U bent hier

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Rzoska heeft het woord.

Collega’s, het is vijf voor halftwaalf, maar ik vind het toch belangrijk dat jullie zeer goed beseffen waarover dit gaat. Dit is een motie op basis van een interpellatie die collega Danen heeft gehouden. Herinner u heel de commotie na uitspraken door minister Peeters over de roetfilterfraude.

Wat wij nu doen – en ik hoop dat we daarvoor dan toch een goedkeuring kunnen krijgen – is gewoon het regeerakkoord in herinnering brengen en datgene wat minister Weyts de vorige legislatuur op poten heeft gezet en wat hij deze namiddag trouwens in Villa Politica nog eens heeft bevestigd, namelijk dat de Vlaamse Regering daarmee moet doorgaan. Het is belangrijk dat dit parlement er geen twijfel over laat bestaan en duidelijk maakt dat de Vlaamse Regering de ingeslagen weg wat betreft de roetfilterfraude inderdaad moet doorzetten, wat trouwens ook in het regeerakkoord staat. Ik vraag dus dat we toch nog eens in heel dit halfrond duidelijk maken dat fraude, ook inzake roetfilters, niet kan, net zoals in de commissie Mobiliteit toen duidelijk was.

De heer Lantmeeters heeft het woord.

Jos Lantmeeters (N-VA)

Collega Rzoska, voor alle duidelijkheid: wij zullen zo dadelijk niet met u meegaan in die motie. Maar ik wil ook wel heel duidelijk zeggen waarom wij niet met u meegaan. Als we over de grond van de zaak praten, zullen we daarover nooit enige discussie hebben met elkaar. We zullen geen enkel verschil hebben in mening, dat weet u heel goed. U vraagt op dit ogenblik ook heel duidelijk dat het regeerakkoord wordt nageleefd. U verwijst inderdaad ook naar de initiatieven die minister Weyts destijds, toen hij minister van Mobiliteit was, heeft genomen.

Ik zeg heel duidelijk dat we dit probleem niet zullen minimaliseren. Ik heb in de commissie heel duidelijk gezegd dat ik weet hoe groot die fraude is. De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) heeft gezegd dat het gaat over 165.000 dieselwagens die op onze wegen rondrijden en waarmee er geknoeid is. Dat moet worden aangepakt. We zullen de gevolgen voor de volksgezondheid zeker niet minimaliseren, want die zijn zeer belangrijk.

Wat we ook heel belangrijk vinden, is dat er een gelijke behandeling is voor iedereen die met een dieselwagen rondrijdt. Het kan niet zijn dat sommige mensen frauderen en dat andere mensen wel kosten maken. Maar de gezondheid is en blijft nog altijd het allerbelangrijkste.

Samen met collega Danen, en wellicht ook samen met u, verslikte ik mij in mijn koffie toen ik in de pers las dat de minister zou hebben gezegd dat ze geen prioriteit meer zou maken van die strijd tegen de roetfilterfraude. Ik begreep perfect dat er op dat ogenblik een interpellatie kwam. En ik heb mij in de commissie heel duidelijk volledig geschaard achter wat collega Danen op dat ogenblik heeft gezegd.

Maar de interpellatie in de commissie is één zaak. De minister heeft daar heel duidelijk gezegd dat ze verkeerd begrepen werd. Ze heeft daar heel duidelijk gezegd dat ze zich aan het luchtbeleidsplan en aan het regeerakkoord zal houden. Eigenlijk zei ze daar: we zullen die strijd voorzetten. En op dat ogenblik – u hebt mijn tussenkomst gehoord – was de zaak wat ons betreft afgerond. Want daar was het heel duidelijk dat er sprake was van een misverstand. De minister heeft dat heel duidelijk gezegd en ik vind het heel fijn dat de minister verder gaat met deze strijd. Want ik wilde haar daarin een duwtje geven, maar blijkbaar was dat niet meer nodig. Maar u hebt het dus wel gehoord.

