U bent hier

Voorstellen tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Andries Gryffroy bij motie van orde …

Welk artikel?

Goed!

… een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV).

Vraagt er iemand het woord over de spoed?

Ik neem aan dat u nu gaat zeggen dat het collega Daniëls zal zijn?

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega's, het is een soort van verzameldecreet met dringende maatregelen in alle onderwijsniveaus – basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs (dko) en volwassenenonderwijs – door de aanhoudende coronapandemie. Er zijn maatregelen nodig die een decretale basis nodig hebben, en dat regelen we hierin.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Heel kort. We gaan niet alles overlopen. Sommige zaken zijn een herhaling …

Het gaat alleen over de spoed, niet over de inhoud.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV) onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Mevrouw Goeman, u vraagt het woord?

Voorzitter, ik vraag kort op basis van artikel 50 van het reglement het woord bij motie van orde.

Welk onderdeel van artikel 50?

Ik zal eerlijk zijn, voorzitter. Ik moet dat nog van buiten leren.

Ik ben het volledig eens met de spoedbehandeling van dit voorstel van decreet. De heer Daniëls zei het al: er zijn dringend flankerende maatregelen nodig in ons onderwijs om een vlotte, goede, veilige heropstart mogelijk te maken na de broodnodige verlengde herfstvakantie.

We hebben het voorstel van decreet uiteraard gelezen. We zijn het daarmee eens, maar er ontbreken wat ons betreft een aantal elementen. Daarom hebben we een voorstel van resolutie ingediend, dat we ook met spoed willen laten behandelen. Het lijkt ons dus niet meer dan logisch dat we die besprekingen koppelen. Anders heeft het geen zin. Ik zou dus willen vragen dat we eerst ook zouden kunnen stemmen over de spoedbehandeling van dat voorstel van resolutie.

Als het parlement het daarmee eens is, kunnen we de twee besprekingen tegelijk voeren.

We zullen nu eerst stemmen over het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van sp.a.

Dames en heren, vanmiddag heeft mevrouw Hannelore Goeman bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Hannelore Goeman, Steve Vandenberghe en Katia Segers over flankerende maatregelen tot uitvoering van het ingediende voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs in tijden van coronacrisis (IV), en het garanderen van kwalitatief en veilig onderwijs voor iedereen.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van Hannelore Goeman, Steve Vandenberghe en Katia Segers over flankerende maatregelen tot uitvoering van het ingediende voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs in tijden van coronacrisis (IV), en het garanderen van kwalitatief en veilig onderwijs voor iedereen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (IV) en het voorstel van resolutie van Hannelore Goeman, Steve Vandenberghe en Katia Segers over flankerende maatregelen tot uitvoering van het ingediende voorstel van decreet tot het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs in tijden van coronacrisis (IV), en het garanderen van kwalitatief en veilig onderwijs voor iedereen.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daniëls heeft het woord.

Collega's, zoals ik daarnet al zei, is het een verzameldecreet over alle niveaus. Het gaat dus niet over één onderwerp. Ik probeer het samen te vatten in de verschillende niveaus.

Vooreerst, zowel voor basis- als voor secundair onderwijs, wat betreft de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) die een verslag moeten opmaken opdat jongeren of kinderen toegang zouden hebben tot het buitengewoon onderwijs, worden die tijdelijke verslagen verlengd. Wat willen we daarmee zeggen? Als niet alle info ter beschikking is, kan het CLB toch een tijdelijk verslag opstellen, zodat kinderen toch naar het buitengewoon onderwijs kunnen. Dat lijkt mij een goede zaak, om de CLB’s op dit moment niet te overbelasten, zoals ook in het voorstel van resolutie van sp.a is opgenomen. Dat punt uit dat voorstel van resolutie is dus al meegenomen, inclusief de 1,3 miljoen euro extra die de CLB's krijgen. Nu vrijdag staat er ook nog extra ondersteuning voor de CLB's op de agenda van de Vlaamse Regering.

