U bent hier

Mevrouw Coudyser heeft het woord.

Collega’s, ministers, ik denk dat alle Vlamingen er stilaan naar snakken om weer iets te beleven: een buurtfeest, een straatfeest, een cultuur- of sportevenement. En we hebben daar na al die maanden ook stilaan recht op, denk ik, zeker als de vakantie voor de deur staat, en we ook al wat meer vrije tijd hebben.

Voor de toeristische sector wordt nu heel hard gewerkt aan een exitplan. Alle betrokkenen zetten alles op alles om goede protocollen en richtlijnen af te leveren aan de GEES. Hopelijk zal de Nationale Veiligheidsraad daar ook snel perspectief bieden.

Voor de evenementensector, toch ook een heel belangrijke sector in Vlaanderen, is er evenwel nog niet onmiddellijk perspectief. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat u een aantal maanden geleden hebt aangekondigd dat u een concept hebt voor een evenementenmatrix. Als ik het goed begrijp, zou dat een tool zijn die aan de hand van een achttiental parameters een objectieve beoordeling geeft over of een evenement al dan niet in veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Het geeft blijkbaar ook een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen of extra richtlijnen, zodat dat evenement toch zou kunnen doorgaan. Ik denk dat dat een heel belangrijk instrument zou kunnen zijn, zeker met het oog op een heropstart van de toeristische en de evenementensector.

Als ik het goed begrepen heb, werkt u daarvoor samen met de evenementensector, met de Karel de Grote Hogeschool en met Toerisme Vlaanderen. Dat zou nu bij de GEES liggen, en u had ook de bedoeling om te kijken of dat ook voor lokale besturen zou kunnen worden ingezet. Daarom wil ik vragen hoever het staat met de ontwikkeling van deze toch wel bijzonder interessante tool. Hoe zal dat concreet worden geïmplementeerd? Zouden lokale besturen daar effectief gebruik van kunnen maken?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik dank u voor uw vragen. Inderdaad, naar aanleiding van de heropstart van de toeristische sector hebben we voor elke deelsector de deelprotocollen afgesloten: wat zijn de veiligheidsvoorschriften, hoe kunnen we die heropstart doen? De evenementensector is een heel belangrijke sector die ook enorm geleden heeft onder deze crisis. Vandaar dat we met deze evenementensector, maar ook wetenschappelijk onderbouwd door de Karel de Grote Hogeschool, tot een veiligheidsmatrix zijn gekomen. Dat is een instrument dat lokale besturen kunnen gebruiken, maar ook de evenementensector zelf. Zo kun je op een veilige manier evenementen organiseren – in eerste instantie kleinschalige evenementen, want voor grotere evenementen zal dat later plaatsvinden.

We hebben dat doorgesproken met onder andere Marc Van Ranst, en dat zit ook bij de GEES. Er zijn een aantal inhoudelijke optimalisaties gebeurd, ook onder leiding van professor Niel Hens. Begin deze week hebben wij de laatste versie ook aan de GEES bezorgd, en we verwachten tegen eind deze week dat dat gevalideerd zal worden.

Ondertussen draaien we ook proef, met een aantal simulaties, met een testpanel waar veiligheidsmensen in zitten, maar ook lokale besturen. Ik vind het immers heel belangrijk dat ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) daarbij betrokken is, want de vergunningen komen bij de lokale besturen terecht. Zo weten zij dat ze een instrument hebben dat gevalideerd is en dat ze kunnen gebruiken bij een aanvraag. De gouverneurs gaan dat ook krijgen, onder leiding van het crisiscentrum. Wij verwachten volgende week bij de Nationale Veiligheidsraad om die matrix te valideren. Dat hoop ik althans, want men staat daar ook binnen de GEES redelijk positief tegenover, voor zover ik vernomen heb. Zo kan iedereen daarmee aan de slag gaan.

Ik heb dat ook besproken met mijn Waalse collega’s en met mijn Brusselse en Duitstalige collega, die ook wel zeer enthousiast zijn over dit instrument. Alles is dus klaar. we zijn voorbereid. We wachten op groen licht ­– hopelijk – van de Nationale Veiligheidsraad.

