U bent hier

Collega’s, ofwel gaat u buiten tegen elkaar staan roepen, ofwel komt u rustig in de zaal zitten.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, op 3 juni was er heel grote opluchting in de amateurkunstensector, want u hebt toen aangekondigd dat de repetities opnieuw zouden kunnen opstarten vanaf 8 juni. De euforie was van korte duur, want tot op vandaag is er nog steeds onduidelijkheid omdat de protocollen voor die amateurkunsten nog steeds niet zijn goedgekeurd. Er zijn intussen bijna twee weken voorbij na de aankondiging van de start van de repetities.

Het afkloppen en het communiceren van die protocollen voor de amateurkunsten moet dringend duidelijkheid brengen voor alle lokale dansgroepen, lokale koren, harmonieën, toneelgezelschappen en fanfares. Ongeveer een derde van de Vlamingen is aangesloten bij een van deze amateurkunstenorganisaties.

Tijdens de schorsing van de plenaire vergadering las ik op de website van De Federatie dat er gisteren overleg heeft plaatsgevonden met de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES) en dat het departement de protocollen aan het finaliseren is en die zal communiceren in de aanloop naar 1 juli. Ik hoop dat er heel snel duidelijkheid komt, want ze zitten natuurlijk in de laatste weken van hun werkjaar. Ze willen zich nog volop kunnen voorbereiden om vanaf 1 juli in de volgende fase in de exitstrategie opnieuw aan de slag te kunnen gaan en opnieuw te kunnen optreden.

Minister-president, wanneer mogen we de protocollen van de amateurkunstenorganisaties en de duidelijkheid verwachten?

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Collega's, zoals al vaker aangehaald, is de cultuursector enorm divers. Ik ga alle sectoren daarvan niet opsommen, maar het is een uitdaging om voor elke sector binnen die grote cultuursector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen.

Vorige week werden er reeds drie protocollen goedgekeurd: het protocol film en productie, het basisprotocol voor de niet-professionele cultuursector, waar u naar verwijst, en het protocol professionele kunsten. Er werd dus vorige week wel degelijk een protocol voor de amateurkunsten goedgekeurd, namelijk het basisprotocol voor de niet-professionele cultuursector. Ik heb dat trouwens vorige week in de commissie Cultuur toegelicht.

In deze fase, fase 3, die loopt van 8 juni tot eind juni, heb ik echter voor de niet-professionele sector nog drie risicoactiviteiten verboden. Het gaat over zang, vooral koorzang, en alles wat leidt tot luid spreken of luid roepen, behalve in het parlement, maar dat is geen amateurkunstensector. (Opmerkingen)

Daar kunt u nog eens een debat over houden. (Gelach)

Ook alle activiteiten waar blaasinstrumenten bij betrokken zijn, zijn verboden, en alle activiteiten waar nauw fysiek contact bij nodig is, zoals bepaalde vormen van dans en bepaalde toneelvormen. De GEES, de groep van experten, maakte enig voorbehoud rond de reeds voorgestelde maatregelen in de sectorgids die door de sector werd opgemaakt. De GEES adviseerde ook om eerst de kleinere professionele sector, die doorgaans beter uitgerust is, als eerste te laten opstarten zodat van hieruit ook grondig kan worden geëvalueerd. Gisteren – zoals u zei – vond een nieuw overleg plaats tussen de amateurkunstensector, de GEES en mijn kabinet. Daar werd samen verder gewerkt aan een kader waarbinnen er ook binnen de amateursector gezongen, geblazen en gedanst kan worden. Het gaat dus enkel over die drie activiteiten.

