U bent hier

Dames en heren, aan de orde is het actualiteitsdebat over de forensische audit VRT van Audit Vlaanderen.

Het debat is geopend.

Ook hier gelden dezelfde spelregels als daarnet. Elke fractie – de volgorde is wel een beetje anders – heeft twee minuten voor een openingsstatement. Dan heeft de minister vijf minuten tijd voor een repliek en dan opnieuw vijf minuten per fractie.

Collega's, in dit debat is het heel belangrijk dat ik als voorzitter nog eens benadruk dat er geen namen van personen worden genoemd, ook geen namen van bedrijven – VRT uiteraard wel –, ook geen namen van bvba's, ook geen namen van productiehuizen en ook geen namen van programma's. Ik denk dat dat heel duidelijk is.

U weet ook dat op vraag van verschillende volksvertegenwoordigers minister Dalle zo vriendelijk is geweest vertrouwelijke inzage te geven in een forensische audit van Audit Vlaanderen. Heel wat van de parlementsleden zijn die gisteren en vandaag ook al komen inkijken. Dat was onder bepaalde voorwaarden en u hebt die allemaal braaf nageleefd. Dank daarvoor, en anders was u in conflict gekomen met artikel 104, punt 3, van het reglement, dat ook geldt als u hier manifest de regels overtreedt wat de privacy betreft. Dan weet u dat u een gedeelte van of uw volledige parlementaire vergoeding kunt verspelen.

Collega's, ik denk dat het belangrijk is om dit nog eens aan te stippen aan het begin van dit debat.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, ik ben triest, triest voor alle medewerkers van de VRT die zich elke dag met veel enthousiasme inzetten om de kwaliteit te leveren die we van de VRT verwachten. Ons huis van vertrouwen davert vandaag op zijn grondvesten als gevolg van het gedrag van enkele cowboys, die de naam en faam van de VRT – een van de beste publieke omroepen in Europa – schaden.

Wat we de voorbije dagen hebben kunnen lezen in de pers en wat ik met mijn eigen ogen heb kunnen lezen in het rapport, hoe er met publiek geld is omgegaan, maakt mij ook boos. Hoe is dit kunnen misgaan? Hoe is het kunnen gebeuren dat enkelingen vriendendiensten toestonden met belastinggeld, met ons geld?

Ik ben ook bezorgd. Weet u, de namen van om wie het gaat, interesseren mij niet. Wat mij bezorgd maakt, is dat zij hun gang zijn kunnen gaan, dat er blijkbaar binnen bepaalde diensten van de VRT een cultuur is ontstaan waarin dit kon, dat de huidige interne controleprocessen die er wel degelijk zijn om dit precies te vermijden – er is onder andere een intern auditcomité – dit niet hebben kunnen verhinderen. Wat heb je aan wetten, regels en procedures als niemand zich geroepen voelt om ze na te leven? Die cultuur die onze omroep zo schaadt, moet eruit.

Ik vraag me al meerdere dagen af hoe het zover is kunnen komen. Ja, men ging bewust en onbewust in de fout. En ja, men voelt de constante druk van commerciële zenders, die niet gebonden zijn aan wetten waar overheidsbedrijven wel aan moeten voldoen. En die kunnen tot frustratie leiden binnen de VRT. Dat kan ik goed geloven. Maar dat mag allerminst een vrijgeleide zijn om wetten te overtreden.

Dus wat vandaag de inzet van dit debat moet zijn, is ten eerste wat de VRT zal doen opdat dergelijke wanpraktijken nooit meer kunnen plaatsvinden, ten tweede wat de minister wil en kan doen, en ten derde wat wij als parlement kunnen doen. Nu ligt er een rapport van Audit Vlaanderen. We mogen er niets uit bekendmaken, maar als we niets met dit rapport mogen aanvangen, dan heeft dit debat ook weinig zin.

Minister, ik richt me alvast tot u met één concrete vraag: geef transparantie, geef de samenvatting van het rapport en de aanbevelingen waar geen enkele naam bij staat en laat ons ermee aan de slag gaan.

Mevrouw Segers, nee, nee, nee. Voor alle duidelijkheid: ik vind dat u hier echt een grens overschrijdt. De minister is bereid om een forensische audit – dat is de zwaarste audit die er kan zijn – ter beschikking te stellen aan alle parlementsleden.

Dat had ik niet gehoord.

Komaan, mevrouw Segers, dat is per e-mail verstuurd. Alsjeblieft, dat is per e-mail aan 124 mensen verstuurd en u bent drie keer de audit komen inkijken onder de voorwaarden die u welbekend zijn: geen foto's, geen kopieën, geen notities enzovoort.

Uw spreektijd is nu ook afgelopen.

Voorzitter, aangezien er geen namen staan in de samenvatting en in de aanbevelingen, die wel belangrijk zijn voor ons, heeft uw secretariaat mij geantwoord: het staat u vrij aan de minister te vragen of de samenvatting en de aanbevelingen wel publiek kunnen worden gemaakt.

Mevrouw Segers, ik heb met minister Dalle onmiddellijk contact opgenomen en we zijn tamelijk snel tot een vergelijk gekomen. Nogmaals, het gaat over een forensische audit. Heel veel van de aanwezigen hier kunnen getuigen dat ik altijd heel kort op de bal speel en onmiddellijk contact opneem met de minister, en dat jullie redelijk snel inzage krijgen in die documenten. Mijn kabinet noch ikzelf zijn een postbus. Die vraag had u gewoon per mail op voorhand aan minister Dalle moeten sturen.

De heer Slootmans heeft het woord.

Gezien de geheimhoudingsplicht waartoe we gebonden zijn, zal ik me beperken tot wat er in de krant is verschenen, maar ik denk wel dat dat volstaat.

Minister, ik weet niet hoe het vrijdagavond en zaterdagochtend bij u zat. Toen het rapport en vooral de details van het rapport over wat er zich in de VRT afspeelt, begonnen binnen te sijpelen, waande ik me in een nieuwe misdaadfilm van Francis Ford Coppola, met een aantal sleutelfiguren van de VRT in de rol van de familie Corleone. Belangenvermenging, misbruik van overheidsgeld, fraude, bedrog, leugens, wetsomzeiling, wetsovertreding, indicaties van corruptie, flagrante vormen van vriendjespolitiek, verregaande integriteitsproblemen en schimmige constructies om een aantal BV's wat meer te gunnen. Vandaag is er het verse nieuws dat de regeringscommissaris van de N-VA er een lucratieve bijverdienste op nahoudt als leverancier van de VRT voor bloemstukken, bekertjes en allerlei andere prullaria.

Afijn, minister, genoeg ingrediënten, me dunkt, voor een nieuwe gepeperde misdaadproductie op zondagavond als opvolger van Undercover. ‘De Reyerszwendel’, ik geef het u mee als tip, zou misschien een goede titel zijn, met als subtitel: ‘Wat gebeurt er echt met uw 275 miljoen euro belastinggeld?’ Collega's, misschien nog beter een Panoreportage, een onderzoeksreportage waarbij de VRT eindelijk eens voor eigen deur veegt in plaats van voor die van een ander.

Het strafste van al is dat de rottigheid – want dat is het – die vandaag aan de oppervlakte komt, maar het topje van de ijsberg is. Zoals u weet, beperkte de audit zich slechts tot enkele dossiers. Uit alles blijkt dat het hier niet gaat om enkele scheve schaatsen, maar om een diep ingebakken bedrijfscultuur die door en door rot is.

Minister, welke eventueel juridische stappen zult u nemen na het rapport van Audit Vlaanderen? Zult u namens de 6 miljoen Vlamingen die de rekening betalen, klacht indienen met burgerlijkepartijstelling tegen een aantal mensen die de regels hebben geschonden? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Tommelein heeft het woord.

Sinds vorige vrijdag weten we dat Audit Vlaanderen een rapport heeft afgeleverd over een forensisch onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij onze publieke omroep. De audit werd uitgevoerd in de nasleep van een onverkwikkelijke oorlogsepisode aan de top van de VRT, eind vorig jaar.

Volgens wat we tot nu toe vernemen en wat de VRT ook zelf heeft gecommuniceerd, gaat het over inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef. Concreter vertaald, als we de berichtgeving erop nalezen: specifieke leveranciers worden bevoordeeld, offertes en bewijsstukken ontbreken soms, budgetten worden misbruikt om bevriende partijen te bevoordelen.

Nochtans staan vandaag in de huidige beheersovereenkomst een reeks passages over een moderne bedrijfsstructuur en -cultuur samen met externen.

Ik citeer: “1: Doelstellingen, budgetten, processen en alle relevante informatie zijn transparant voor alle medewerkers. 2: Alle niveaus van de organisatie zijn zich bewust van de kostenimpact van gemaakte keuzes, respecteren afgesproken budgetten en zoeken in alles de meest kostenefficiënte werkwijze. 3: Processen en projecten worden systematisch geëvalueerd. 4: De VRT werkt op een transparante wijze samen met de externe sector. Opdrachten worden op basis van duidelijk gemotiveerde criteria toegewezen.”

Dit zijn belangrijke bepalingen waarvan we zouden mogen verwachten dat ze in de praktijk worden gebracht. Blijkbaar waren ze dode letter. Er is met andere woorden een groot probleem van cultuur en attitude bij de VRT, van normvervaging en een ons-kent-ons-mentaliteit.

Minister, voor de liberale fractie is de beheersovereenkomst geen vodje papier. Het moge duidelijk zijn dat in een nieuwe beheersovereenkomst heel duidelijke bepalingen moeten komen om dergelijke wantoestanden tegen te gaan.