Ik hoor dat dat in een finale fase zit, dat er ook al een aantal simulaties gebeuren. Ik denk dat dat een heel sterke zaak is, eigenlijk in een heel korte periode van een conceptidee naar een goede ontwikkelingstool die voor de evenementensector, maar eigenlijk voor alle Vlamingen die straks een beetje vrije tijd hebben en voor alle bezoekers – als we straks in Vlaanderen vakantieland op vakantie gaan, willen we ook iets beleven, het een hangt vast aan het ander – een zeer goed instrument zou zijn. En niet enkel voor de evenementensector zelf, maar ook voor lokale besturen: er komen wellicht heel veel aanvragen binnen, bijvoorbeeld of dat buurtfeest zou kunnen, of die filmvoorstelling in open lucht. Lokale besturen zijn heel onzeker of ze dit kunnen doen, of dat in veilige omstandigheden kan. Hier hebben ze echt een heel objectieve tool die hen ook begeleidt in de zin van: ja, het is veilig, of neen, maar als je het op die manier bijstuurt, kan het wel. Ik denk dat dat heel wat soelaas kan bieden, niet alleen in de zomer, maar ook nog in het najaar.

Een bijkomende vraag die ik nog had, is hoe we dat model effectief ter beschikking zullen stellen. Zal dat gratis zijn, zal dat online zijn?

En een tweede vraag is …

Kunt u afronden alstublieft?

Ik hoor dat heel wat burgemeesters wel al de beslissingen genomen hebben om evenementen volledig af te schaffen. Kunnen ze dat misschien nog bijsturen als die tool goed gekend is, ook bij de lokale besturen? Hoe wilt u daar verder werk van maken?

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Minister, achter de artiesten in de evenementensector werkt natuurlijk een hele trein van mensen: podiumbouwers, kabelslepers, lichttechnici. Die worden natuurlijk bijzonder zwaar getroffen door deze crisis, hebben heel hun agenda zien leeglopen, en ze komen zeker niet allemaal in aanmerking voor die premies van de Vlaamse Regering. Hun inkomsten zijn echt herleid tot nul. Bovendien ziet het ernaar uit dat die financiële crisis voor hen helaas nog wel even zal duren, want festivals, evenementen: het ziet er niet naar uit dat die heel snel heropgestart kunnen worden. Zij hebben nu echt een duidelijk signaal nodig van de Vlaamse Regering dat er ook naar hen wordt omgekeken.

Daarom heb ik een heel duidelijke vraag: zullen ook bedrijven en freelancers die werken in de evenementensector een beroep kunnen doen op dat noodfonds van 200 miljoen euro en wanneer zal er nu duidelijkheid komen over de verdeling daarvan?

De heer Vande Reyde heeft het woord.

Ook voor onze fractie is de toekomst van de evenementensector heel belangrijk. Ik treed collega Goeman bij: de situatie is echt heel, heel erg zorgwekkend. Het gaat hier niet over de rijke festivalorganisatoren en dergelijke, maar echt wel over duizenden en duizenden kleine zelfstandigen, freelancers, geluidstechnici die nu heel de zomer zonder werk dreigen te vallen.

Er zijn twee zaken nodig. Ten eerste: perspectief bieden. Daar bent u aan bezig, met onder andere dat riskmodel. Wij hebben daar in Diest ook al een voorloper van gebruikt, dat werkt perfect. Dat is dus een heel goede zaak. Ten tweede is er de economische ondersteuning. Daar denk ik dat minister-president Jambon samen met minister Crevits echt een plan van aanpak moet opstellen om ervoor te zorgen dat heel die sector overleeft. We dreigen heel veel talent – niet alleen artiesten, maar ook alles daarachter – te verliezen als we niets doen. We moeten echt voor die ondersteuning zorgen in samenspraak met de sector. De collega’s D’Hose en El Kaouakibi zijn daar al volop mee bezig en kunnen daarvoor al concrete voorstellen op tafel leggen. Ik stel voor dat we daar als parlement en regering samen de komende weken echt werk van maken, want de eventsector vraagt daarnaar.

Uw tijd was om.

Ik wou nog zeggen dat Diest ook een mooie locatie is om op vakantie te gaan.

Nee, nee, uw tijd was gewoon om.

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Minister, ik denk dat u zeer goed werk aan het doen bent, dat moeten we ook kunnen zeggen. Ik heb daarnet met minister Somers een debat gehad over chaotische communicatie, maar in dezen zie ik dat er ernstig gewerkt wordt, dat de lokale besturen betrokken worden, dat zij ook in die simulaties mee een rol spelen. Dat is een goed voorbeeld van hoe er gewerkt moet worden.