Een tweede punt betreft de GOK-inspectie (gelijke onderwijskansen). Er gebeuren nu geen GOK-inspecties door de onderwijsinspectie, ook om de scholen op dat vlak niet te overbelasten. De scholen blijven echter wel die financiële middelen krijgen, ook al zijn er geen inspecties. Dat is voor beide een belangrijke zaak.

Vervolgens wil ik het hebben over de inschrijvingen. Het gaat over alles wat normaal fysiek moet gebeuren op een school. Daarvoor regelen we nu dat de inschrijvingen in het basis- en het secundair onderwijs digitaal kunnen gebeuren of op afspraak, als er niemand meer op school is. Ook het schoolreglement kan digitaal worden getekend. Weigeringen en alle andere administratieve zaken kunnen elektronisch verlopen tussen de verschillende partners. Er moeten dus geen fysieke vergaderingen of contacten meer gebeuren.

Niet onbelangrijk is verder dat weigeringen van scholen eerst door de school slechts naar één punt moet worden gestuurd, namelijk het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). AGODI zal dit dan vervolgens bezorgen aan het lokaal overlegplatform (LOP). Dit om ervoor te zorgen dat we ook centraal, Vlaams weten waar en hoeveel leerlingen er worden geweigerd.

Nog voor het basis- en het secundair onderwijs: als men digitaal wil aanmelden in capaciteitsgebieden – dat wil zeggen: scholen waar men wil weigeren –, is er daarvoor een procedure, een tijdslijn. Die tijdslijn wordt opgeschoven tot uiterlijk 17 januari. Waarom? Omdat scholen op dit moment met andere zaken bezig zijn en we er op die manier voor zorgen dat ze toch nog een aanmeldprocedure kunnen maken in capaciteitsgebieden en dat ze daar iets meer tijd voor krijgen.

Wat betreft het volwassenenonderwijs, wordt er iets ingegeven dat niet onbelangrijk is. Het bestaat uit twee delen. Eén, de opleidingen ICT en Start to ICT worden versterkt, maar worden ook als open module voorzien. Open module wil zeggen dat mensen die onderdelen kunnen volgen die voor hen belangrijk zijn om ICT-vaardig te zijn. We denken dat het, gezien de coronacrisis en het digitale verloop van die zaken, niet onzinvol is dat men niet de volledige opleiding moet volgen, maar wel die onderdelen die voor hen belangrijk zijn. Daaraan gekoppeld kan het volwassenenonderwijs volledig in afstandsonderwijs worden georganiseerd. Waarom moeten we dit regelen bij decreet? Omdat er decretaal werd bepaald dat er nog altijd een aantal fysieke momenten moeten zijn. En hiermee bepalen we dat dit volledig in afstandsonderwijs kan.

Ik neem de centrumreglementen, de schoolreglementen, maar ook de examenreglementen hoger onderwijs even samen. Die kunnen nu weer worden gewijzigd na ondertekening. De meeste instellingen hebben al voorzien dat dat kan, in het geval dat er tijdens corona een evaluatie moet worden aangepast. Maar we schrijven het toch nog eens in, zodat er geen probleem kan zijn bij evaluaties. Heel concreet: stel dat een vak officieel geprogrammeerd staat met een mondeling examen, dat door corona niet kan plaatsvinden en overgaat in een schriftelijk examen, dan kan dat de evaluatie van die student niet in het gedrang brengen.

Niet onbelangrijk voor het volwassenenonderwijs is dat we ook daar, zowel in de centra voor basiseducatie (CBE’s) als in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s), voorzien in een aanvullende financiering. Wat is die aanvullende financiering? Dat zijn aanvullende punten, gericht op het bestuurs- en ondersteunend personeel, omdat men door de daling van het aantal inschrijvingen potentieel minder punten zou krijgen. We voorzien nu een rechtsgrond zodat ze toch voldoende punten krijgen om tijdelijk bestuurs- en ondersteunend personeel toe te kennen aan het volwassenenonderwijs.

Nog een element over het volwassenonderwijs, collega’s: door een sterk dalend aantal inschrijvingen zouden een aantal opleidingen, een aantal centra onder het nodige aantal lesuren cursist vallen om de rationalisatienorm te bereiken. Dat zou een impact hebben op die centra. Om die reden zorgen we ervoor dat ze, ook indien ze de norm niet halen, toch in aanmerking blijven komen voor financiering en subsidiëring.