Kunt u ons verduidelijk op welke wijze u dit wilt doen?

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Minister, collega’s, het is jammer genoeg niet de eerste keer dat er in dit halfrond een actualiteitsdebat wordt gehouden over al dan niet vermeende mistoestanden bij de openbare omroep. Ook onze voorgangers hebben dit vroeger al gedaan. Ik verwijs als voorbeeld naar de bevindingen van het Rekenhof over de onkostennota’s van het directiecollege van de gewezen CEO Tony Mary. Je zou dan toch mogen verwachten dat een groot en belangrijk overheidsbedrijf als de VRT daar lessen uit trekt en er alles aan doet om de wettelijke procedures inzake aanbestedingen en overheidsopdrachten minutieus te volgen zodat alle contracten secuur worden opgesteld. Dat ook alle interne en externe controlemechanismen worden onderzocht en bijgesteld om mistoestanden in de toekomst te vermijden. Dat is niet helemaal gebeurd.

De concrete aanleiding voor dit onderzoek door Audit Vlaanderen was het conflict aan de top van de VRT eind vorig jaar en de berichten die daar toen over verschenen in de pers.

Ik stel me wel de vraag wat er zou zijn gebeurd indien dit conflict niet geëscaleerd was. Zouden we dan ook een dergelijk kritisch rapport van Audit Vlaanderen hebben ontvangen? Ik vind het wat beangstigend om te moeten vaststellen dat blijkbaar alleen incidenten aanleiding geven tot een grondige bijsturing van het beleid van de openbare omroep.

De bevindingen van Audit Vlaanderen zijn immers niet min. Ik zal daar straks nog wat verder op ingaan. Zelfs al werden er – hopelijk – geen strafrechtelijke fouten gemaakt, de harde conclusie van CEO Delaplace in zijn mail aan het VRT-personeel is correct. Hij zegt dat wat er in het rapport staat, in geen enkel bedrijf door de beugel kan, al zeker niet bij een publieke omroep die deels gefinancierd wordt met geld van de Vlamingen. Hij kondigt meteen een nultolerantie af voor het niet respecteren van de regels.

Als minister van Media hebt u meteen aangekondigd dat de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zullen worden opgenomen in de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT, waarover de onderhandelingen nog lopen. Ook de raad van bestuur heeft zich hier afgelopen maandag over gebogen. De gemeenschapsafgevaardigde nam zelfs al ontslag wegens een integriteitsinbreuk.

Minister, ik wilde graag van u weten wat uw appreciatie is van het rapport.

Mevrouw Meuleman heeft het woord. U bent vandaag de Groenpersoon.

Ja, ik heb mijn verlof voor volgende week al aangevraagd.

Minister, ik denk dat de context voldoende geschetst is en dat de conclusies in het rapport over de VRT onthutsend, absoluut ontoelaatbaar en zeer ernstig zijn. Wat mij het meest choqueert, is dat het inderdaad niet het eerste rapport is. Er bestond al een rapport van het Rekenhof, maar dit is ook al de derde forensische audit die aangeeft dat er grote problemen zijn en dat er inderdaad misbruiken zijn. Al driemaal werd de VRT op de vingers getikt, minister, al drie keer werden deze wantoestanden blootgelegd.

Wat gebeurde er met de vorige twee audits? Wie heeft die ontvangen? Wie is verantwoordelijk? Wat is daarmee gedaan?

Minister, een lichtpuntje is volgens mij de nieuwe CEO. Hij veegt de zaken niet onder de mat, hij minimaliseert ze niet en maakt ze niet kleiner. Hij is heel duidelijk. Er moet een einde komen aan deze inbreuken en deze cultuur, en tegen eind december moeten alle aanbevelingen uit de laatste audit geïmplementeerd worden en moeten ze van de VRT een performante en integere omroep maken.

Minister, ik wil dan ook aan u vragen wat die aanbevelingen precies zijn en hoe u erop zult toezien dat ze deze keer effectief worden uitgevoerd en nageleefd.

Het woord is aan de N-VA-fractie. De heer Vandaele heeft het woord.

Collega’s, vijf jaar geleden vroeg ik mij hier in een debat naar aanleiding van een heel ander voorval af of er misschien een systeemfout zat in onze openbare omroep. Die vraag stel ik vandaag opnieuw, maar nu kennen we ook het antwoord. Het antwoord wordt ons namelijk aangereikt door de audit: er zit inderdaad een systeemfout in onze openbare omroep. Het is een systeemfout, collega’s, die ons zorgen moet baren: een bijna geïnstitutionaliseerde belangenvermenging, normvervaging, vriendendiensten, onzorgvuldig omgaan met openbare aanbestedingen en dus met belastinggeld. Het gaat niet alleen om onzorgvuldigheid, maar om het bewust gebruiken van constructies die niet door de beugel kunnen.

Wij konden als parlementsleden onder vertrouwelijkheidsclausule kennisnemen van het rapport, voorzitter, met dank aan u en aan de minister, maar vertrouwelijkheid is blijkbaar behoorlijk relatief, want in de pers lezen we vandaag uitvoerig wat allemaal in het rapport staat, en ook de VRT zelf stuurde eind vorige week een persbericht uit waarin de nieuwe CEO – het is al geciteerd – zegt: “Wat in het rapport staat, kan in geen enkel bedrijf door de beugel (...).”

Collega Segers zegt dat het om een rotte appel gaat, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat er iets mis is met de mand waar die appel in ligt, maar daar hebben we het straks over.

Minister, u zei vorige week meteen dat u de aanbevelingen zult verwerken in de nieuwe beheersovereenkomst. Dat lijkt ons ook de juiste conclusie. Maar zijn er op kortere termijn, los van de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst, stappen die u nu, dit najaar, nog wilt zetten?

Het woord is aan de PVDA-fractie. De heer De Meester heeft het woord.

In de eerste plaats denk ik vandaag aan de tweeduizend personeelsleden van de VRT, die elke dag inderdaad het beste van zichzelf geven om van onze oproep een uitstekende openbare omroep te maken en die al die bagger vandaag in de krant moeten lezen, die geschokt zijn dat dit kan, ondanks de beheersovereenkomst en ondanks die interne controle, en die ook voor een stukje opgelucht zijn dat dit nu eindelijk aan het licht komt. Het georganiseerd bedrog, de belangenvermenging, de vriendjespolitiek, de constructies op maat: dat zou niet mogen gebeuren. En het probleem zit duidelijk aan de top van de VRT, bij een voormalig directeur en bij andere topmanagers. Het meest tekenende of choquerende vond ik misschien nog wel die uitspraken in de pers van een niet nader genoemd regeringscommissaris van de N-VA, tevens zaakvoerder van een niet ander genoemd bedrijf …

Niet belachelijk doen, mijnheer De Meester. We gaan het niet in het belachelijke trekken. Die betrokken persoon heeft zélf een persmededeling uitgestuurd. Als u hem bij naam wilt noemen, ‘be my guest’, maar trek het alstublieft niet in het belachelijke.

Ik wil het helemaal in het belachelijke trekken, want het is helemaal niet om te lachen dat – als ik zijn naam dan toch mag noemen – de heer De Kerpel in de krant laat noteren: “Ik wist niet dat het niet mocht, niemand heeft mij daar ooit op gewezen.”

Excuseer, ik heb hier daarnet heel duidelijk de instructies voorgelezen. Ofwel bent u doof … (Opmerkingen)

Maar ik citeer.

Ah, u citeert, excuseer. U mag de heer De Kerpel citeren, want die heeft zelf een persmededeling uitgestuurd. Dat is geen enkel probleem.

Dus ik citeer of parafraseer de heer De Kerpel, die in de krant zegt dat hij niet wist dat het niet mocht. U moet zich dat voorstellen, want dat is tekenend voor het probleem: als lid van de raad van bestuur van de openbare omroep niet beseffen dat belangenvermenging problematisch is. Voorzitter, minister, dat is volgens mij de kern van het probleem. Ik weet niet welk soort bedrijfscultuur dat is, een N-VA-bedrijfscultuur … (Rumoer)

of een private, maar ik weet in elk geval dat de mensen van de VRT en wij als burgers dit soort bedrijfscultuur niet verdienen.

Minister Dalle, u hebt vijf minuten tijd voor een repliek, maar straks mag u tussenkomen wanneer u wilt, als de andere fracties allemaal opnieuw ook weer vijf minuten spreektijd krijgen.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, beste collega’s, de VRT is natuurlijk een overheidsbedrijf. De enige aandeelhouder is de Vlaamse Gemeenschap, en uiteindelijk zijn wij dat allemaal hier: 6,5 miljoen Vlamingen en Brusselaars. Dat vertrouwen moet je als VRT, als openbare omroep, elke dag verdienen.

De VRT als openbare omroep moet de hoogste standaarden respecteren. De hoogste standaarden waar het gaat om respect voor de wetgeving, de regels. Denk bijvoorbeeld aan de regels voor de overheidsopdrachten. De hoogste standaarden waar het gaat over deontologie en integriteit, het respect daarvoor. En ook de hoogste standaarden waar het gaat over organisatiebeheersing: een sterke organisatie, sterke processen.

Collega’s, toen ik vrijdag het auditrapport over de VRT las, was ik eerlijk gezegd erg geschrokken en ook bezorgd. Het rapport stelt zeer ernstige pijnpunten vast. Het rapport gaat in op structurele problemen bij de VRT, problemen rond de processen en de organisatie binnen de VRT. Problemen ook rond de niet-naleving van de wetgeving, onder meer rond overheidsopdrachten. Problemen ook rond integriteit en deontologie.