We richten ons daarbij op de volgende fase die de Nationale Veiligheidsraad voorop heeft gesteld, namelijk de fase die start op 1 juli. Ik ambieer om ten laatste volgende week een vernieuwde versie van het basisprotocol te kunnen verspreiden. Voor alle duidelijkheid, als het niet koorzang, blaasinstrumenten en nauw fysiek contact – dansen en toneel waar men dicht bij elkaar komt – is, kan de amateursector rustig opstarten. We zullen dat ook nog in protocollen gieten voor die drie dingen, volgende week, dus voor de heropening op 1 juli.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Bedankt, minister-president, voor de verduidelijking. Het probleem van de basisprotocollen was natuurlijk juist dat er onduidelijkheid ontstond vanwege die risicoactiviteiten en de verschillen tussen de amateurkunsten en de professionele kunsten. Die onduidelijkheden bestaan vandaag nog altijd, ook omdat de risicoactiviteiten waar u naar verwijst, bijvoorbeeld het bespelen van blaasinstrumenten, in Wallonië, in Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap wel mogelijk zijn. Dat is toch vreemd, want iedereen beroept zich op de adviezen van de GEES-experten om die protocollen op te maken. U hebt altijd gezegd dat u die adviezen volledig volgt. Ik weet niet of die in de andere gemeenschappen niet zouden zijn gevolgd.

Ik heb nog een bijkomende vraag over het verschil tussen de cultuursector en de sportsector, waar er ook protocollen zijn opgemaakt op basis van adviezen van de GEES-experten. Ik heb van vernomen van de GEES-experten die hebben geadviseerd voor het domein Sport, dat zij ook strenger hebben geadviseerd dan de protocollen die uiteindelijk gefinaliseerd zijn. Dat leidt tot een aantal heel vreemde verschillen. Is bijvoorbeeld dans een contactsport of een contactkunst? Voor groepsreizen is het ook niet duidelijk. Volgen zij de regels van sport, waar de social distancing minder streng is, waar er ook contact mag zijn? Of is het reizen voor sociaal-cultureel werk? Ook op dat vlak had ik graag veel meer duidelijkheid, minister-president.

Mevrouw Segers heeft het woord.

Bedankt voor de vraag, collega Van de Wauwer. Het is heel belangrijk dat er snel duidelijkheid is voor de maar liefst 1,5 miljoen Vlamingen die in hun vrije tijd hun passie beleven en delen met anderen in de amateurkunsten. Die duidelijkheid komt geen moment te vroeg, want wekenlang is de exitstrategie voor die o zo grote en belangrijke sector onduidelijk geweest. De heropstart voor cultuur zonder publiek was al op 8 juni. U kondigde de protocollen vorige week tijdens de commissie aan op 11 juni, dus al drie dagen later.

De voorbije dagen zijn we door verschillende amateurkunstenorganisaties gecontacteerd, ook in verband met de werkwijze van het departement, moet ik zeggen. Dat heeft de coronagids die De Federatie heeft uitgewerkt en de uitwerking voor de verschillende sectoren langer dan nodig in de schuif laten liggen. En zo is er heel wat verwarring gecreëerd bij al die lokale vrijwilligers, die eigenlijk klaar waren om op 8 juni weer uit de startblokken te schieten.

Collega Van de Wauwer wees al naar de andere deelstaten in ons land. Waarom hebt u de sector van de amateurkunsten zo lang in het ongewisse gelaten?

De heer Coenegrachts heeft het woord.

Voorzitter, ik kom uit Riemst, de muzikaalste gemeente van Vlaanderen – uw voorganger trouwens ook. Daar wordt veel geblazen, niet alleen door uw voorganger, trouwens, maar dus ook door al die mensen die in de verenigingen actief zijn en die vol verwachting uitkijken of de minister-president volgende week dat perspectief van 1 juli kan geven.

Er zijn in de cultuursector, die inderdaad heel breed is, natuurlijk nog sectoren die wachtende zijn op dat perspectief, op eventueel een datum om herop te starten, minister-president. U kent haar ondertussen ook heel goed, maar collega Stephanie D'Hose zou het mij nooit vergeven als ik hier vandaag niet opnieuw de eventsector even zou vermelden, die deze week ook een overleg heeft gehad, onder andere met minister Crevits, en die voor volgende week een actie heeft aangekondigd.

Minister-president, ziet u daar al enige vooruitgang? Kunt u daar al enig perspectief bieden? Hebt u eventueel ook daar een datum in het vooruitzicht, om dat perspectief te bieden?