Ik stap over naar het hoger onderwijs. De Vlaamse Regering voorziet extra werkingsmiddelen, extra middelen voor de sociale toelage en voor de ondersteuning van de Hogere Zeevaartschool. Om dit alles mogelijk te maken, is er een decretale rechtsgrond nodig. Die wordt hierbij gemaakt zodat die middelen naar de instelling kunnen vertrekken.

Het punt over de kwaliteit van het onderwijs gaat over de inspectie. Als het onderwijs overgaat naar code oranje, wat vandaag al zo is – en dan verwijs ik ook even naar het voorstel van resolutie van de collega’s van sp.a –, dan gaat de inspectie al over op belrondes. Wat er dus in het voorstel van resolutie van sp.a staat, is al ondervangen. Men zal dan vooral ondersteunen, en dat is het voornaamste. Recent gebeurden er ook een aantal doorlichtingen, maar die waren beperkt en vooral gericht op het nagaan of de school erin slaagde om alle leerlingen te bereiken. Ik denk dat dat niet onbelangrijk is in het kader van de leerachterstand, en ook om te kijken of de scholen een beleid voeren om die kwetsbare leerlingen te bereiken. Het kan geen kwaad dat we daar hier en daar nog een oogje op werpen. Dat is voor iedereen niet onbelangrijk. De inspectie geeft ook tips, zowel telefonisch als in de praktijk. Uit de hoorzitting bleek dat dat wel werd geapprecieerd. In verband met de inspectie gaat het enerzijds over de voorlopige erkenningen en anderzijds over de termijnen voor scholen die in het verleden een onvoldoende hebben gekregen. Beide termijnen worden verlengd, zodat er voldoende tijd is. Als een nieuwe school vraagt om op te starten en als de beslissing niet tijdig wordt genomen door allerlei coronaredenen, kan de school toch voorlopig erkend blijven.

De maatregel rond de leervergoeding is echt belangrijk voor die jongeren die alternerend en duaal leren. Het is zo dat de werkgever een leervergoeding moet betalen. Op dit moment kunnen heel wat studenten niet meer tewerkgesteld worden omdat er economische werkloosheid is. Als we dit niet regelen, dan moet die onderneming die student blijven verder betalen. Dat is voor niemand goed. Bovendien zou het gevolg dan zijn dat die overeenkomst wordt stopgezet in plaats van geschorst. Als die leerlingen dan toch opnieuw zouden kunnen beginnen, moeten er nieuwe overeenkomsten worden gesloten. Om die reden schrijven we nu reeds in dat als de leerling de lessen in de onderneming niet kan volgen, dat voor de onderneming geen financiële gevolgen heeft. Die leervergoeding wordt dan tijdelijk stopgezet.

Voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) werd ook ingeschreven dat de inspectie elektronisch geregeld kan worden, ook wat de doorlichtingsprocedure en de termijn van inspectie betreft.

Dat is in grote lijnen de verzameling maatregelen die in dit voorstel van decreet zitten. Ik wil hierbij ook de collega’s van de meerderheid en in het bijzonder mevrouw Vandromme en de heer De Gucht bedanken, net als de fractiemedewerkers, om dit spoedig rond te krijgen. Ik dank ook het kabinet en de administratie, want er is heel wat werk in dit voorstel van decreet gekropen.