Ik heb, zoals de voorzitter reeds zei, onmiddellijk contact opgenomen met de voorzitter van het Vlaams Parlement, om transparantie te bieden aan het parlement. Ik vind dat in dezen heel belangrijk omdat het een uiterst belangwekkend rapport is met betrekking tot de werking van de VRT. Ik wil dit doen, uiteraard met respect voor de persoonlijke gegevens in dat rapport, en ook voor de gevoelige bedrijfsgegevens, die niet mogen worden vrijgegeven.

Collega’s, ik heb de afgelopen dagen natuurlijk al verschillende gesprekken gehad met de nieuwe CEO van de VRT, de heer Delaplace. Wij hebben afgesproken dat hier absoluut een kordate aanpak moet komen van de tekortkomingen die zijn vastgesteld.

Het eerste wat aan bod zal komen, is de beheersovereenkomst van de VRT. We hebben daar al veel voorbereidend werk rond geleverd. We zijn vandaag de laatste hand aan het leggen. Dit is het belangrijkste instrument van de Vlaamse overheid ten aanzien van de VRT, het contract tussen de Vlaamse burger en de VRT. Wij zullen de aanbevelingen van Audit Vlaanderen daarin opnemen. Er zijn een negental aanbevelingen geformuleerd in dat rapport. Voorzitter, ik zal daar, als u het mij toelaat, kort op ingaan.

Ten eerste, men vraagt een duidelijk contractueel kader voor elke samenwerking en betaling. Twee, het correct naleven van de overheidsopdrachten via de uitvoering van een uitgewerkt actieplan. Drie, het uitwerken van duidelijke procedures voor het aankoopbeleid. Vier, het inventariseren van budgetten die door externen worden beheerd. Vijf, het uitklaren van het eigenaarschap van aangekocht materieel. Zes, transparante prijszetting en prijsafspraken. Zeven, de opvolging van afspraken in het kader van exclusiviteitsovereenkomsten. Acht, de strikte naleving van de integriteitscode. En tot slot, en misschien het allerbelangrijkste, het op punt zetten van de organisatiebeheersing en de toewijzing van verantwoordelijkheden.

Collega’s, wij gaan die negen aanbevelingen als dusdanig opnemen in de beheersovereenkomst van de VRT, en wij zullen de uitvoering ervan formuleren als een resultaatsverbintenis. Wij zullen daar ook heel nauwgezet op toezien. Er komt een jaarlijkse opvolging van de aanbevelingen door Audit Vlaanderen. En ook, uiteraard, een jaarlijkse controle van de uitvoering van de beheersovereenkomst door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM), met een jaarlijkse opvolging hier in het parlement.

Er is niet stilgezeten. Uiteindelijk gaat dit over problemen uit het verleden. De afgelopen maanden is er al heel veel werk gebeurd. Ik geef daarvan twee voorbeelden. Ten eerste, de financiële delegatieregeling is aangepast, waardoor meer contracten op het niveau van het directiecollege, op het niveau van de CEO worden bekeken. Ten tweede, er is een spendanalyse, die maakt dat ook de uitvoering en de betaling van contracten in het kader van overheidsopdrachten nauwgezet worden opgevolgd.

Collega Vandaele vroeg wat er nu exact gaat gebeuren. De nieuwe CEO heeft met onmiddellijke ingang beloofd dat er nultolerantie zou komen ten aanzien van het respecteren van de regels, ten aanzien van het respect voor de deontologie. Ik steun hem volledig in die ambitie.

Er zijn een aantal structurele elementen naar voren gekomen. Een aantal zaken en personen met betrekking tot de organisatie worden vernoemd.

Voorzitter, u hebt er terecht op gewezen dat dit hier niet aan bod kan komen. Ik kan wel niet zien hoeveel minuten ik nog heb.

Minister, aangezien u op de aanbeveling bent ingegaan, wat een expliciete vraag was, mag u uw redenering afmaken. Dan geef ik het woord terug aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers, maar u mag dan tussenbeide komen wanneer u dat wilt.

Minister Benjamin Dalle

Ik wil nog even terugkomen op het punt dat dit een zeer ernstig rapport is en dat we de aanbevelingen zeer nauwgezet moeten uitvoeren. Ik wil nog iets opmerken. Uiteindelijk is de VRT een sterke organisatie, met ongeveer tweeduizend sterke medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven om van de VRT een goede organisatie te maken en om sterke televisie, radio en online diensten te maken. Het is voor die mensen echt niet leuk dit allemaal over hun organisatie te lezen. We moeten deze problemen uit het verleden uiteindelijk oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan. We hebben een turbulente periode achter de rug. We hebben een nieuwe CEO en ik ben ervan overtuigd dat hij met dit rapport een enorme opportuniteit heeft om van de VRT een moderne mediaorganisatie te maken, die er staat voor de komende generatie. (Applaus bij de meerderheid)

Mevrouw Segers heeft het woord.

Minister, dat was precies wat ik had gevraagd. Ik snap niet waarom er zo veel commotie was over mijn vraag om de aanbevelingen aan het Vlaams Parlement over te maken, zodat we er, samen met u en met de VRT, mee aan de slag kunnen gaan. (Opmerkingen van de voorzitter)

Ik denk dat de aanbevelingen zeer waardevol zijn en ik dank u voor het feit dat u ze onmiddellijk met ons hebt gedeeld. Ik ben het helemaal eens met het punt waarmee u hebt afgesloten en waarmee ik ben begonnen. Dit is echt niet fijn voor de meer dan tweeduizend mensen die bij de VRT werken. In de context van zware besparingen gedurende meer dan tien jaar blijven zij de kwaliteit waarborgen.

Mijnheer Vandaele, ik weiger te geloven dat de mand rot is. Als ik het rapport doorneem, denk ik dat het gaat om een aantal personen die helaas vrij spel hebben gekregen. Dat is wat ons zorgen moet baren. We moeten ervoor zorgen dat die duidelijk foute cultuur verandert en dat de processen op scherp worden gesteld, zodat dit niet meer kan gebeuren. De VRT mag niet het slachtoffer worden van een aantal cowboys die dachten te kunnen doen wat ze willen.

Minister, ik ben het ermee eens dat de VRT een overheidsbedrijf is dat inzake interne controle, respect voor de wetgeving, integriteit en deontologie aan de hoogste standaarden moet beantwoorden.

Mevrouw Segers, ik ben het er echt niet mee eens het dossier nu af te werken alsof er een rotte appel in de mand zit die we eens goed aan de oren moeten trekken, waarna het wel opgelost zal zijn. We mogen niet uit het rapport citeren, maar het rapport geeft aan dat er meer aan de hand is dan een rotte appel. Het zit dieper dan dat. Het is een systeemfout. De cultuur die er heerst, is ruimer. We komen daar straks nog op terug. Niet alle afdelingen zijn onderzocht. Er zijn een paar afdelingen onderzocht en in die afdelingen zijn zaken gevonden. (Applaus bij de N-VA)

Mijnheer Vandaele, het moet me van het hart dat de gespeelde verontwaardiging van de N-VA-fractie hier vandaag bijzonder pathetische en hypocriete trekjes aanneemt. U klaagt erover dat de mand rot is. Ik volg u daarin. U hebt gelijk, maar het is uw eigen regeringscommissaris die niet uit de vetpotten kan blijven.

Ik zou graag eens van de N-VA-fractie een reactie horen op het gegeven dat er sprake is van belangenvermenging door een regeringscommissaris die lid is van uw partij, die daarin gedelegeerd is door uw partij.

Mijnheer Vandaele, ik stel voor dat u zich beperkt tot wat de heer De Kerpel zelf in zijn persmededeling heeft geschreven, en het niet hebt over wat in het rapport staat.

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik vind dat behoorlijk grof, maar dat zijn we gewoon van de heer Slootmans, maar daarnet ook van collega De Meester. Het is nu de N-VA die het gedaan heeft. Dat is behoorlijk grof.

Het is een N-VA-regeringscommissaris! Voor zover ik weet, worden regeringscommissarissen aangeduid door de regering en niet door partijen. Het siert de regeringscommissaris dat hij in de omstandigheden die we kennen, terugtreedt. De zonden die hij beging, en ik praat ze zeker niet goed, waren – naar zijn zeggen – de sponsoring van bloemen en herbruikbare bekers van De Warmste Week. Dat is niet in de vetpotten roeren.

Bekijk het dossier. U hebt het uitvoerig bekeken gisteren, want ik heb lang moeten wachten voor ik het kon inkijken. U leest bijzonder traag. (Opmerkingen)

U hebt kunnen zien dat het inderdaad niet zo eenvoudig is. Wat we daar lezen is van een heel andere orde, voorzitter, dan de zaken waar we het hier over hebben, en die verder in het rapport aan bod komen. Die anderen, de programmamakers, de schermgezichten, de decorbouwers of -leveranciers, die heb ik nog geen mea culpa horen slaan. (Applaus bij de N-VA)

Die zijn met het geld van de overheid gaan lopen! Daar heb ik geen mea culpa gehoord. Ik hoor dat wel van de heer De Kerpel.

Ik val hier van mijn stoel, collega. We hebben toch hetzelfde rapport gelezen? Ik ga er niet uit citeren uiteraard. Maar de passages over de heer De Kerpel! Ik zou in uw plaats een keer heel goed in de spiegel kijken en mij afvragen of ik de mensen die ik namens de N-VA afvaardig in raden van bestuur, in de toekomst niet beter eerst een examen deontologie zou laten afleggen.

