U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 en 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, dit ontwerp van decreet ondersteunt erkende asielen, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Nu moeten de asielen de kosten die ze maken bij de opvang van een dier proberen te verhalen op de eigenaar, wat niet altijd evident is. Door dit ontwerp van decreet geven we de erkende asielen de zekerheid dat ze door de dienst Dierenwelzijn altijd zullen worden vergoed voor het inbeslaggenomen dier dat ze opvangen. De dienst Dierenwelzijn zal de kosten dan terugvorderen bij de eigenaar van het dier.

We hebben in het verleden al meerdere politieke initiatieven genomen om aan te dringen op een behoorlijke ondersteuning van dierenasielen en op een professionalisering. We zouden de asielen graag zien evolueren naar het voorbeeld van een politiezone, waarbij het asiel verbonden is aan een zone en de gemeente jaarlijks een bijdrage of dotatie uitkeert voor de werking. Hierdoor kan er een vaste kracht worden tewerkgesteld voor de dagelijkse werking. Die kan dan de vrijwilligers ondersteunen, want zonder vrijwilligers is dit niet mogelijk.

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Dit ontwerp van decreet is een stap in de goede richting. We zullen het dan ook steunen.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Met dit ontwerp van decreet voorzien we in een uniforme vergoedingsregeling voor asielen bij de opvang van inbeslaggenomen dieren. Het is hierbij heel belangrijk dat het nu aan de overheid is om de kosten bij de eigenaar te recupereren.

We mogen dit ontwerp van decreet niet los zien van het grotere verhaal. Dat houdt in dat we nogmaals een structurele financiering van asielen doen ten belope van ongeveer 1,2 miljoen euro.

Ik wil hierbij ook nog eens expliciet herinneren aan het Vlaams regeerakkoord, dat bepaalt dat die structurele ondersteuning gekoppeld moet zijn aan een verdere professionalisering van de asielen.

Het zou natuurlijk geen zoden aan de dijk zetten om overheidsmiddelen toe te kennen aan dierenasielen waarvan de dienstverlening ondermaats is.

Uiteraard zullen wij dit ontwerp van decreet steunen.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Voorzitter, enkele weken geleden hebben we dit uitvoerig besproken in de commissie Dierenwelzijn. De sfeer in de commissie was unaniem positief. Ik hoop dat we vandaag in de plenaire vergadering ook unaniem dit ontwerp van decreet kunnen goedkeuren, want enkel zo kunnen we in Vlaanderen onze voortrekkersrol wat dierenwelzijn betreft waarmaken. Dit ontwerp van decreet heeft betrekking op twee elementen. Het eerste is eigenlijk de rechtsgrond voor een regeling tegen de creatie en kweek van dierenrassen die indruisen tegen het dierenwelzijn. Het tweede is de vergoedingsregeling voor dierenasielen omdat ze dieren opvangen die in beslag zijn genomen.

Wat het eerste punt betreft, is onze fractie met name tevreden over het feit dat er eigenlijk een rechtsgrond komt voor een verbod op het kweken van dieren met bepaalde afwijkingen. Wij rekenen er ook op dat er snel een publicatie komt van het uitvoeringsbesluit, want hoe schattig of mooi bepaalde afwijkingen ook kunnen lijken, denken we maar aan de Schotse vouwoorkatten, heel wat van die dieren moeten hun leven leiden met heel veel pijn en ongemakken, en dus ook lijden. Daaraan moeten we paal en perk stellen.

Wat het tweede punt betreft, heel wat Vlaamse dierenasielen vangen jaarlijks heel wat katten, honden en andere dieren op die om diverse redenen in beslag zijn genomen. Ondanks heel wat goede wil en inzet van de medewerkers en vrijwilligers, ook qua financiële ondersteuning, is het financieel niet altijd even gemakkelijk. Op dit moment verhalen de dierenasielen de kosten die horen bij de opvang, zelf op de eigenaars van de dieren of de verantwoordelijken ter zake. In de praktijk zien we dat dat niet altijd even vlot verloopt. Ze worden ook geconfronteerd met wanbetalers, waardoor ook het financiële risico bij het dierenasiel komt te liggen. Met dit ontwerp van decreet komt daar een einde aan. Die taak wordt nu doorgegeven aan de dienst Dierenwelzijn. Er wordt dan ook een last van hun schouders weggenomen. We hopen dan ook dat de bedragen die worden verhaald, zo veel en zo snel mogelijk worden betaald. Met deze regeling zullen de dierenasielen meer kunnen focussen op hun taak, het opvangen en verzorgen van dieren. Naast de opleiding die de dienst Dierenwelzijn organiseert, samen met de Thomas More Hogeschool, zal het verhalen van de kosten op de eigenaar via de dienst Dierenwelzijn zeker bijdragen tot een verdere professionalisering. Dit kadert ook in de positieve trend tot structurele ondersteuning van onze Vlaamse dierenasielen. De N-VA-fractie steunt dat voor honderd procent. Om af te sluiten, roep ik ertoe op werk te maken van een snelle publicatie van de uitvoeringsbesluiten.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 544/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 4.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.