Sta me toe om toch nog even naar het voorstel van resolutie van sp.a te kijken. Het eerste punt, over de CLB’s, heb ik net aangehaald. Dat geldt ook voor het tweede punt, over de inspectie. In het derde punt wordt de vraag gesteld om een bijkomend ondersteuningsmodel uit te werken, naast alles wat er voor advies aan de scholen al bestaat. We moeten hier toch opletten dat we niet dubbelop werken. Er is de coronalijn en er is Schooldirect. Afgelopen maandag vertelde een directeur ons dat hij zijn vragen via Twitter stelde en dat hij daar direct antwoord op kreeg vanuit Onderwijs. Er is ook de zogenaamde onderwijsclub, waarin alle vertegenwoordigers zitten. Ik denk dat er op dat vlak heel veel mensen zijn die voor ondersteuning zorgen. Dat geldt ook voor de pedagogische begeleiding. Het is wat vreemd dat u in uw vierde punt vraagt om die pedagogische begeleiding van overheidswege in te zetten als vervangingspool voor leerkrachten die in quarantaine gaan, terwijl uw derde punt over de ondersteuning van de scholen gaat. Die pedagogische begeleiding staat eigenlijk ook in voor de ondersteuning van de scholen. Ze kunnen geen twee zaken tegelijk doen. In uw vijfde punt vraagt u om de scholen intensiever te ondersteunen bij de ontwikkeling van afstandsonderwijs. Als u die pedagogische begeleiding in de klas zet, dan zal afstandsonderwijs wel moeilijk worden en als ze daarenboven ook nog eens moeten coachen … We kunnen mensen geen drie verschillende taken in één keer laten doen. Ik denk dat we het aan de scholen zelf moeten overlaten die die afspraken maken. Ik weet dat er plaatsten zijn waar men dat heeft afgesproken. Men kan dat, maar het is wat moeilijk om dat van overheidswege op te leggen. Uw derde en vijfde punt vragen eigenlijk dat die pedagogische begeleiding zeker aan de slag blijft.

Wat de ziekteregels betreft, collega Goeman, staat er wel iets raars. U schrijft: “waarbij het loon van het onderwijspersoneel gegarandeerd blijft indien ze door omstandigheden in het kader van de coronacrisis niet fysiek kunnen gaan werken”. Nu, als een leerkracht ziek is, is dat het geval in het onderwijs. Als een leerkracht thuis is, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel wordt er gewerkt via ‘omgekeerd afstandsonderwijs’. Dat wil zeggen dat de leerkracht thuis lesgeeft en dat de leerlingen op school naar het scherm kijken. Dan is dat loon gegarandeerd en wordt de leerkracht doorbetaald. Ofwel is er sprake van DO 46, dat is heirkracht. Dan loopt het loon ook door. We denken dat daar dus eigenlijk alles geregeld is wat geregeld moet worden.

In uw zevende punt vraagt u dat er niemand van de kinderen bij het afstandsonderwijs van de radar verdwijnt. Ja, dat is net de reden waarom we ervoor pleiten om de scholen open te houden en de leerlingen op school. Dan zien we ze. Dan zijn we zeker dat er het minste kans bestaat om kinderen uit het oog te verliezen. We hebben vorige week reeds beslist dat, als scholen overschakelen op afstandsonderwijs, er inderdaad gegarandeerd moet worden dat alle leerlingen worden bereikt. Wat hier staat over het betrekken van andere partners: daar waar het gebeurt, kan ik u garanderen dat er heel veel partners bij betrokken zijn.

In uw laatste punt vraagt u om inzake les- en vakantieperiodes tijdens het volledige schooljaar tegemoet te komen aan de vraag naar lange onderbrekingen. Dat is hypothetisch. Laten we nu kijken hoe het nu loopt en evolueert, dan verder evalueren en eventueel bijsturen, maar nu nog geen berichten de wereld insturen dat een bepaalde vakantie er anders zal uitzien. Want als we dan nog eens moeten bijsturen, is dat voor niemand goed.

Daarom hebben we het voorstel tot spoedbehandeling gesteund, maar we denken dat u hier een aantal zaken aanhaalt die eigenlijk ofwel al geregeld zijn in vorige beslissingen, ofwel opgenomen zijn in dit voorstel van decreet, ofwel wat overshooting zijn, zoals die pedagogische begeleiding.

Mevrouw Vandromme heeft het woord.