Nogmaals, voorzitter, het is niet de N-VA die regeringscommissarissen afvaardigt. Een regeringscommissaris zit ook niet in de raad van bestuur, collega De Meester.

Heb ik het goedgepraat? Heb ik de heer De Kerpel verdedigd? Neen, ik heb wel gezegd dat het hem siert dat hij zijn conclusies getrokken heeft. We denken er zo over als partij. Het zou anderen die blijkbaar veel dieper in de potten hebben gegraaid, sieren als ze dan ook hun conclusies zouden trekken. (Applaus bij de N-VA)

Ik zou mijn collega’s willen vragen om niet te citeren uit een rapport of gewag te maken van een aantal zaken. (Opmerkingen van voorzitter Liesbeth Homans)

Ik heb het doelbewust nog niet gelezen. Ik heb dit debat afgewacht. Ik ga het rapport inkijken, maar als men nu al gaat refereren aan het rapport, is dat niet ernstig. (Rumoer)

Mijnheer Tommelein, u was hier, u bent hier al de hele zitting, ik heb daarnet heel duidelijk voorgelezen wat kon en wat niet kon. Ik heb ook heel duidelijk – bij de tussenkomst van de heer De Meester over de regeringscommissaris – gezegd dat de naam van de heer De Kerpel genoemd mocht worden, omdat hij gisteren zelf een persmededeling heeft uitgestuurd op basis van zijn ervaringen in de raad van bestuur maandag. Alles wat hier gezegd is, staat ook in de persmededeling van de heer De Kerpel en komt niet uit dat rapport. Ik kan hier nu nog niemand op de vingers tikken en ik hoop dat ik dat ook niet moet doen.

Minister Dalle heeft het woord.

Minister Benjamin Dalle

Ik wil hier even tussenkomen rond deze persoon. Er was gisteravond inderdaad een persmededeling. De heer De Kerpel heeft me gisteren ook gecontacteerd om effectief te zeggen dat hij zijn ontslag indiende als gemeenschapsafgevaardigde van de Vlaamse Regering. Ik heb dat ontslag aanvaard. Hij heeft een fout gemaakt, hij heeft dat zelf ook erkend in zijn persbericht. Ik heb daar voor het overige niets aan toe te voegen.

Ik wil wel nog zeggen dat ik sinds mijn aanstelling als minister goed heb samengewerkt met de heer De Kerpel, en dat ik hem wil bedanken voor zijn jarenlange inzet bij de VRT.

Collega's, het laatste wat we moeten doen, is hier een politiek zwartepietenspel van maken. De raad van bestuur van de VRT is samengesteld volgens de grootte van de fracties in dit halfrond. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Maar een regeringscommissaris controleert namens de Vlaamse Regering. Dus, als de heer De Kerpel hier komt zeggen dat hij niet wist dat hij niet mocht sponsoren en leveren aan de VRT, dan weet ik ook niet of die wel de juiste competenties had. En dan zou ik hem zeker ook niet, collega Vandaele, gaan bejubelen omdat hij zijn consequenties heeft getrokken.

Ik weiger te geloven dat dit een wijdverbreid probleem is over alle diensten. Men is begonnen met één dienst te onderzoeken, en dan verschillende andere diensten. Ze hebben inderdaad niet de volledige VRT kunnen onderzoeken. Ik ben blij, minister, dat dat nu wel zal gebeuren. Mag ik ervan uitgaan dat dat dan een doorlichting is die u jaarlijks zult laten uitvoeren van de hele VRT? Of zal dat ook per dienst zijn?

Wat ik ook duidelijk heb gezegd, collega, is dat het een cultuurprobleem is. En het is dat dat ons zorgen moet baren: dat enkele mensen zodanig vrij spel hebben gekregen, in een context waar blijkbaar niemand de vraag stelde of hetgeen werd voorgesteld, wel kan in een overheidsbedrijf. Dat is wat ons moet bezighouden. Dat is waaraan moet worden gewerkt.

Alleszins is het zo dat de VRT in een hyperconcurrentiële omgeving werkt, in een razendsnel wijzigend medialandschap. En ik kan begrijpen dat dat soms tot frustraties leidt als overheidsbedrijf, dat de zaken trager gaan en dat ze voelen dat ze niet kunnen meespelen. Maar dat is natuurlijk geen vrijgeleide om wetten te gaan overtreden. Ik zou daarom de oefening willen doen, minister, om te kijken hoe men in het buitenland omgaat met publieke omroepen die in een hyperconcurrentiële commerciële marktsetting moeten kunnen meespelen. We zouden dat kunnen doen, om te kijken welke oplossingen daar in het buitenland uit getrokken worden.

Ik ben gisteren ook aan het denken geslagen over hoe we die interne controleprocessen kunnen versterken. Zou je bijvoorbeeld niet het interne auditcomité, waarvan nu gebleken is dat het effectief niet heeft gedaan wat het moet doen, of dat niet gelukt is wat er moet gebeuren, kunnen versterken met bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Inspectie van Financiën, om ervoor te zorgen dat we wendbare procedures krijgen, die toch zeker en vast altijd binnen het kader van de wet zijn?

De laatste vraag die ik wil herhalen, is de vraag die ook collega Meuleman heeft gesteld. Het is het derde rapport van Audit Vlaanderen. Er is een Rekenhofrapport van 2019. Zijn die voorgelegd aan het auditcomité? Zijn die voorgelegd aan de raad van bestuur? Wat is daarmee gebeurd?

Minister, ik had verwacht dat u zich hier zou verdedigen als een duivel in een wijwatervat, maar u ontgoochelt mij toch een beetje. Hier worden een aantal pertinente vragen gesteld, maar daar volgt geen antwoord op. Ik heb u gevraagd of er een volledige audit van alle lopende contracten zou volgen bij de VRT. Geen antwoord.

Wat ook nog niet ten gronde aan bod is gekomen, zoals daarjuist is gezegd door mevrouw Meuleman, is het gegeven dat de VRT inderdaad niet aan haar proefstuk toe is. Het was al in 2008 dat onder andere het Rekenhof de financiële malversaties bij de VRT hekelde en aan de kaak stelde. En ook in 2017 en 2018 zijn er verschillende rapporten verschenen waarin er rode kaarten werden opgestoken door de betreffende instellingen, maar blijkbaar zonder gevolg. Als je die rapporten van destijds inkijkt, lees je daar krek dezelfde inbreuken als die van vandaag, minister.

En ook toen, ook toen werd het engagement aangegaan dat men schoon schip zou maken, met vandaag het gekende gevolg: nihil. U moet daarover uw partijgenoot Carl Decaluwé eens vatten. Hij kan er u boeken over schrijven. Ik denk trouwens dat, mocht Carl Decaluwé hier vandaag zitten, niet alleen de VRT, maar ook u alle hoeken van het halfrond zou zien. Maar dat terzijde.

En wat ook opmerkelijk is, minister, is dat, ondanks die rapporten en al die aanbevelingen, het beleid niet fundamenteel werd aangepast. De VRT zegt van zichzelf dat ze moet informeren, inspireren en verbinden. Maar als we het rapport bekijken, dan inspireren ze vooral een aantal bankrekeningen van een aantal sleutelfiguren. Onze verbindende openbare omroep gedraagt zich al decennialang als een onverbeterlijke leerling, waarbij de naïeve leerkracht, behalve een hartelijk gesprek en een spreekwoordelijke veeg om de oren, blijft delibereren. En dat moet stoppen, minister. U, u als minister van Media, moet laten voelen wie de baas is. Het is daarnet door mevrouw Segers gezegd: de openbare omroep zou inderdaad een bakermat moeten zijn van vertrouwen. Vandaag heeft de VRT meer weg van een louche keet waar alleen de wet van de lange arm regeert.

Dus, minister: herstel dat vertrouwen en doe dat kordaat. En met dat rapport, dat vernietigende rapport dat u in handen hebt, hebt u de munitie om die augiasstal die de VRT is toch eens grondig uit te mesten. En ik hoor u zeggen dat u vriendelijk aan de CEO hebt gevraagd dat hij die aanbevelingen zal uitvoeren, dat er een nieuw delegatiesysteem komt, dat het zal worden opgenomen in de beheersovereenkomst. Maar ik vrees dat dat echt geen indruk zal maken, minister. Het strafwetboek volstaat zelfs niet bij die mannen! Het strafwetboek volstaat zelfs niet bij die mannen! U bent jurist. Belangenvermenging staat in het strafwetboek. (Opmerkingen van de voorzitter)

Ik heb bijna gedaan.

Daarom, minister laat het duidelijk zijn. Laat het deze keer duidelijk zijn en verzoek Audit Vlaanderen om alle lopende contracten inderdaad door te lichten. En dien op basis van het huidige rapport klacht in namens de 6 miljoen Vlamingen die de rekening betalen. Dien klacht in met burgerlijkepartijinstelling, u hebt daarvoor het mandaat.

We hebben meneer Delaplace gehoord over de belofte van de VRT. Hij stelt dat hij nu schoon schip zal maken. Maar het is aan u om een voorbeeld te stellen. Treed daarom op, sanctioneer en gooi niet alleen de rotte appels weg, maar, zoals de heer Vandaele al heeft aangegeven: gooi de rotte mand eruit. Laat dat hele VRT-zootje daar eens grondig doorlichten, waarbij alle contracten onder de loep worden genomen. Anders vrees ik – en ik zie het zo al gebeuren – dat we hier volgend jaar opnieuw zullen staan, met een nieuwe schandalenlijst. En dan zien we hier opnieuw die gespeelde verontwaardiging op de meerderheidsbanken. De mensen die de factuur betalen, minister, hebben recht op een openbare omroep die integer is en niet op een maffiazender zoals vandaag. (Rumoer)

Minister Benjamin Dalle

Meneer Slootmans, ik erger mij aan het taalgebruik dat u hier hanteert: maffiabende, corruptie, uitmesten, schending van het strafwetboek. Mijnheer Slootmans, u moet opletten met wat u zegt.

