U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 december 2020, 14.03u

Voorzitter
van Andries Gryffroy aan minister Hilde Crevits
164 (2020-2021)

De heer Gryffroy heeft het woord.

De maatregelen die we moeten nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, hebben een enorme impact op onze economie. Veel ondernemingen zijn nog gesloten of waren gesloten, of hebben een omzetdaling gezien.

De Vlaamse Regering en dit parlement hebben dan ook een aantal maatregelen genomen en beslist om niet bij de pakken te blijven zitten en te zorgen voor een ondersteuningspakket dat ervoor zorgt dat de liquiditeit en solvabiliteit van onze ondernemingen versterkt kan worden. Een pak maatregelen moet er nog komen, zoals het Welvaartsfonds. Vorige week hebben we in de plenaire vergadering het Vriendenaandeel goedgekeurd. De win-winlening loopt al een tijdje. Daarnaast is PMV ook bezig met achtergestelde leningen met een waarborgcapaciteit. Dat zijn belangrijke instrumenten die nodig zijn om de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen te versterken.

Deze initiatieven, vooral inzake de waarborgcapaciteit bij achtergestelde leningen, vormen voor PMV echter een mogelijk risico. Als het bedrijf dat de achtergestelde lening heeft gekregen, toch failliet zou gaan, dan staat PMV helemaal achteraan in het rijtje om eventueel bij de curator te kijken of er nog iets overblijft, wat in de meeste gevallen niet zo zal zijn. Dan is het goed dat men het eigen risico kan indekken door te herverzekeren bij een grotere entiteit. Dat is wat er onlangs samen met de Europese Investeringsbank (EIB) werd beslist. Daarmee gaat men eigenlijk een stuk van het risico herverzekeren.

Mijn vraag is de volgende. In welke mate komt dit herverzekeren van het risico ten goede aan de solvabiliteit van de ondernemingen?

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega Gryffroy, voor de vraag. Ik ben de voorbije twee dagen in Luxemburg geweest, samen met de minister-president. Daar hebben we maandagavond een akkoord getekend met het Europees Investeringsfonds, het EIF. Ik vind dat fantastisch. Daarmee breidt het EIF twee waarborginstrumenten, InnovFin en COSME, uit ten behoeve van onze Vlaamse ondernemingen. Dat is heel goed nieuws, omdat daardoor de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV – die ook aanwezig was in Luxemburg – het bedrijfsleven ten bedrage van 195 miljoen euro zal kunnen ondersteunen, namelijk via die coronalening. De eventuele verliezen die we daarop zouden lijden, kunnen we dus bij het EIF recupereren. Dat is voor ons natuurlijk heel interessant, omdat dat aantoont dat het EIF vertrouwen heeft in onze manier van werken en het ook toelaat om wat meer volume te maken. U weet dat PMV met die achtergestelde lening op drie jaar een financiële buffer op middellange termijn heeft gecreëerd om de coronaeffecten bij bedrijven wat te temperen. Het versterkt ook een beetje de solvabiliteit van ondernemingen. De maatregelen die we hier genomen hebben, maken ook een verschil voor onze Vlaamse ondernemingen. We hebben ondertussen ook onze coronaleningen uitgebreid tot en met 150.000 euro. Ook de intrestvoet is interessant.

