U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Wilfried Vandaele bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft.

De heer Vandaele heeft het woord.

Dat hebt u goed gelezen, voorzitter, maar collega Gryffroy zal de toelichting doen.

Enkel spoed.

Hij zal de spoedbehandeling argumenteren.

Toch proficiat voor het feit dat u dat zo vlekkeloos hebt voorgelezen. Ik heb het daarnet ook gedaan, maar u hebt mij geëvenaard.

Ik kan lezen en ik ben ook zeer verheugd dat collega Gryffroy terecht is. Ik maakte me oprecht zorgen.

De heer Gryffroy heeft het woord.

De inleiding van de heer Vandaele duurt straks nog langer dan de spoed zelf.

Wij vragen hier de spoedbehandeling omdat wij, indien wij willen maken dat er enige  aansluiting is voor het uitbetalen van de energiepremies voor deze beperkte groep, niet kunnen wachten op de normale weg want dan zitten we rap in oktober. De uitbetaling vindt dan misschien eind oktober, begin november plaats. We willen dat ook deze mensen snel hun uitkering kunnen krijgen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft, onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Gryffroy heeft het woord.

Het is een vrij technische aangelegenheid. Het gaat over een beperkte groep, een derde categorie van natuurlijke personen, werknemers uit de koopvaardijsector. Voor die werknemers wordt de tijdelijke werkloosheid niet vergoed via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) maar via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Zeevarenden. Zij kunnen in aanmerking komen voor het wachtgeld, dat is zo geregeld in een KB betreffende de pool van de zeelieden ter koopvaardij. De zeevarenden die zijn ingeschreven in die pool zouden momenteel, door het feit dat ze niet worden vergoed door de RVA, niet in aanmerking komen voor deze forfaitaire vergoeding van 202,68 euro. Dit voorstel van decreet heeft daar een oplossing voor. Doordat die zeevarenden in een specifiek systeem van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) vallen, hebben ze onder de huidige regelgeving geen recht op die eenmalige forfaitaire vergoeding. Daarvoor willen we nu een oplossing bieden. Het gaat om een groep van ongeveer vijf- tot zeshonderd mensen, die dan een forfaitaire vergoeding kunnen krijgen van 202,68 euro.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 417/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 4.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.