U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Slootmans heeft het woord.

Voorzitter, we zijn hierover al heel kort tussengekomen in de commissie. Ik herhaal wat ik daarover heb gezegd.

Het is inderdaad eerder een technische wijziging in het kader vooral van de vennootschapswijziging, maar daarnaast is het ook een integratie van het documentatiecentrum in het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dat Agentschap Binnenlands Bestuur heeft wel nood aan enige verbetering. Het loopt op een aantal vlakken mank, niet alleen wat de financiering betreft, maar bijvoorbeeld ook, ten bewijze, hun zeer gedateerde website. De minister heeft aangegeven dat hij daar werk van zal maken. Jammer dat hij er niet is, want dan konden wij hem een geheugensteuntje geven.

Ten gronde hebben wij geen bezwaar tegen dit ontwerp van decreet en wij zullen het dan ook steunen.

Voor alle duidelijkheid, mijnheer Slootmans: minister Weyts heeft mij laten weten dat minister Demir hem zal vervangen wat dit decreet betreft. (Opmerkingen van minister Zuhal Demir)

Dat is dan voor u nu ook duidelijk? (Gelach. Opmerkingen)

Mevrouw De Coninck heeft het woord.

Dit ontwerp van decreet regelt een aantal zaken in verband met de vzw ‘de Rand’, waarvan het belangrijkste is dat het documentatiecentrum over de Vlaamse Rand, dat nu nog bij de vzw zit, wordt overgeheveld naar de administratie. Ik denk dat dit een goede zaak is. Dat docucentrum is geen kerntaak van de vzw ‘de Rand’ zelf, die eigenlijk in de randgemeenten en vooral in de zes faciliteitengemeenten werkt. Bovendien komt het overhevelen van dat docucentrum tegemoet aan de bepalingen in het regeerakkoord en de beleidsnota, waarbij het de bedoeling was om die info over de Vlaamse Rand nog breder te ontsluiten en de kennis over de Rand te versterken.

Het ontwerp van decreet werd unaniem goedgekeurd in de commissie. Ik hoop dan ook dat we het straks zo kunnen goedkeuren.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Ik heb over dit technische decreet een aantal technische vragen, maar ik zal ze op een andere keer aan de minister stellen. (Gelach)

Het is lang geleden dat er nog eens een decreet is geweest over de vzw ‘de Rand’. Het is een technisch decreet waarbij het documentatiecentrum wordt overgeheveld en dergelijke meer. Maar het feit dat het zo lang is geleden dat er hier nog een decreetswijziging nodig was, is een teken dat die vzw ‘de Rand’ een groot draagvlak geniet en goed werkt in een regio die toch heel complex is. Kijk maar naar integratie, taalgebruik en dergelijke meer. Het feit dat er zo weinig wijzigingen nodig zijn aan dit decreet toont aan dat de verschillende actoren rond vzw ‘de Rand’ toch wel erg tevreden zijn over hoe deze vzw werkt.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 543/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 7.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.