Daarnaast, collega’s, hebben we verder gesprekken gehad met het EIF en de EIB. Die zijn niet ten einde. We zoeken ook een manier om ondersteunende waarborgen te krijgen door een participatie in ons Welvaartfonds. Dat is de andere kant van de medaille. Ze zijn zeer geïnteresseerd in ons instrument, om daar misschien mee in te participeren. We hebben ook afgesproken dat we de komende maanden – want u weet dat Kris Peeters straks onze vertegenwoordiger wordt bij de Europese Investeringsbank – ook andere pistes zullen onderzoeken, waarbij niet het fonds maar de bank mee grote operaties in Vlaanderen kan ondersteunen. De bank zei bijvoorbeeld zelf, op het vlak van infrastructuurwerken, het Oosterweelproject te ondersteunen maar nog heel veel marge te hebben om extra infrastructuurinvesteringen te ondersteunen. Dus we zijn daar een hernieuwde intense samenwerking aan het tegemoet gaan.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dank u, minister, voor het antwoord. Ik denk dat het inderdaad een goed initiatief was om te kijken bij een hogere entiteit, zijnde Europa, om het risico te herverzekeren. Want door het herverzekeren van het risico is er minder risico voor PMV. Maar ik kon uit het persbericht afleiden dat daardoor ook de rentevoet zou kunnen dalen, van 5 naar 3 procent. Dan is natuurlijk de vraag of we dat ook zullen doen voor de reeds afgesloten dossiers. Of geldt dat enkel voor de nieuwe dossiers?

Mijn andere bijkomende vraag luidt: als je dan inderdaad samenwerkt met het EIF, zal dat dan al of niet een vertraging geven voor mogelijke dossiers? Want ik kan best begrijpen dat het Europees Investeringsfonds inzage zal willen hebben in de dossiers vooraleer dat eventueel kan worden goedgekeurd door PMV.  

Mevrouw Gennez heeft het woord.

Minister, we zijn het er over eens dat te weinig overheidsinvesteringen de afgelopen decennia hebben gezorgd voor een te zwakke economische groei. En PMV is, zoals collega Gryffroy zei, een belangrijke actor om extra investeringen te stimuleren. Ze maken niet altijd de goede keuzes. We hebben het FNG-debacle gekend. Ze zijn het erover eens dat ze beter moeten monitoren op ‘good governance’ en ‘due diligence’.

Ik heb nog een heel punctuele, cruciale vraag. Ik las dat PMV heeft beslist om Borit, een Vlaams bedrijf dat zich toespitst op waterstoftechnologie en dat deels in handen is van PMV, te verkopen aan een Chinees beursgenoteerd bedrijf. Sta mij toe dat een zeer vreemde strategie te vinden, minister, want zelf voorziet u in de begroting 125 miljoen euro precies om in te zetten op de transitie naar een waterstofgedreven economie. 

Collega Gennez, uw tijd is om.

Dus hoe kunnen we in alle eerlijkheid verduurzamen, als de Vlaamse Regering investeert en haar belangrijkste overheidsvehikel het omgekeerde doet?

Als ik ook even mag? Uw vraag staat morgen op de agenda van de commissie. En u gaat meer dan een halve minuut over tijd. Ik bemoei mij niet met de inhoud, ik heb het over de tijd.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Dat is geruststellend, voorzitter.

Collega's, ik ben blij met de vraag over PMV. Het is een bijzonder belangrijk instrument, zowel voor overheidsinvesteringen als voor investeringen van onze Vlaamse kmo's en grote bedrijven, start-ups, scale-ups. Zij hebben een heel instrumentarium ter beschikking.

Ik zie dat er meer dan duizend aanvragen voor de coronalening zijn, minister. Een groot aantal daarvan worden goedgekeurd, maar een deel wordt afgekeurd of is niet ontvankelijk. Op welke manier kunt u die bedrijven verder opvolgen? Want zij hebben op dit moment natuurlijk reële problemen, reële vragen voor ondersteuning. Zij komen niet in aanmerking voor een coronalening, maar op welke manier kunnen we die bedrijven dan verder opvolgen en de nodige steun geven, op maat?

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Het is een heel technische kwestie. Ik zie sommige collega's zich afvragen waarover het hier eigenlijk gaat. Maar het is wel heel belangrijk. Enerzijds omdat het echt wel een grote hulp is voor heel grote bedrijven en anderzijds omdat het een reëel risico is voor onze Vlaamse begroting. Diegenen die altijd kritiek hebben en zich afvragen wat Europa voor ons doet: wel, hier zie je nu een heel concreet voorbeeld. Dit helpt ons echt enorm. Het zorgt ervoor dat het risico voor de Vlaamse begroting verdwijnt en dat heel wat bedrijven kunnen worden geholpen.

