U bent hier

De heer Dochy heeft het woord.

Minister-president, de regeling in het kader van de vergoeding voor rampschade is de jongste jaren nogal sterk gewijzigd, meer bepaald specifiek voor de landbouwsector. De schade aan landbouwteelten wordt in principe vergoed via een brede weersverzekering. Maar er is nog een uitzonderingsregeling, waar bij zeer grote schade die meer dan 100 miljoen euro zou bedragen, er toch een vergoeding zou kunnen worden uitbetaald aan de landbouwers die minstens voor 25 procent van hun areaal in de weersverzekering zijn verzekerd.

In het verleden was het de gewoonte dat de gemeenten inventariseerden wat de schade was ingevolge de schattingsverslagen die werden opgemaakt door de schattingscommissies. Die werden doorgestuurd naar de administratie Landbouw en Visserij, en op die manier werd bekeken in welke mate er voldoende schade was om op dat moment een ramp te erkennen.

Met de nieuwe regeling moet er geen aanmelding meer gebeuren via de administratie Landbouw en Visserij. Er moet wel rechtstreeks een aanmelding gebeuren via de website van het Vlaams Rampenfonds.

Wat er ook is veranderd, en dat is heel belangrijk, is dat het niet meer de verantwoordelijkheid is van de gemeente om de aanmeldingen te doen en te verzamelen via de schattingsverslagen, maar dat in principe de individuele schadelijder een aanvraag moet indienen.

In september van vorig jaar heb ik u daar ook een vraag over gesteld, minister-president, – op dat moment was het uitvoeringsbesluit nog niet gepubliceerd – om toch coulant te zijn wat betreft de indieningstermijn. Ik ervaar dat er op het terrein nogal wat verwarring bestaat. Landbouwers denken dat ze nog een aanvraag moeten indienen, heel dringend, tegen 8 januari. Tot die datum komen ze in aanmerking voor een desgevallende vergoeding, als er een erkenning zou komen. Gemeenten melden zich nog altijd aan bij Landbouw en Visserij, denkende dat ze nog in de oude procedure zitten en hun gegevens moeten doorgeven aan Landbouw en Visserij.

Uiteindelijk is er een overgangsperiode voorzien. Gemeenten kunnen de aanvragen geglobaliseerd indienen bij de Vlaamse rampendienst. Minister-president, is het mogelijk om nog eens heel duidelijk te stellen hoe het in elkaar zit? Kunt u nog een signaal geven naar de betrokken partijen zodat ze niet voor een verrassing komen te staan, want 9 januari is heel dichtbij?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Collega’s, dank u voor deze switch in de volgorde van de agenda.

Op mijn initiatief!

Minister-president Jan Jambon

Inderdaad, voorzitter, op uw initiatief, dat kan niet genoeg benadrukt worden. U bent het nieuwe jaar bijzonder goed gestart.

Mijnheer Dochy, op 12 november van vorig jaar werden alle gemeenten op de hoogte gesteld van de nieuwe procedure tot melding van schade, zoals dat vervat zat in het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest. Dat besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van 9 november 2020.

Deze informatie werd tevens bekendgemaakt op de website van het Vlaams Rampenfonds. Het zijn dus inderdaad niet langer de gemeentebesturen maar de schadelijders zelf die binnen de zestig dagen na het schadelijke weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp moeten indienen bij het Vlaams Rampenfonds, bij voorkeur via het beschikbare e-loket. Met deze wijziging werd overigens tegemoetgekomen aan de vraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in naam van de Vlaamse steden en gemeenten om de steden en gemeenten hier niet meer mee te belasten. Een aanvraag door de schadelijders wordt gefaciliteerd door het e-loket dat reeds werd opengesteld voor het indienen van aanvragen tot tegemoetkoming en ook kan worden ingezet voor de erkenningsprocedure.

Bij wijze van overgangsmaatregel moeten schadelijders van rampen die zich zouden hebben voorgedaan in de periode tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 de aanvraag tot erkenning indienen binnen zestig dagen na de publicatie van het eerder vernoemde uitvoeringsbesluit. Het melden van schade door schadelijke weersverschijnselen voor die periode in 2020 kan – zoals u zei – uiterlijk tot 8 januari 2021. Nog eens, het is op uitdrukkelijke vraag van de VVSG dat we de gemeenten ontlast hebben van deze taak.

De heer Dochy heeft het woord.

Minister-president, ik hoor u inderdaad zeggen dat voor de rampen – tussen 1 januari en 9 november – in principe de gemeenten ook nog de aanmelding kunnen doen. Zo heb ik het begrepen. Dat is een belangrijk signaal.

Het was natuurlijk 12 november tot einde van het jaar. 8 januari is dichtbij, het is een beetje een overgangsperiode. De mensen weten niet goed hoe het in elkaar zit. Ze hebben de brief gekregen, ze moeten die zeer goed ontleden, dat is evident, maar het is niet zo gemakkelijk. Het is verwarrend: het is een andere dienst en het kan nog gebeuren door de gemeente. Ik zou u willen vragen om de gemeenten aan te sporen om de aanmelding te doen. Als alle landbouwers dit nog moeten regelen tegen 8 januari – er zijn er die het al gedaan hebben, maar veel te weinig – zou het e-loket waarschijnlijk crashen en dat is ook niet de bedoeling. Het beste is dat de gemeenten die toch alles verzameld hebben, dit nu voor de overgang, voor de laatste maal, doen.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Ik verwijs naar mijn eerder antwoord. Ik heb niet de intentie om nu in die laatste dagen de gemeentebesturen nog te gaan informeren.

Er is informatie naar de gemeenten gegaan. Ze zijn op de hoogte gesteld. We hebben niet de intentie om nu nog snel-snel weet ik veel wat in te stellen.

De heer Dochy heeft het woord.

Dank u wel. Dat is duidelijk. Dan hoop ik toch wel, als een aanmelding eventueel wat te laat komt, 8 januari niet als een formele deadline beschouwd wordt. Want er is geen juridische basis om 8 januari formeel als einddatum te bepalen, want de zestigdagenperiode, die vooropgesteld wordt in het besluit, is hier volgens mij niet van toepassing.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.