Laat me duidelijk zijn: onze openbare omroep is een van de sterkste in Europa. Ik zie vooral heel veel getalenteerde, creatieve mensen, die elke dag het beste van zichzelf geven om sterke fictie te maken, om de mensen goed te informeren, de klok rond, ook tijdens corona. Het zijn ook de mensen die er tijdens de lockdown voor hebben gezorgd dat onze kinderen en jongeren ook op televisie extra lessen hebben gekregen. En in die omstandigheden, mijnheer Slootmans, daar zo over spreken, dat is echt een belediging voor al die mensen die zich zo sterk inzetten.

En natuurlijk, het gaat hier over fouten die kordaat moeten worden aangepakt, fouten uit het verleden. Verschillende collega's hebben verwezen naar twee auditrapporten uit het verleden.

Er waren inderdaad auditrapporten in 2017 en 2019 die ook zijn opgevolgd. Dat ging over kleinere aspecten, over gsm’s, het gebruik van laptops. In dit geval zullen we de opvolging op een nog veel stringentere manier aanpakken door die negen aanbevelingen als dusdanig in de beheersovereenkomst op te nemen.

Mevrouw Segers, u hebt gevraagd hoe we dat zullen doen. Heel eenvoudig, in de opvolging van de beheersovereenkomst is er een jaarlijkse controle door de Vlaamse Regulator voor de Media in de commissie Media van het Vlaams Parlement. We voegen daar een jaarlijkse monitoring door Audit Vlaanderen aan toe van de aanbevelingen van de audit.

Collega’s, ik ben ervan overtuigd dat het beter kan en beter moet met de VRT en ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat mogelijk is. (Applaus bij de meerderheid)

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Dit is een opportuniteit, dit is een unieke kans, niet in het minst voor de nieuwe CEO, Frederik Delaplace, maar ook voor u als minister. Ik moet eerlijk zeggen dat ik met verbazing sta te kijken naar dit schouwspel van de afgelopen dagen.

In 2009 maakte ik mijn intrede in de commissie Media van het Vlaams Parlement, toen nog in de oppositie, en ik herinner me de vele heftige debatten die we toen hebben gevoerd met onder meer voormalig minister Ingrid Lieten, de collega’s Vandaele en Caron en jawel, ook met de huidige gouverneur van West-Vlaanderen, de heer Decaluwé, over de bedrijfscultuur, over het gebrek aan transparantie, over speciale constructies rond contracten met productiehuizen of met schermgezichten, over donkere exclusiviteitscontracten. We zijn meer dan een decennium later en uit deze audit blijkt dat de VRT nog altijd in hetzelfde bedje ziek is. Collega’s, ik vind dat intriest.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het rapport nog niet heb ingekeken. Op die manier kan ik alvast geen enkele geheimhoudingsplicht schenden maar ik zal wel degelijk van dat inzagerecht gebruikmaken, niet alleen om te kijken of ik nog eens verontwaardigd zal zijn door de feiten maar vooral om die aanbevelingen nog eens goed te lezen die u, minister, daarnet hebt opgesomd en die we ter harte moeten nemen in de nieuwe beheersovereenkomst.

Collega’s, minister, het zal nodig zijn om die aanbevelingen op een gepaste wijze te vertalen, een wijze waar men in de toekomst niet meer omheen kan. De huidige bepalingen zijn ook duidelijk, en toch slaagt men erin om een aantal zaken te negeren. Inbreuken op de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het bevoordelen van bevriende externe spelers kunnen we toch niet rijmen met de passages die ik daarnet heb voorgelezen uit het bestuursakkoord. Dat begrijp ik alvast niet onder zich bewust zijn van de kostenimpact, dat begrijp ik niet onder werken op de meest kostenefficiënte wijze, en dat begrijp ik niet onder het systematisch evalueren van processen. Ik vraag me echt af hoe men die passages leest en gelezen heeft aan de Reyerslaan.

Het is duidelijk dat de nieuwe bepalingen uit de beheersovereenkomst ondubbelzinnig zullen moeten zij en misschien moeten we zelfs de naleving ervan durven te koppelen aan de dotatie, minister. De publieke omroep vraagt immers steeds aan de Vlaamse Regering om de budgettaire engagementen na te komen, om voor de toekomst in voldoende dotatie te voorzien. Wel, wij vragen ook namens de liberale fractie dat alle engagementen aan de andere kant ook worden nagekomen, dat er kostenefficiënt wordt gewerkt, dat er een onberispelijke bedrijfscultuur heerst, zeker aan de top van het bedrijf. Ik denk dat dit wel een minimum mag zijn.

Collega’s, met dergelijke malversaties ondergraaft de publieke omroep voor de zoveelste keer zijn eigen geloofwaardigheid. Dit is bijzonder slecht voor het imago van een betrouwbare publieke omroep en dat is kwalijk en jammer. Mij bekruipt alvast een gevoel van onbehagen wanneer ik de journalisten van de VRT, waarschijnlijk met plaatsvervangende schaamte en zelfs met groot ongenoegen, het nieuwsitem rond deze audit hoor voorlezen. Want natuurlijk is het een blaam voor alle medewerkers die wel volgens het boekje werken, die zich wel elke dag inspannen om van het bedrijf een trotse speler te maken, en zo ken ik er op de VRT veel.

Maar collega’s, er is hoop, het stemt me optimistisch wanneer ik de reacties lees van de nieuwe CEO, Frederik Delaplace, die zowel intern als extern een nultolerantie aankondigt voor het niet respecteren van de regels of voor een gebrek aan integriteit. U hebt dat blijkbaar niet gehoord, mijnheer Slootmans. De heer Delaplace heeft een sterk en duidelijk signaal gegeven, een signaal dat wij moeten ondersteunen, ook vanuit de regering, ook vanuit het parlement. We moeten voluit achter de nieuwe CEO staan en hem steunen in de operatie die hem nu te wachten staat.

Niet alleen het onderhandelen van de nieuwe beheersovereenkomst maar vooral het in de praktijk brengen ervan, het creëren van een nieuwe, gezonde bedrijfscultuur, van organisatiebeheersing, van knipperlichtprocedures … Ik begrijp dat dat niet op een-twee-drie gerealiseerd kan worden. Maar het is wel van cruciaal belang dat het gebeurt en dat het bewaakt wordt. Ook vanuit de raad van bestuur zou men de CEO hiervoor de nodige mogelijkheden moeten aanbieden. Ook de interne audit en het auditcomité van de VRT zullen mee moeten zoeken naar de juiste mechanismen om dergelijke mistoestanden in de toekomst te vermijden.

Minister, ik sluit af. Ik wens u heel veel succes toe bij de onderhandeling over de nieuwe beheersovereenkomst. Op onze fractie kunt u rekenen. Sta op uw strepen en grijp dit moment aan om, samen met de CEO en de VRT opnieuw de geloofwaardigheid te geven aan de publieke omroep die hij moet hebben.

Minister, de problematiek die deze forensische audit aan het licht brengt, is niet helemaal nieuw maar gekend. Enkele maanden geleden hebben we hier in dit Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd waarin we aan de Vlaamse Regering vragen om bij het afsluiten van die nieuwe beheersovereenkomst aandacht te besteden aan de transparante rol van de VRT.

Ik lees enkele zaken voor. “Zowel de inhoudelijke als de financiële afspraken uit de beheersovereenkomst worden door de Vlaamse Regulator voor de Media gecontroleerd, die daarvoor een beroep kan doen op onafhankelijke, externe controle-organismen.” Dat is iets nieuws dat we daarin gezet hebben. We hebben zelfs heel concreet gevraagd dat de VRT als overheidsbedrijf transparant communiceert over de samenstelling en loonkosten van het eigen personeel en een terughoudende houding aanneemt tegen de zelfpromotie en vedettecultus van VRT-medewerkers en schermgezichten. Want wij moeten nu allemaal wel zoveel mogelijk een mondmasker dragen in de strijd tegen corona, maar dat geeft de VRT geen vrijgeleide om – en dat staat er zo in – te werken met “gemaskeerde constructies”. Dat is toch iets om over na te denken.

De VRT moet dus voortaan, zeker tegenover dat interne auditcomité, transparant communiceren, onder andere dus over die exclusiviteitscontracten met schermgezichten. Ik zeg niet dat we meteen zo ver moeten gaan als de BBC, die dat allemaal op het internet gooit. Maar dat interne toezicht moet alleszins zeker verscherpt worden. Want als mijn informatie juist is, beschikte dat interne auditcomité niet over alle informatie die het had moeten hebben. Een en ander is dus zeker aan verbetering toe.

Het is vergelijkbaar met het voetbal, waarbij er na het arrest-Bosman plots geen torenhoge vergoedingen betaald mochten worden. Toen heeft men van de nood een deugd gemaakt en is men gaan investeren in de eigen jeugdopleiding, met als resultaat onze gouden generatie van Rode Duivels. Wel, de VRT moet ook zoiets doen: een talentenacademie uitbouwen en volop kansen geven aan jonge talenten uit eigen huis. Als die dan nadien een lucratieve transfer maken naar de commerciële concullega’s: des te beter voor hen en ook voor het imago van de VRT. Maar we moeten die niet per se tegen exuberante vergoedingen willen houden. Daar moet echt iets aan gebeuren.

