U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, wat betreft de invoering van een verbod op het gebruik van paardachtigen op kermissen en aanverwante evenementen. In het opschrift heeft de commissie tussen de woorden “bescherming” en “welzijn” het woord “van” vervangen door het woord “en”.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Joosen heeft het woord.

Ik wil alvast de collega’s bedanken voor de brede steun in de commissie voor dit ontwerp van decreet. Het gebruik van pony’s en paarden op kermissen staat al langer ter discussie. Ik denk dat we met dit ontwerp van decreet een evenwichtig voorstel op tafel hebben. Er is een uitdoofperiode voorzien en de uiteindelijke stopzetting zal plaatsvinden tegen 2023. Ook voor de vier nog actieve uitbaters komt er een compensatieregeling. Ik denk dat dit opnieuw een belangrijk stap is voor het dierenwelzijn in Vlaanderen.

Mevrouw Sterckx heeft het woord.

Op dit moment is het nog toegelaten dat pony’s op kermissen monotoon rondjes draaien op een te kleine oppervlakte. Met dit ontwerp van decreet wordt er een verbod ingevoerd op het gebruik van paardachtigen in paardencarrousels. In het ontwerp van decreet is een uitdoofbeleid opgenomen waardoor huidige uitbaters nog tot 31 december van dit jaar hun paardencarrousel mogen exploiteren. Er zal een premie van 60.000 euro ter compensatie worden toegekend omdat ze hun beroepsactiviteit niet meer kunnen uitoefenen. Deze premie kunnen ze dan bijvoorbeeld gebruiken om een nieuwe kermisattractie aan te kopen.

Net als in de commissie kunnen wij ons vinden in het ontwerp van decreet en zullen we dit ook nu steunen. Wij hebben in de commissie enkele amendementen ingediend waarin we voorstelden om in het decreet op te nemen dat de op rust gestelde pony’s altijd goed moeten worden verzorgd na de stopzetting van de activiteit. Minister Weyts gaf aan dat dit een basisprincipe is in het Dierenwelzijnswet, maar mijns inziens kan het nooit kwaad om hier nog eens extra de aandacht op te vestigen. Je kunt de verzorging dan aan het uitbetalen van de premie koppelen. Een hoofdbrok van de premie wordt uitgekeerd bij de stopzetting op 31 december van dit jaar. Twee jaar later wordt dan bijvoorbeeld de rest van het bedrag uitgekeerd, wel met de veronderstelling dat de pony’s nog steeds in het bezit zijn van de eigenaars. Op deze manier vermijden we dat de uitbaters na het opstrijken van de volledige premie onmiddellijk overgaan tot de verkoop van de pony’s aan derden of dat ze de pony’s voor de slacht verkopen. Zo vermijden we dat ze tweemaal langs de kassa kunnen passeren.

Op dit moment bepaalt het ontwerp van decreet dat het verbod ingaat op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering. Het lijkt ons logisch dat als de activiteit op 31 december van dit jaar moet worden stopgezet, het verbod op 1 januari 2022 ingaat en dat de Vlaamse Regering daarom de startdatum moet opnemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat dit verbod kan worden uitgesteld omdat de startdatum niet is opgenomen. Daarom hebben we voorgesteld dat de startdatum wordt opgenomen in de wet zodat deze geen dode letter kan worden.

Onze amendementen werden naar goede gewoonte weggestemd, wat ik ten zeerste betreur. Daarom wil er bij de regering toch op aandringen om met onze bedenkingen rekening te houden bij het opstellen van de uitvoeringsbesluiten.

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de tussenkomsten van de collega’s over het ontwerp van decreet. We zullen het ontwerp van decreet goedkeuren. Dit komt er in opvolging van het regeerakkoord, waar heel duidelijk in staat dat de paardencarrousels op kermissen moeten uitdoven. We zijn zeer tevreden dat in dezen een compensatieregeling voorzien is.

Zoals duidelijk voorzien is dat paardencarrousels op kermissen moeten verdwijnen, is heel duidelijk in de bespreking van de commissie naar voren gebracht dat occasionele ponyritjes op aangepaste evenementen hier niet onder vallen en in de toekomst nog mogelijk blijven.

Mevrouw D’Hose heeft het woord.

Voorzitter, zoals de collega’s al benadrukt hebben, geven we hiermee uitvoering aan een meer dan terechte bepaling in het regeerakkoord. Ik zou vanuit mijn fractie willen meegeven dat we hopen dat de vier foorkramers die een financiële compensatie krijgen, snel hun bedrijf kunnen herstructureren naar een nieuwe kermisactiviteit.

Het enige wat ons een beetje zorgen baart, is de korte overgangsperiode, en zeker in deze moeilijke tijden. Uitgerekend nu moeten zij op zoek naar een nieuwe activiteit. Ik hoop dat de minister met deze situatie rekening zal houden en hen zal bijstaan in overleg.

Het is ten slotte belangrijk om te benadrukken waar dit ontwerp van decreet wel over gaat. We spreken dus over een verbod op kermissen van paarden, pony’s en paardachtigen. Het is niet mogelijk om de pony’s te vervangen door bijvoorbeeld ezels. Tegelijk voert het ontwerp van decreet geen verbod in om pony’s en paardachtigen te berijden. Het beoogt wel om de dieren niet langer rondjes te laten rijden op een beperkte oppervlakte in een rumoerige en drukke omgeving als een kermis, wat een zeer goede zaak is. Vanzelfsprekend zullen wij het ontwerp van decreet goedkeuren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 485/3)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 5.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.