De heer Rzoska heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, minister-president, ik sluit me aan bij de vraag naar het verschil met het Waalse protocol. Wij horen ook dat dat een pak soepeler is op een aantal punten. Het lijkt me logisch dat die twee toch meer op elkaar afgestemd zijn. Het enige verschil in reden kan toch alleen maar de gezondheidscrisis zijn? Aangezien dezelfde adviezen worden gegeven, versta ik niet goed waarom de Franse Gemeenschap daar soepeler mee omgaat dan Vlaanderen. Is daar een afstemming geweest? Waarom is dat zo?

De heer Meremans heeft het woord.

50 meter van mijn deur is het lokaal van de Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia, de beste uit de regio. Dus ook ik krijg mails, collega’s, van amateurkunstenaars die allemaal staan te springen om weer aan de slag te gaan. Ik begrijp dat ook. Maar eerlijk gezegd, zoals de minister-president zegt, zijn er al een aantal protocollen afgesproken, en het werk wordt verdergezet. Ik snap de vraag, maar men moet geduld oefenen. Ik heb liever een goed basisprotocol waarmee we kunnen verdergaan, dan dat we achteraf weer in de problemen komen.

Ik merk ook het verschil, zoals de collega’s al aangaven, met de andere deelstaten. Ik kan alleen maar afgaan op het advies van de GEES, een federale instantie. Tenzij u nu tegen mij zegt: ‘Die volksgezondheid, komaan, daar nemen we een loopje mee, laat ons daar maar gewoon van afwijken.’ Hier heb ik toch wel een aantal bedenkingen bij.

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Collega’s, de amateursector is kunnen opstarten, behalve die drie activiteiten, voor alle duidelijkheid. Ik heb me gebaseerd op het advies van de GEES en op feiten in het buitenland. Misschien is het u ontgaan, dat koor in Duitsland waar het COVID-19-virus keihard heeft toegeslagen? Wel, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik stel voor dat u afgezanten stuurt naar de Franse Gemeenschap om te vragen waarom zij de adviezen van de GEES naast zich hebben neergelegd. Ik heb dat niet gedaan, ook gebaseerd op feiten in het buitenland. Daarvoor wil ik niet verantwoordelijk zijn.

Wat de evenementensector betreft, heb ik al heel vaak in de commissie Cultuur geantwoord. Als u mij direct laat gaan, het Overlegcomité is bezig met de Event Risk Matrix. Ik hoop dat we die kunnen valideren.

Wat is de logica, de systematiek achter die Event Risk Matrix? Dat is dat organisatoren en lokale besturen op basis van een tamelijk eenvoudige checklijst kunnen bekijken wat het risico is van de activiteit of het evenement dat ze willen organiseren; of met andere woorden, welke preventiemaatregelen ze moeten nemen om het risico te verlagen. Ik hoop dat de lijst binnen enkele dagen ter beschikking zal zijn. Vanaf 1 juli staat die online.

Met het advies van de GEES heb ik gedacht dat het nog gevaarlijk was voor die drie sectoren. Het verspreiden van het virus is nog serieus aan de orde. Ik wou niet met de gezondheid van onze amateurkunstbeoefenaars spelen.

De heer Van de Wauwer heeft het woord.

Mijnheer Coenegrachts, ik kom uit Antwerpen. Daar wordt er ook veel geblazen. (Gelach)

Minister-president, ik wil u niet lang ophouden, ik wil dat u snel mee werk kunt maken van die eventmatrix. Die risicoactiviteiten, dansgroepen, koren, fanfares en harmonieën, zouden niet mogen opstarten, dat is bijna de hele amateurkunstensector natuurlijk. Maar ja, als het op basis van een advies van de GEES gebeurt, oké, dan sta ik daar helemaal achter. Ik stelde mijn vraag vanuit de vaststelling dat er in de andere gemeenschappen anders mee werd omgegaan.

Ten slotte, ik hoop dat de protocollen zo snel mogelijk duidelijk gefinaliseerd en gecommuniceerd worden, zodat al die Vlamingen terug kunnen naar hun amateurkunstenorganisaties en een mooie zomer tegemoetgaan.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.