Onze fractie is ook zeer bezorgd over de impact op het toerisme, de impact op de evenementensector, cultuur, sport, recreatie en alles wat daarrond hangt. Wij vragen al een tijdje duidelijkheid over het noodfonds, dat al een tijd aangekondigd is, maar waar we nog altijd op onze honger blijven zitten. Wanneer komt die verdeling? De sector en de mensen vragen daar ook naar.

Ik ben het eens met de collega die zegt dat dit ook nodig is voor perspectief voor de samenleving. Als we een heropstart van de samenleving willen, gaat het er ook over dat mensen elkaar opnieuw kunnen ontmoeten in bubbels waar ze de afgelopen maanden niet in terechtkonden. Het is dus een goede zaak dat er op een verantwoorde manier mogelijkheden geschapen worden. Ik zou mee de aandacht willen vragen om bij die uitrol de nodige ondersteuning voor de lokale besturen te voorzien, want het zal uiteraard bij hen blijven om de keuze te maken wat er wel of niet kan.

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, dank u wel voor de tussenkomsten. Wij moeten nu twee dingen doen. We moeten dat finaliseren. Vanuit Toerisme Vlaanderen volgen wij dat goed op. Ik wil de professoren en de wetenschappers maar ook de evenementensector bedanken die hebben meegewerkt om tot zo’n instrument te komen. Dat biedt perspectief. Het is inderdaad belangrijk dat we wijkfeesten en straatfeesten maar ook andere kleinere evenementen op een veilige manier kunnen laten heropstarten. Zo geven we opnieuw zuurstof aan die sector en ook aan lokale besturen.

Ik hoor van veel burgemeesters en schepenen van Toerisme de vraag hoe we dat gaan aanpakken. Moeten zij, ja of neen, een evenement goedkeuren? Die bezorgdheid leeft daar enorm. Daarom vond ik het zeer belangrijk dat de VVSG betrokken was bij dat testpanel.

Het instrument zal zeer eenvoudig zijn. Het zal niet te ingewikkeld zijn, want het moet gebruiksvriendelijk zijn. Zodra dat in orde is, en er is een ‘go’ van de Nationale Veiligheidsraad, kunnen wij perspectief bieden aan de sector, aan de lokale besturen en aan heel veel Vlamingen die er nood aan hebben elkaar op een veilige manier terug te zien. Er is de voorbije weken heel hard gewerkt achter de schermen.

Ik besef heel goed dat de sector het moeilijk heeft. Niet iedereen heeft een beroep kunnen doen op compensatiefonds of hinderpremie. Men zal bekijken hoe we dat zullen aanpakken. Vanuit Toerisme Vlaanderen heb ik sowieso gezegd dat wij voor die sector twee dingen gaan doen. Er is een impulsfonds met financiële middelen om de heropstart van de sector financieel te ondersteunen. En er is ook een garantieregeling, een soort waarborgregeling. Voor een evenement dat kan worden georganiseerd maar op dat moment niet over geld beschikt, kan Toerisme Vlaanderen zich financieel garant stellen. Wanneer het evenement achter de rug is, kan de financiële afrekening gebeuren. Die twee zaken bekijken we. Het noodfonds is vooral bedoeld voor de gesubsidieerde sectoren. Zo is dat afgesproken in de schoot van de Vlaamse Regering. In het kader van de relance achteraf zal er wel het een en ander op tafel liggen. Ik zal de nodige bezorgdheden over de evenementensector mee naar die tafel brengen, met de goedkeuring van iedereen in het parlement.

Als slot wil ik nogmaals mijn dank en appreciatie uitspreken voor de daadkracht, samen met alle betrokkenen die aan deze tool gewerkt hebben. Dat zal een zeer nuttig instrument zijn. En verder is het nu voor de toeristische sector en de evenementensector eerst uitkijken naar de exit. Alles hangt aan alles. Ik ben blij dat u al aangeeft dat er naast het noodfonds ook wordt bekeken hoe deze extra zwaar en extra lang getroffen sectoren kunnen worden geholpen met een garantieregeling en een impulsfonds. Wij hopen dat wij allemaal straks in onze vrije tijd opnieuw in veilige omstandigheden wat bij elkaar kunnen zijn.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.