De heer Meremans heeft het woord.

Mevrouw Brouwers, u haalt de BBC aan. Ik heb eerder al eens de vraag gesteld over die exclusiviteitscontracten en schermgezichten. In andere landen is dat dus gewoonweg openbaar. Collega’s, iedereen kent onze weddes. Ik heb daar dus geen enkel probleem mee. Maar laten wij dan ook transparant zijn. Ik stel de vraag opnieuw. Ik wil niet dat wij die traditie krijgen in dit land. Over het rapport kan ik me niet uitspreken, maar we horen wel over exclusiviteitscontracten en over bepaalde schermgezichten die worden binnengehaald. We hebben duidelijk gezegd dat wij niet nodeloos inzetten op het binnenhalen van schermgezichten. Ik blijf bij mijn persoonlijk voorstel, om te bekijken hoe we dat meer transparant en eventueel openbaar kunnen maken. Mevrouw Segers zegt: kijk naar andere landen. Wel, laten we ook op dat vlak kijken naar andere landen. Die suggestie wilde ik toch graag meegeven.

Collega's, er moet mij nog iets anders van het hart als parlementslid met een groot geloof in de sterkte van onze lokale besturen. Aan elke gemeente, zelfs het allerkleinste dorp in Vlaanderen, leggen wij decretaal bijzonder strikte voorwaarden en procedures op, zoals visa en dergelijke, vooraleer een euro mag worden uitgegeven. Algemene directeurs en financiële directeurs mogen bijvoorbeeld geen handel drijven, moeten expert zijn in de wetgeving op de openbare aanbestedingen. Wat Vlaanderen oplegt aan de kleinere lokale besturen moeten we in onze eigen overheidsinstellingen toch ook kunnen afdwingen? Want wat we zelf doen als Vlaamse Gemeenschap moeten we beter doen. Onze overheidsbedrijven moeten het goede voorbeeld geven qua transparantie, integriteit en deontologie. We rekenen op de daadkracht van de nieuwe CEO en de vernieuwde raad van bestuur, daarbij gesteund door u, minister, om deze toch wel bezoedelde bladzijde definitief om te slaan.

Minister, u hebt een aantal belangrijke engagementen genomen, onder andere over die opvolgingsaudit – dat lijkt me zeer belangrijk – zodat we toezicht kunnen uitoefenen op de implementatie van de aanbevelingen.

Ik wil stilaan concluderen. Ik geloof dat het collega Segers was die over het huis van vertrouwen sprak. De VRT moet opnieuw een huis van vertrouwen worden. Er is zoals gezegd nood aan meer transparantie die ervoor zorgt dat er terug meer vertrouwen is bij de kijker en luisteraar en bij de Vlaamse overheid als enige aandeelhouder maar ook bij de vele bedrijven die in de running zijn om diensten te leveren aan de VRT, want daar gaat het hier ook om. Er is ook nood aan meer transparantie om ook het vertrouwen van het personeel te herstellen dat de hele heisa zomaar over zich heen krijgt, terwijl we toch moeten erkennen dat het overgrote deel van de mensen die werken voor de VRT, dat doet met veel enthousiasme en veel gedrevenheid om de Vlaming dagelijks een toch wel prachtig en degelijk aanbod aan nieuws en ontspanning te brengen.

Minister, namens de CD&V-fractie wens ik u heel veel succes met de verdere onderhandelingen over de beheersovereenkomst. Beschouw het als een opportuniteit, zoals collega Tommelein terecht zegt.

Collega's, nog drie dingen. Eerst en vooral, minister, vind ik het een goede zaak dat u zegt dat u de aanbevelingen zult opnemen in de beheersovereenkomst, dat u er resultaatverbintenissen van zult maken en dat u er nauw op zult toezien, ook via audit Vlaanderen, dat ze worden opgevolgd. Dat is een juiste beslissing, dat is een goede zaak.

Ten tweede denk ik dat we niet moeten blijven dwalen over het verleden maar dat we er voldoende moeten bij stilstaan en onder ogen moeten zien wat er is gebeurd, om dan inderdaad de bladzijde te kunnen omdraaien. Dan zit ik nog steeds met de vraag dat het inderdaad al het derde auditrapport is. Er waren drie rapporten, namelijk twee eerdere audits en een rapport van het Rekenhof waar toch wel te weinig mee is gebeurd. Ik blijf zitten met de vraag wie die toen allemaal heeft gekregen, wie daarvoor verantwoordelijk was en wat daar precies mee is gedaan. Ik wil u ook de vraag stellen om dat nog eens grondig te bekijken om ervoor te zorgen dat we voldoende lessen kunnen trekken, ook uit wat in het verleden al is gebeurd, en om voldoende antwoorden te kunnen formuleren, ook op die vorige rapporten, om dan vooruit te kunnen gaan. Want we moeten zeker vermijden dat we opnieuw in dezelfde valkuil lopen en dat er te weinig opvolging zal zijn. Ik denk dat we ook de verantwoordelijken uit het verleden moeten durven aanspreken als ook daar dingen fout zijn gegaan, om ervoor te zorgen dat het niet opnieuw gebeurt.

Het derde punt is dat er op dit moment een enorme en grote vertrouwensbreuk is. Maar er is wel een nieuwe CEO en die komt niet uit de organisatie en is ‘onbevlekt’, om het zo te zeggen. Die mag natuurlijk niet worden afgerekend op de fouten uit het verleden. We zitten in bijzonder woelige tijden. We hebben nood aan een heel sterke en onafhankelijke omroep. Minister, dan denk ik dat het ook nodig is dat de VRT voldoende vrijheid blijft krijgen. We mogen niet de fout maken om de VRT nu aan de ketting te leggen zodat de hele organisatie zou verlamd zijn, handelingsverlegen om het zo te zeggen, niets meer zal durven doen en niet meer durft te experimenteren. We hebben een VRT nodig die voldoende vrijheid heeft binnen de contouren die we zullen uittekenen in de beheersovereenkomst, om te doen waar ze goed in is, om zich volledig te kunnen smijten, om inderdaad die sterke omroep voor Vlaanderen te worden.

Minister, hoe gaat u ervoor zorgen, hoe gaat u erop toezien, hoe gaat u erover waken dat de VRT voldoende vrijheid blijft krijgen om niet verlamd te zijn en om uit te groeien tot die sterke, maar natuurlijk integere transparante omroep die we ervan willen maken?

Ik zei in mijn inleiding dat het niet om een onzorgvuldigheid gaat, dat het niet om enkele onoplettendheden gaat, maar om een bewust in de steigers zetten van constructies om de regels te omzeilen. Daardoor wordt meer uitgegeven dan nodig is en zit men eigenlijk in de portemonnee van de belastingbetaler, want onze openbare omroep wordt nog steeds voor een flink bedrag – 268 miljoen euro in 2019 – gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Ik beaam dus nogmaals wat de CEO, Frederik Delaplace, in zijn eerste reactie al aangaf – het is al een paar keer geciteerd vandaag –: ‘Wat Audit Vlaanderen nu blootlegde, dat kan gewoon niet.’ Collega’s, laat ons dus niet zoeken naar excuses of wegvluchten in allerlei verzachtende omstandigheden, wat ik hier en daar tussen de regels wel hoor. Voor de N-VA is het zonneklaar. Het is niet omdat de VRT in een creatieve sector beweegt, dat dit een excuus mag zijn om de regelgeving op de overheidsopdrachten met voeten te treden.  Collega Meuleman, enige vrijheid mag er inderdaad zijn, maar natuurlijk niet de vrijheid om de regels te omzeilen. Precies die wetgeving voor de creatieve sector biedt trouwens al heel wat mogelijkheden, dat weten we.

Collega De Meester had het daarnet over de top van de VRT, waar het hele probleem eigenlijk zit. Het zit allemaal in de top, de vis rot aan de kop. We kennen dat verhaal. Maar, collega De Meester, wat ik gisteren in De Tijd las, was een uitspraak van een ACV-vakbondsman, de heer Van Hoeymissen. En die zegt: ‘Als we volgens de regels van de aanbestedingen moeten werken, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen camera’s aankopen die ergonomisch zijn.’ Het zit dus blijkbaar niet alleen in de kop, collega’s, het zit niet alleen in de top, het zit blijkbaar overal. Als je iets wilt aankopen, moet je bestek voldoende helder zijn, voldoende degelijk zijn. En als je al die regeltjes volgt van dat bestek en als dat bestek de juiste criteria bevat, zal ook de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs aangekocht kunnen worden. Zo eenvoudig is dat.

Collega, u weet toch dat bij de VRT de vakbond ACV geen aanbestedingen doet. U hebt het rapport toch gelezen. Hebt u het rapport gelezen?

Ik heb het rapport zeer goed gelezen. Maar het gaat erover dat die heer dat wel vergoelijkt, dat die dat wel verdedigt.

Collega De Meester heeft het woord, en u gaat niet citeren uit het rapport.

Ik zou absoluut niet durven uw regels te overtreden, voorzitter. Dat zou ik zeker nooit durven.

Maar als u het rapport gelezen hebt, collega, ziet u toch zeer duidelijk – zonder namen te noemen – in welke afdelingen het probleem zit, bij welke producties, bij welke events. En zelfs, als u de VRT kent, ziet u ook onmiddellijk in dat rapport welke namen er achter die zwart gemarkeerde blokjes staan. U weet zeer goed waar het probleem zit. Het zit aan de top.

