U bent hier

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Björn Rzoska bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van Mieke Schauvliege, Chris Steenwegen, Björn Rzoska en Johan Danen tot onmiddellijke invoering van de tijdelijke bouwstop op onaangesneden woonreservegebieden, in afwachting van een wettelijk kader om de bouwshift door te voeren.

Mevrouw Schauvliege heeft het woord.

Dank u wel, voorzitter. Elke dag dat we deze beslissing uitstellen, telt. Ze vereist dus spoed. We zitten in de vierde droge zomer op rij. Dat maakt de klimaatverandering zeer concreet. Jammer genoeg bestaat er geen vaccin tegen klimaatverandering. De afgelopen maand mei was de droogste in 187 jaar. We hebben nu al een captatieverbod en straks volgt misschien code rood, een droogteplan, een afschakelplan, misschien zelfs een sproeiverbod. Droogte wordt het nieuwe normaal.

We moeten nu noodmaatregelen nemen, maar die hebben slechts zin als we ook langetermijnbeslissingen nemen. Die moeten we nu nemen, anders komen we hopeloos te laat. Hiervoor zijn structurele maatregelen nodig. Structurele oplossingen dienen vooral om ervoor te zorgen dat water kan infiltreren in onze bodem en daar ook opgeslagen kan worden. Daarom moeten we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bodem onbebouwd blijft.

De VUB berekende dat 20 procent meer oppervlakte om te infiltreren zorgde dat de grondwatertafel met 55 centimeter stijgt; stoppen met grondwaterwinning leidt slechts tot een stijging van 5 centimeter.

U bent nu wel al over de inhoud bezig.

Dat is om duidelijk te maken waarom de spoedbehandeling nodig is.

Elke dag verharden we meer dan 6,4 hectare, waarvan 4 hectare bebouwing.

Waarom moet dat nu vandaag met spoed behandeld worden?

Ik kom daartoe.

U had er al lang toe moeten komen.

Dat zijn tien voetbalvelden, elke dag opnieuw. We verlenen elke dag opnieuw ettelijke omgevingsvergunningen. Elke verleende vergunning zorgt ervoor dat we nieuwe open ruimte kunnen aansnijden. Dat is onomkeerbaar. Ik kom dus tot de spoed. Dat is onomkeerbaar en zorgt ervoor dat er weinig water in de bodem kan dringen.

Dat is de spoed. Dat is heel duidelijk voor iedereen.

Vandaar dit voorstel tot spoedbehandeling. Om later maatschappelijke kosten te vermijden, is het belangrijk om die bouwstop nu in te voeren, tijdelijk weliswaar, op de onaangesneden gronden op Vlaams niveau.

Mevrouw Schauvliege, ik denk dat het duidelijk is voor iedereen.

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, het vrijwaren van open ruimte is natuurlijk ook voor ons van groot belang, laat daar geen twijfel over bestaan. Het realiseren, collega Schauvliege, van de bouwshift is trouwens ook een van de strategische doelstellingen in de beleidsnota van de minister. Binnenkort komt hier ook nog eens het Instrumentendecreet opnieuw ter tafel.

Hoezeer u zich ook hebt ingespannen – met grote waardering – om dit als een hoogdringende zaak vandaag te agenderen: het is u niet gelukt, want we weten allemaal dat het niet door een abrupte bouwstop zal zijn op woonreservegebieden dat we nu die droogte ineens gaan oplossen. We kunnen dit op een normale manier in de commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening behandelen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij nu bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik sta op’.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel tot spoedbehandeling niet wensen aan te nemen, drukken op ‘Ik blijf zitten’.

U krijgt hiervoor zestig seconden de tijd.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van Mieke Schauvliege, Chris Steenwegen, Björn Rzoska en Johan Danen tot onmiddellijke invoering van de tijdelijke bouwstop op onaangesneden woonreservegebieden, in afwachting van een wettelijk kader om de bouwshift door te voeren, naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.