We zullen vandaag dus niet meegaan in uw motie. Waarom niet? De minister heeft toen in de commissie de zaken al afgehandeld en heeft gezegd dat ze verkeerd begrepen werd. Ik zou het eigenaardig vinden mochten we bij elk punt waarover er mogelijk een probleem zou zijn om het regeerakkoord niet na te leven, een motie krijgen. En we moeten niet keer op keer het regeerakkoord bevestigen in deze vergadering.

De minister gaat werk maken van de strijd tegen de fraude, gaat dat aanpakken. We gaan dat als parlementsleden vanzelfsprekend in de toekomst controleren. Maar op dit ogenblik vind ik niet dat we kunnen meegaan in die motie. Maar wat de grond van de zaak betreft, hebt u eigenlijk gelijk.

De heer Claes heeft het woord.

Dank u, voorzitter. Collega Rzoska, u hebt gezien dat wij ook tegen deze motie gestemd hebben. Wij steunen wel de oproep van u en collega Danen wat betreft de roetfiltercontrole, voornamelijk opdat we eindelijk data kunnen krijgen om te kijken hoe groot het probleem werkelijk is. Ik heb ook begrepen dat de toestellen al aanwezig zijn. We gaan niet mee in de redenering van de minister dat er gewacht moet worden op wetgeving van Europa. Dat is het tweede gedeelte van uw motie, daarin gaan wij mee.

Maar u maakt ook gewag van het Luchtbeleidsplan 2030 in uw motie. U zult beseffen dat onze fractie daar een vrij koele minnaar van is. Dat plan staat bol van de pestmaatregelen en directe en indirecte belastingen voor zowel consument als producent, van ultralage-emissiezones in onze steden tot hogere brandstofprijzen voor de visserij. Nu er een economische recessie zit aan te komen, lijkt ons dat niet de beste strategie.

Dus wij steunen uw oproep tot duidelijkheid omtrent die roetfilters maar kunnen niet akkoord gaan met uw oproep betreffende het luchtbeleidsplan en steunen daarom deze motie niet.

De heer Schiltz heeft het woord.

Dank u, voorzitter. Collega’s, collega Rzoska, het is niet zo dat deze stemming gaat over wie er lucht en luchtkwaliteit belangrijk vindt en wie niet. Dat is een beetje te gemakkelijk. Het gaat erover of de minister – en daarover hebt u terecht geïnterpelleerd, daar was even verwarring over – de vervolging van fraudeurs met roetfilters zou blijven aanpakken. Ik dank de collega’s dat ze het debat in de commissie uitvoerig gevoerd hebben en ook genoegen nemen – voorlopig althans, zo gaat dat altijd met een parlement ten aanzien van de regering – met het antwoord van de minister, dat afdoende was. Ze heeft duidelijk gesteld dat de doelstelling door ons allen gedeeld wordt: een betere luchtkwaliteit in Vlaanderen, in België, in Europa uiteraard.

Daarnaast zijn er een aantal problemen met die toestellen. Het is niet zo simpel, collega Claes, dat die er allemaal zijn. Er is nog veel discussie over de homologatie, over de vraag of dat nog prototypes zijn en of er nog andere, goedkopere en meer efficiënte manieren zijn. Dat gaat over de uitwerking daarvan.

Dus opnieuw: deze stemming gaat niet over wie luchtkwaliteit belangrijk vindt. Mocht daarover gestemd worden, dan zou volgens mij iedereen in dit halfrond voor hebben gestemd.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

In de commissie heeft collega Ceyssens duidelijk aangegeven dat ook wat ons betreft de strijd tegen fraude met roetfilters onverminderd moet doorgaan. De minister heeft dat in de commissie in de meest duidelijke woorden bevestigd. Ze zei zowel dat er niets on hold gezet wordt als dat het regeerakkoord onverminderd moet worden uitgevoerd. Daarom is deze motie in onze ogen zonder voorwerp. Ik sluit me aan bij collega Lantmeeters en collega Schiltz om onze redenen te duiden waarom we nu tegenstemmen. Het moet echter toch heel duidelijk zijn dat de strijd tegen fraude met roetfilters door deze regering onverminderd zal worden voortgezet.

Begin van de stemming.

Stemming nr. 25

Ziehier het resultaat:

121 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  29 leden hebben ja geantwoord;
  92 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.