Ik weiger uw stelling te aanvaarden dat de hele mand van de VRT rot is. Dat is echt een klap in het gezicht van die tweeduizend mensen die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven om van onze VRT de beste openbare omroep van Europa te maken. Dat is de realiteit. En het probleem waar we het vandaag over hebben, is inderdaad een probleem dat zich bij bepaalde topmanagers en bij een bepaalde bedrijfscultuur aan de top afspeelt. Dat is de realiteit, en dat is wat het rapport zegt.

Minister Benjamin Dalle

Laat mij heel duidelijk zijn: de meerderheid van de medewerkers van de VRT bieden kwaliteit, bieden creativiteit en gaan op een integere manier met hun job om. Maar ik ben het wel eens met collega Vandaele, die zegt dat het niet over een of twee personen gaat, of een of twee directies. Dit gaat over structurele problemen binnen de VRT, problemen rond de organisatie, problemen rond de processen, en die moeten absoluut aangepakt worden.

Maar ik ga er ook niet in mee – en ik denk dat niemand dit hier heeft gezegd – dat alle medewerkers het verkeerd voorhebben, integendeel. Voor hen is het ook echt niet leuk om dit te moeten lezen in de pers, om daar een debat aan te moeten wijden, maar we moeten nu wel vooruit. We moeten nu absoluut wel die problemen aanpakken.

Ik denk dat we het er over de partijgrenzen heen – als we het huis, de VRT, een beetje kennen – eens zijn dat daar zeer goede mensen zitten en dat daar zeer hard gewerkt wordt. Wie zich aan de regels houdt, krijgt applaus. Dat geldt altijd. Die mensen moeten we waarderen, ook binnen de VRT. Maar wie dat niet doet, mogen we de hand niet boven het hoofd houden.

Mijnheer De Meester, sorry hoor, natuurlijk is het niet de vakbond die aankopen doet. Maar het is wel iemand van de vakbond die in de krant zegt dat je toch begrip moet opbrengen – en dat is precies waarover het gaat – voor het feit dat ze de openbare aanbestedingen niet altijd kunnen volgen. Daar, collega, zit de fout. Dat begrip opbrengen, is de wortel van het probleem, waardoor het, zoals de minister zei, een structureel probleem is.

In het rapport en in de pers worden namen genoemd, maar mevrouw Segers is daarnet ook op die manier begonnen: die namen zijn inderdaad niet belangrijk. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat er een paar rotte appels zijn en dat de mand gezond is. Voor mij is dat niet zo. De audit geeft dat ook aan. De namen zijn veeleer exemplarisch. Het gaat er niet om dat deze of gene iets mispeuterde en dat we die dan eventjes een lap om de oren geven, waarmee de kous af is. Neen, het zit dieper, zoals ik net zei. Blijkbaar biedt het bedrijf de ruimte om zaken te laten scheefgroeien. Het is af en toe een gewoonte geworden, een systeem. Ik had het over een systeemfout. Ja, het is ook een fout systeem. Er is iets mis met de ‘corporate governance’, met de bedrijfscultuur. Dat is het echte probleem, de bedrijfscultuur. Dat zit niet alleen aan de top, denk ik, mijnheer De Meester.

Het recente rapport van Audit Vlaanderen is niet het enige rapport, dat is ook al een aantal keer gezegd vandaag. Het is niet het enige document dat aan de alarmbel trekt. Er waren eerder al rapporten van Audit Vlaanderen en van het Rekenhof. Er was de Deloittedoorlichting. Dat zijn er nog maar enkele, want er zijn er meer.

Minister, ik denk dat de nieuwe beheersovereenkomst een uitstekend moment is om alle aanbevelingen – en het zijn er intussen al heel wat, uit dit rapport maar ook uit eerdere rapporten en van andere instanties – te verankeren en het dicht te timmeren. Ik sluit aan bij de heer Tommelein dat er vandaag en ook vroeger in de beheersovereenkomst al heel wat passages stonden die ons eigenlijk zouden moeten geruststellen wat transparantie en goede bedrijfscultuur betreft. Maar blijkbaar volstaat dat niet. Als we het nu willen verankeren in de volgende beheersovereenkomst, dan vrees ik ook dat er niet alleen toezicht zal moeten zijn op de uitvoering van de aanbevelingen, maar ook dat er sancties aan verbonden zullen moeten worden. Nu is het blijkbaar te gemakkelijk.

Voorzitter, ik besluit. Als we een sterke en kwalitatieve openbare omroep willen blijven hebben – en ik denk dat we dat allemaal willen –, dan moeten wij als politici en dan moet de Vlaamse belastingbetaler vertrouwen kunnen hebben in die openbare omroep, in het huis van vertrouwen. Dat vertrouwen is vandaag weg. Het is vandaag echt weg. De mate waarin en de snelheid waarmee dat vertrouwen hersteld wordt, zal bepalend zijn voor de toekomst van onze openbare omroep. Zo eenvoudig is dat.

Minister, eerst en vooral toch een woord van appreciatie – ik bedoel dat niet cynisch – voor uw duidelijke bedoeling om deze stal een beetje uit te mesten. Ik denk dat u dat echt, oprecht meent. Ik zie dat in uw ogen. (Gelach)

Ik kan dat zelfs zien vanop anderhalve meter.

Minister, u zegt dat we van de VRT een moderne mediaorganisatie maken. Als u daarmee bedoelt dat we de belangenvermenging en de vriendjespolitiek aan de top opkuisen, dan geef ik u natuurlijk helemaal gelijk. Ik hoop alleen dat u daarmee niet een algemene appreciatie over de VRT als instelling hebt uitgesproken, want ik beschouw de VRT als een moderne, slagkrachtige mediaorganisatie. Dat heb ik daarnet al zeer duidelijk toegelicht.

Mijnheer Vandaele, ik wil het nog even hebben over uw opmerking dat de hele mand rot is, want u blijft die stelling herhalen. Ik ben het daar heel stellig niet mee eens. Dat er bovenop de stapel appels een zekere besmetting is gebeurd, ja, daar zitten inderdaad een paar rotte appels. Maar de mand van de VRT, die tweeduizend medewerkers, dat zijn zeer waardevolle mensen die van de VRT een topomroep maken.

Collega, kleine nuance, ik heb niet gezegd dat de mand vol met rotte appels zit. Ik heb gezegd dat de mand aan het rotten is, de structuur. Dat is een heel verschil.

Wil dat zeggen dat er geen systeemfouten zijn? Ik denk wel dat er systeemfouten zijn. Als de VRT zich voor de derde keer op een rij aan dezelfde steen stoot, dan is er duidelijk een dieper structureel probleem. Dat spreekt vanzelf. Ik wil het niet herleiden tot alleen maar de heer De Kerpel. Het is duidelijk dat er een dieper structureel probleem is.

Ik vraag me daarbij af of dat probleem van de bedrijfscultuur alleen bij de VRT-top zit. Je moet toch met twee zijn voor belangenvermenging. Er is toch ook die bepaalde bedrijfscultuur die blijkbaar overwaait vanuit de partners van de VRT. Over wat daar eigenlijk aan de hand is, dat moeten we toch ook eens bevragen. Met al die producties die worden uitbesteed aan externe organisaties, met het enorme geldbedrag dat er dikwijls mee gemoeid is, met de beperkte controle op die budgetten, denk ik dat er ook daar een structureel probleem zit.

Collega's, ik erger me ook aan de toon waarop het debat door de collega's van de N-VA en het Vlaams Belang wordt gevoerd. Spreken over een maffiazender, dat hebben de collega's van het Vlaams Belang toch duidelijk gedaan. (Opmerkingen bij de N-VA)

Ik vind het een beetje vreemd dat u ons in één adem met het Vlaams Belang noemt. Uit de tussenkomsten is gebleken dat er toch een heel verschillende klemtoon ligt.

Mijnheer De Meester, ik weet niet hoe uw ideale wereld eruitziet. Privéaankopen die gebeuren met belastinggeld, door de VRT worden betaald en in privéhanden belanden, hoe noemt u dat? Schimmige constructies die worden opgesteld waarbij er geld belandt in de zakken van bevriende BV's, familieleden of vrienden die worden aangeworven zonder de juiste procedures te volgen, hoe noemt u dat? Als dat geen maffiapraktijken zijn, wat zijn het dan wel?

Collega, u hebt gesproken over de maffiazender, u hebt de VRT benoemd als een maffiazender. Uiteraard gebeuren daar praktijken die het daglicht niet kunnen zien. Dat heb ik toch zeer uitdrukkelijk benoemd, uiteraard. Maar om dan de hele VRT een maffiazender te noemen, dat is de brug te ver, want dan culpabiliseert u al die tweeduizend medewerkers van de VRT. Daar gaat het over. Collega, dat zijn de hardwerkende Vlamingen waarvoor u altijd beweert op te komen. De mensen die kabels slepen, de monteurs, de mensen van de schmink, daar gaat het over.

Mijnheer Tommelein, u hebt de objectieven van de minister gekoppeld aan de dotatie. Het verwondert me dat niemand daarop ingaat. Ik vind dat u daar een brug te ver gaat, want wie straft u daarmee? U straft daarmee niet de heer De Kerpel, u straft daarmee de personeelsleden van de VRT die de voorbije jaren al grote inspanningen hebben geleverd. Ze hebben bespaard, ze hebben ingeboet. Wat we moeten doen, is niet op de dotatie besparen, we moeten de problemen chirurgisch aanpakken. We moeten zorgen dat de belangenvermenging, de vriendjespolitiek structureel onmogelijk wordt, en dat dat gecontroleerd wordt.