Ik heb een concrete vraag, in het verlengde van de vraag van collega Gryffroy. In het verleden werden een aantal dossiers goedgekeurd en andere afgekeurd. Nu veranderen de voorwaarden. Zullen bestaande leningen en waarborgen dan ook kunnen veranderen? Zullen die rentevoeten veranderen? Zal de duurtijd eventueel kunnen worden aangepast, het bedrag? Wat voor dossiers die in het verleden werden geweigerd, wellicht om gegronde redenen? Kunnen, als onze ademruimte hierdoor budgettair wat toeneemt, in heroverweging worden genomen?

Voilà, ik heb één seconde over. 

Goed.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Dank u wel, collega's. Ik stel voor dat ik het bij het antwoord op de basisvraag houd, en dat we niet uitbreiden naar zaken die morgen op de agenda van de commissie staan. Ik vind dat een heel rare manier van werken, collega Gennez. Maar goed. (Opmerkingen van Caroline Gennez)

Maar, collega Gennez, de vraag die hier vandaag is gesteld, luidt: wat kunnen EIF en EEB betekenen voor PMV? Ja? En morgen staat de andere vraag geagendeerd in de commissie. Ik vind dit eigenlijk niet kunnen. Je kunt zo heel het gazon afrijden, van alle thema's die in de commissie aan bod komen. Maar goed, u mag dat vragen, maar ik zal antwoorden op de punctuele vragen die werden gesteld bij de basisvraag.

Collega’s, de 3 procent gaat over het aanbod van PMV. Zij herverzekeren de leningen die ze hebben en dat betekent inderdaad dat de intrest daalt voor alle kleine leningen tot 150.000 euro. Dat is absoluut het geval.

Collega Bothuyne, er zijn op dit ogenblik 269 dossiers goedgekeurd, voor ongeveer 128 miljoen euro. Er zijn op dit moment wel nog voor zo’n kleine 100 miljoen euro dossiers in behandeling. Er komt dus nog een mooi volume aan.

Wij kunnen alleen maar kmo’s steunen die geen onderneming in moeilijkheden zijn, collega’s. Er zijn al dossiers die we niet kunnen doen. De grote bedrijven kunnen werken via Gigarant en wat daar wordt aangeboden. Dit is echt een instrument voor de kleinere bedrijven. Wat we nu hebben afgesproken, doet – maar dat weet u, collega Gryffroy – het risico voor het Vlaamse Gewest dalen, omdat zij datgene wat wij doen ook nog eens waarborgen.

Voor mij is dat heel belangrijk, omdat dit het vertrouwen aanstipt van het EIF in de instrumenten die wij aanbieden, want ze zouden dat nooit hebben toegestaan, mochten ze geen vertrouwen hebben in de manier waarop wij met PMV te werk gaan.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Dank u, minister, en ook dank om terug te keren naar de basisvraag, want daar ging het inderdaad over. Het gaat er inderdaad niet alleen over dat we nu budgettair meer ademruimte hebben, maar het gaat vooral over het feit dat het risico voor Vlaanderen, voor het Vlaamse Gewest en voor PMV gedaald is. Wat ik heel goed vind, is dat u eindelijk dat risico, dat daardoor ook een lagere kost met zich meebrengt, vertaalt naar de ondernemingen die bij PMV langskomen voor de achtergestelde leningen. De intrestvoet daalt van 5 procent naar 3 procent.

U hebt nog niet geantwoord op mijn vraag of u dat ook reeds actief zult invoeren voor de dossiers die al afgesloten zijn. Ik zie u ja knikken. Dit zal dus ook retroactief zijn voor de dossiers die zijn afgesloten. Dan vind ik dat wel een heel belangrijk teken van wat Vlaanderen dankzij Europa kan realiseren. Het herverzekeren van het risico zorgt inderdaad voor een betere solvabiliteit van de ondernemingen.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.