U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Parys heeft het woord.

Ik houd het zeer kort. Het gaat natuurlijk over een heel technische materie, waarin we moeten voldoen aan een aantal Europese verordeningen, onder andere wat betreft de General Data Protection Regulation (GDPR). De informatieflow tussen het federale penitentiaire gegeven en de Vlaamse diensten wordt hierin uitgewerkt.

Ik wilde alleen maar onderstrepen dat wij in Vlaanderen ook met dit decreet al langer de keuze maken voor het importmodel wat betreft de begeleiding en re-integratie van gedetineerden. Het betekent dat we zo maximaal mogelijk de actoren van die vrije samenleving tot in de gevangenissen trekken, om daar die re-integratie voor te bereiden. Wij zijn daarin vrij uniek: alleen Noorwegen doet ons dat na, en voor de rest komt het wereldwijd nergens anders voor. Ik denk dus dat dat een positief gegeven is: op het ogenblik dat de gedetineerde de gevangenis verlaat, kan het hulp- en dienstverleningstraject voortgezet worden buiten de gevangenis. Dat is natuurlijk goed voor de gedetineerde, maar ook voor de samenleving.

Voor de rest wil ik alleen maar zeggen dat wij hopen dat het overleg spoedig tot resultaat zal leiden. Misschien kan de minister daar nog heel kort iets over zeggen.

‘Da gade gij nie bepalen.’

Vraagt nog iemand het woord?

Dit is een vraag van een volksvertegenwoordiger die de minister controleert, dus ik denk dat de minister zal moeten antwoorden.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik zal misschien kort antwoorden op de vraag van mijn collega.

Uw vriendelijke, lieve collega.

Minister Zuhal Demir

En knappe collega. Dat mag ook wel gezegd worden. (Opmerkingen)

In het parlement wordt altijd de waarheid gesproken. (Gelach)

Knap in welke betekenis?

Minister Zuhal Demir

Ik ga mij beperken tot de vraag van de collega. De reden waarom we geen concrete datum hebben bepaald over de inwerkingtreding – het liefst zo snel mogelijk – is dat we net in overleg zijn met de betrokken partners, maar ook met de federale collega’s, omdat het heel belangrijk is dat we die informatie ook krijgen, en dat die informatie-uitwisseling maximaal verloopt. Die gesprekken lopen, en ik hoop dat we dan zo snel mogelijk ook een datum kunnen hebben, zodat alles snel in werking kan treden.

Volstaat dat, knappe collega?

Uiteraard volstaat dat wat mij betreft.

Ik wou alleen nog toevoegen dat wanneer er met de federale penitentiaire administratie wordt gesproken over het delen van informatie, dit natuurlijk ook een kans kan zijn om het te hebben over het eindelijk bemachtigen van de recidivegegevens. Als we die discussie toch aan het voeren zijn, zou het goed zijn om die breder te trekken. Dit is superbelangrijk voor het jeugddelinquentierecht op Vlaams vlak.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 540/2)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 7.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.