Wij moeten de VRT, en dus het personeel dat voor de VRT werkt en elke dag zorgt dat we goeie televisie en goede radio kunnen maken, niet in financiële problemen brengen.

Minister, het gaat mij niet over dat straffen. Het gaat mij ook niet over individuen die moeten worden gestraft. Als er malversaties zijn geweest die gerechtelijk moeten worden aangepakt, zal dat wel moeten gebeuren. Zonder zijn naam te noemen, heb ik begrepen dat die bepaalde persoon al ontslag heeft genomen uit zijn functie. Dat betekent dat hij erkent dat hij een fout heeft gemaakt. Het gaat er mij wel om dat als wij zaken in de beheersovereenkomst schrijven dat daar ook sancties aan verbonden zijn. Als er geen sancties aan verbonden zijn, dan doet men daar op, en dat geldt voor alles. Als je een reglement maakt, dan moet je dat reglement handhaven. We zijn dat in COVID-19-tijden al gewoon geraakt. De burgemeesters kunnen daarvan meespreken: men maakt reglementen en zij moeten die handhaven. Als je die reglementen niet kunt handhaven, moet je er ook niet aan beginnen. Je kunt in die beheersovereenkomst zo veel schrijven als je wilt, als daar geen sancties aan verbonden zijn, komt daar niets van terecht. Mijn pleidooi is dus heel duidelijk: die regels dienen niet om te straffen, maar om de mensen aan te sporen om te doen wat ze moeten doen.

Mijnheer De Meester, als we in de beheersovereenkomst dingen afspreken en engagementen vragen en als men dan die engagementen niet nakomt, dan moet men daar als bedrijf en als verantwoordelijke binnen een bedrijf op gewezen worden en dan moeten er volgens mij ook sancties volgen.

Mijnheer De Meester, het is natuurlijk wel zo dat het voor de simpele geesten – zoals ik er misschien ook een ben – zo is dat als je te veel voor iets betaalt, je daar dan uit kunt afleiden dat je budget blijkbaar te groot is. Je hebt voldoende middelen om te veel te betalen. Dat is een heel gevaarlijke conclusie die we kunnen trekken uit wat we vandaag hier allemaal besproken hebben.

We zijn inderdaad voor een openbare omroep die goed en kwalitatief moet zijn, die de Vlaamse identiteit – waar u ook zo voor bent – moet ondersteunen en die de samenleving moet ondersteunen. Dit is echter een hellend vlak waarop men nu zit. Het is onnodig dat men mensen te veel betaalt, want dat betekent dat je eigenlijk te ruim in de slappe was zit. Die conclusie zullen mensen dan trekken. 

Ik treed de heer Vandaele natuurlijk bij. Ja, dat valt mee, hé.

Mijnheer De Meester, u hebt het rapport gelezen. Als u nu zegt dat er meer geld moet komen, laat mij dan toe, zonder dat ik uit het rapport zal citeren, te zeggen dat er toch nog wel wat efficiëntiewinsten te halen zijn. Laat ons daarin zeer duidelijk zijn.

Dat is evident dat er efficiëntiewinsten mogelijk zijn, maar de conclusie van uw partij en misschien ook van de heer Tommelein is dat de VRT het dus met minder kan doen, terwijl ik dan met mijn simpel verstand denk dat de VRT met hetzelfde geld dus meer kan doen. Waarom zou de conclusie van dit verhaal zijn dat de VRT financieel moet inboeten? Mijnheer Tommelein, het punt is dat ik niet tegen sancties ben, dat heb ik ook helemaal niet gezegd, maar sancties moeten toch proportioneel zijn en doel treffen. Als er hier en daar een topmanager zijn boekje te buiten gaat en zich schuldig maakt aan belangenvermenging en veel te veel geld naar bevriende partijen laat wegsijpelen, dan moeten we toch niet heel de VRT straffen door aan de dotatie te raken? Snoei dan in het loon van die topmanager, maar straf toch niet heel de VRT en al die personeelsleden die daar werken?

Ik heb helemaal niet gepleit voor disproportionaliteit. We zullen de volgende weken nog wat vaker over de beheersovereenkomst discussiëren, want die is nog niet afgewerkt. Daarin moeten duidelijke sancties staan en die mogen van mij gerust proportioneel zijn.

Ik ben ook voor een kwaliteitsvolle openbare omroep. Daar wordt af en toe wel eens aan getwijfeld, maar ik wil hier nog eens herhalen dat ik voor een sterke, kwaliteitsvolle openbare omroep ben. Ik moet het rapport nog lezen, maar als daaruit blijkt dat er toch een aantal zaken zijn gebeurd die we in de toekomst moeten vermijden, dan moeten we niet per se minder geld geven, maar wel heel duidelijk zeggen dat als dit allemaal kan er waarschijnlijk nog wel efficiëntiewinsten te halen zijn. Dat moeten we dan bekijken.

Ik pleit ervoor dat als men een aantal engagementen ten opzichte van de belastingbetaler niet nakomt daar sancties uit moeten voortvloeien. Ik denk dat dat de normale gang van zaken is.

Minister Benjamin Dalle

Voorzitter, collega’s, sancties betekenen natuurlijk dat men de regels en de beheersovereenkomst niet meer zou naleven. Als wij de komende weken en maanden afspraken maken over een beheersovereenkomst en die negen aanbevelingen daar duidelijk in verwerken – en u mag gerust zijn, dat is een engagement van mijn kant: ik zal dat afdwingbaar maken –, dan ga ik er ook van uit dat de VRT dat naleeft. Op dat moment zijn sancties niet aan de orde.

Zoals ik gezegd heb, gaan we dat ook controleren. De VRM controleert dat eveneens. Audit Vlaanderen zal zorgen voor een jaarlijkse opvolging en in de commissie zullen we dat allemaal nagaan. Ik ga ervan uit dat dat gerespecteerd zal worden.

Voorzitter, nog één iets: het afgelopen jaar is behoorlijk turbulent geweest, voor mij als minister, maar zeker ook voor de VRT. We hebben het ontslag van de gedelegeerd bestuurder gehad, de aanstelling van een nieuwe gedelegeerd bestuurder, de vernieuwing van de raad van bestuur en vandaag dit auditrapport. We gaan daar zeer kordaat en zeer gepast op reageren. Ik sluit mij volledig aan bij en ik steun de nieuwe CEO Frederik Delaplace in zijn engagement om nultolerantie te hanteren ten aanzien van schendingen van integriteit en schendingen van de wetgeving. We gaan dat, zoals gezegd, ook effectief in de beheersovereenkomst inschrijven.

Maar vandaag is mijn blik gericht op de toekomst. We hebben een sterke openbare omroep. Sinds augustus hebben we een sterke nieuwe CEO. En ik heb er alle vertrouwen in dat de toekomst beter en mooier zal zijn voor onze openbare omroep.

Ik heb geen verdere vragen meer, voorzitter. Ik hoop dat we samen met dit parlement onze schouders kunnen zetten onder een sterke en slagkrachtige openbare omroep waar we allemaal fier op kunnen zijn.

Collega’s, bedankt voor het debat. Ik denk ook dat dit een momentum is, een momentum om ervoor te zorgen dat wat misgelopen is, in de toekomst niet meer kan of mag gebeuren. Het mag wel geen momentum zijn, of een vrijgeleide, om de VRT te kortwieken. Uit onderzoek van de European Broadcasting Union (EBU) weten we allemaal dat de VRT tot de Europese top behoort wat kwaliteit betreft en het meest kostenefficiënt is. Dat dit nog is kunnen gebeuren, is absoluut verwerpelijk, maar het mag voor mij niet de aanleiding zijn voor een nieuw debat over de vraag of er misschien toch nog te veel vet op de soep zit.

Voorzitter, ik zou de minister een aantal zaken willen meegeven. Ik denk ten eerste dat het heel belangrijk is dat de nieuwe CEO, die een zeer kordate indruk maakt en van wie ik overtuigd ben dat hij het zeer goed gaat doen de komende jaren, het vertrouwen herstelt van het personeel in de directie. Het personeel is momenteel heel kwaad. De tweeduizend mensen die dag in dag uit het beste van zichzelf geven om in een context van jarenlange besparingen dezelfde kwaliteit te garanderen, zijn kwaad om wat er vandaag aan de top gebeurd is. Dat onderstreept nog eens dat het niet om een rotte mand gaat. Het gaat om enkelingen. (Rumoer)

En ja, de mand, de bedrijfscultuur: daar moet aan gewerkt worden en dat is een zaak die kordaat moet gebeuren en die we moeten vastpakken. De CEO gaat dat vastpakken, de minister gaat dat vastpakken en dat is belangrijk om dat probleem op te lossen.

Ten derde denk ik dat de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst inderdaad het moment moeten zijn om een analyse te maken en om de interne controleprocessen aan te scherpen en waterdicht te maken, opdat dit niet meer zou gebeuren. Maar – en minister, ik herhaal de suggestie die ik al maakte – we moeten de processen niet alleen scherp stellen, we moeten ze ook beter maken, denk ik. Deze crisis is het moment om te bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de VRT aan de top kan blijven in Europa.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Wenst iemand tot besluit van dit actualiteitsdebat een motie of een motie van wantrouwen in te dienen?

– Het Vlaams Belang kondigt aan een motie te zullen indienen.

De motie moet uiterlijk om 17.35 uur zijn ingediend.

Het debat is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.