Voorzitter, mijn excuses dat ik zonet verkeerd was. Ik vond het al vreemd dat collega Daniëls zo kort van stof was. (Gelach. Applaus bij CD&V, de N-VA, Open Vld, Groen, sp.a en de PVDA)

Ik ga jullie niet lang bezighouden, maar wil twee kleine zaken uit het voorstel van decreet lichten die voor mij echt heel belangrijk zijn: dat we in deze tijden echt wel iedereen meewillen op de digitale trein en dat de mogelijkheid geboden wordt om via open modules op maat te werken in basiseducatie en in het secundair volwassenenonderwijs. Dat wilde ik toch even onderstrepen.

Er zijn heel veel zorgen op het terrein van het volwassenenonderwijs, waar men sterk dalende inschrijvingscijfers kent. We komen hieraan tegemoet in dit voorstel van decreet met een aantal relancemaatregelen.

Dat zijn zaken die hier vandaag al een aantal keer aangehaald werden. De rode draad is dat we zorgen voor de mensen die zeer kwetsbaar zijn. Dat zijn twee voorbeelden daarvan, die ik nog even wilde benadrukken.

Ik wil even stilstaan bij het voorstel van resolutie. Ik denk, collega Goeman, dat daar wel goede ideeën in staan. Een aantal van die ideeën deel ik zeker ook. We hebben hier in de coronacommissie ook al gehoord dat leerkrachten en directeurs en scholen vragen om veel vrijheid te krijgen en om ook vertrouwen te krijgen. Ik denk dat dat ook in uw voorstel van resolutie aan bod komt. Wat de flexibele vervangingen betreft: dat heeft de minister vandaag ook weer beloofd. De mogelijkheid om andere mensen in te schakelen in het onderwijs, komt aan bod en is er een oplossing voor. De inspectie voert belrondes uit en ondersteunt zo op een bepaalde manier al en is eigenlijk op deze manier al een soort covidcoach. Ik hoor van heel veel scholen dat men, als men belt naar Brussel, ook wel antwoorden krijgt op heel specifieke vragen, ook zelfs op vragen aan mensen van de inspectie. Persoonlijk vind ik het ook wel gevaarlijk om de inspectie volledig in te zetten voor het begeleiden van scholen. Ik zou graag toch het onderscheid behouden tussen de controlerende instantie en de pedagogische begeleidingsdienst, die ingezet wordt om daadwerkelijk scholen te helpen bij hun vragen.

Voor de rest waren er een aantal vragen over het opmaken van plannen. Ik denk dat we in dezen steeds de vinger aan de pols houden. Ik sluit me dus aan bij collega Daniëls dat we eigenlijk voor alles wat in het voorstel van resolutie staat, een antwoord hebben.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Zoals ik daarnet gezegd heb, zijn wij het eens met de maatregelen die in het voorstel van decreet worden voorgesteld, zowel wat betreft het reguliere, maar zeker ook het volwassenenonderwijs. Wij gaan daar straks absoluut voor stemmen.

Maar we vinden dat er toch nog een aantal belangrijke dingen ontbreken. Ik ga daar kort op in. Het voorstel van decreet spreekt over de mogelijkheid van het opmaken van tijdelijke verslagen, over de toegang tot buitengewoon onderwijs of een individueel aangepast curriculum (IAC) voor het gewoon onderwijs als CLB’s er wegens de crisis niet in geslaagd zijn om tijdig een medische of classificerende diagnose te stellen. We weten allemaal dat het takenpakket van de CLB’s ondertussen nog drastisch verzwaard is wegens de contacttracing. We krijgen heel veel signalen, we hebben het ook nog in de coronacommissie gehoord, dat die eigenlijk niet meer toekomen aan hun taken van preventieve gezondheidszorg, nochtans bijzonder belangrijk in deze toch zware crisis, die ook voor het mentale welzijn van veel leerlingen doorweegt. Daarom vragen wij bijkomende versterking voor de CLB’s, om te garanderen dat zij alle taken nog steeds kunnen vervullen. Ik ben blij te horen dat er op de ministerraad nog een bijkomend bedrag geagendeerd staat, dat is alvast een eerste stap in de goede richting.

