gewelddadige, schadelijke en haatzaaiende inhoud. Minister Dalle noemt het ontwerp van decreet dat de nieuwe AVMD-richtlijn omzet "de meest ingrijpende decretale wijziging op mediagebied van de legislatuur, en van de meest ingrijpende aanpassing van het Mediadecreet sinds 2009".  De plenaire vergadering beraadslaagt over het ontwerp en houdt de eindstemming.

Wijziging Energiedecreet - veralgemening terugleververgoeding

Ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 met betrekking tot de terugdraaiende teller bij zonnepanelen zijn er enkele regelgevende lacunes ontstaan in het Energiedecreet. Doordat de terugdraaiende teller voor prosumenten met een digitale meter wegvalt, moet worden bepaald dat zij kunnen gebruik maken van een terugleververgoeding voor de stroom die ze op het net zetten; dat was niet opgenomen voor installaties van vóór 2021. In een voorstel van decreet willen leden van de meerderheidsfracties dit nu rechtzetten. De plenaire vergadering bespreekt het voorstel tot wijziging van het Energiedecreet en houdt de eindstemming.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Mededeling van de voorzitter
van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
431 (2020-2021)
van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
416 (2020-2021)
van Bruno Tobback aan minister Zuhal Demir
422 (2020-2021)
van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
418 (2020-2021)
van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir, minister Wouter Beke en minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir en minister Wouter Beke
434 (2020-2021)
van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
435 (2020-2021)
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, wat betreft de plaatsvervangend fractievoorzitter
Voorstel tot wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actuele vragen
van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
431 (2020-2021)
van Chris Steenwegen aan minister Zuhal Demir
416 (2020-2021)
van Bruno Tobback aan minister Zuhal Demir
422 (2020-2021)
van Stephanie D'Hose aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
418 (2020-2021)
van Jeremie Vaneeckhout aan minister Zuhal Demir, minister Wouter Beke en minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir en minister Wouter Beke
434 (2020-2021)
van Cathy Coudyser aan minister Jan Jambon, beantwoord door minister Zuhal Demir
435 (2020-2021)
Ontwerpen van decreet - Beraadslagingen

Voorstellen van decreet - Beraadslagingen

680 (2020-2021) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging

Voorstel tot wijziging van het Reglement – Beraadslaging

Statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger – Bespreking en stemming

Voorstel tot wijziging van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers, wat betreft de plaatsvervangend fractievoorzitter

Personeelsaangelegenheden Bespreking en stemming

Voorstel tot wijziging van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.