Het tweede punt van het voorstel van decreet spreekt over de werking van de onderwijsinspectie. Er wordt gezegd dat de reguliere schooldoorlichtingen dit schooljaar kort gehouden worden en dat er geen afzonderlijke GOK-controles (gelijke onderwijskansen) komen. Collega’s, ik denk toch dat zelfs die beperkte schooldoorlichtingen op dit moment als zeer belastend ervaren worden door veel scholen; dat hebben we ook in de coronacommissie gehoord. Eigenlijk zeggen wij van gewoon compleet met die doorlichtingen te stoppen zolang het onderwijs in code geel of hoger zit, en ervoor te zorgen dat de onderwijsinspectie ten volle die coaching en ondersteunende rol kan opnemen. Ik denk echt dat scholen op dit moment compleet andere dingen aan hun hoofd hebben en niet gediend zijn met de extra administratieve belasting die altijd gepaard gaat met zo’n doorlichting.

Ten derde krijgen wij ook veel signalen dat heel veel scholen toch nog nood hebben aan extra ondersteuning inzake kennis rond epidemiologie, en waar mogelijk, om creatieve oplossingen te vinden om binnen de gestelde regels alle taken in te vullen. Ik denk echt dat de inspectie daar niet de best geplaatste is om die rol op te nemen, omdat zij natuurlijk – dat is absoluut geen verwijt – geen epidemiologische kennis hebben. Vandaar ons voorstel om heel concreet covidcoaches in te zetten, zoals dat vandaag in de stad Antwerpen wordt uitgerold via preventiewerkers. Ik denk dat scholen daar echt op zitten te wachten.

Ten vierde staat of valt kwaliteitsvol onderwijs natuurlijk met voldoende leerkrachten, of het nu fysiek of digitaal is. We weten allemaal dat steeds meer leerkrachten vandaag in quarantaine moeten omdat ze al dan niet zelf besmet zijn. Wij vragen in dit voorstel van resolutie bijkomende maatregelen zoals het inschakelen van de pedagogische begeleidingsdiensten. Het is vandaag echt alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat scholen maximaal open kunnen blijven. We vragen ook dat de ziekteregels van het onderwijspersoneel verder verfijnd worden, zodat het loon van leerkrachten in elk geval gewaarborgd wordt als ze fysiek niet aanwezig kunnen zijn. Wij vangen immers op dat dat niet altijd het geval is. We willen ook dat leerkrachten die zelf thuiszitten, maximaal online lesgeven.

Dan heel kort over de verlengde herfstvakantie. Dat is het moment om te werken aan die randvoorwaarden voor het digitaal onderwijs waar de minister het ook zelf altijd over gehad heeft, met name dat we elk kind moeten bereiken, dat elk kind op de radar blijft. Wij zien dat breder dan enkel het inzetten van de pedagogische begeleidingsdiensten; wij vragen dat er een concreet plan van aanpak komt vanuit Vlaanderen om samen met andere organisaties en lokale besturen die ambitie waar te maken, zoals we trouwens in de eerste golf ook gezien hebben. Voor ons moet dat nu Vlaanderenbreed worden uitgerold.

Tot slot denken wij dat er nu al duidelijkheid moet komen over de verdere organisatie van het schooljaar 2020-2021. Ik heb de minister daarnet horen zeggen dat hij nu nog niet bezig is met de krokusvakantie. Maar ik denk dat we daar wel al bezig mee moeten zijn, dat het schoolveld ook om die duidelijkheid vraagt. Daarom vragen wij aan de Vlaamse Regering om samen met de onderwijspartners zo snel mogelijk een plan te maken inzake lesperiodes en vakantieperiodes voor de rest van het schooljaar, waarbij er ook op gelet wordt dat die vakantieperiodes telkens voldoende lang zijn om telkens opnieuw de resetknop in te duwen qua besmettingsrisico – dat is twee weken – zodat dit de totale lestijd reduceert. Dat is echt nodig om in te bouwen als buffer omdat we nog niet van het virus af zijn en dat is ook nodig om de scholen zich daar tijdig op te laten organiseren.

Wij gaan het voorstel van decreet dus steunen, maar wij vinden absoluut dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij rekenen daarvoor ook op jullie steun.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2020-21, nr. 520/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 40.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen, het voorstel van decreet en het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.