U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II).

De algemene bespreking is geopend.

De heer Daniëls heeft het woord

Collega’s, dit is een tweede voorstel van decreet tot het nemen van een aantal dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs.

Artikel 1 behoeft geen toelichting.

Wat de artikelen 2 en 7 betreft, gaat het in het kader van de inschrijvingen, over een wijziging van het woord ‘schooldagen’ in ‘kalenderdagen’ omdat inschrijvingen ook in de vakantie kunnen gebeuren.

Artikel 3 betreft de aanpassing van het centrumreglement in de centra voor basiseducatie (CBE’s) en de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s). Gelijkaardig aan wat we in het secundair onderwijs hebben gedaan, moeten ook zij naar aanleiding van de coronacrisis, een evaluatie kunnen maken, weliswaar zonder dat zij daar op voorhand een akkoord voor moeten hebben van de studenten en cursisten. Zij moeten daar uiteraard wel over communiceren. Waar nodig, moeten zij ook een overleg organiseren met het personeel.

Artikel 4 betreft een heel specifieke situatie van een CVO dat een andere vestigingsplaats heeft. Om op die vestigingsplaats verder te kunnen werken moesten een aantal termijnen woorden gehaald, wat niet lukt als gevolg van de coronacrisis. Maar zij kunnen dus op die vestigingsplaats blijven.

Artikel 5 is heel specifiek voor de CBE’s. Dat is de meest kwetsbare populatie bij de volwassenen. De centra mogen eigenlijk maar 2 procent van de uren die ze niet hebben ingezet, overdragen naar het volgende jaar. Door de coronacrisis hebben ze heel wat uren contactonderwijs niet ingezet, en die zouden dus eigenlijk verloren gaan. We vinden dat daar soepeler mee moet worden omgegaan om die over te ragen, weliswaar mits een akkoord met het lokaal onderhandelingscomité.

Artikel 6 is een belangrijk artikel, waar het secundair onderwijs op zit te wachten, en dat gaat over de vervangingen. In het parlement hebben we allemaal samen gezegd dat het regulier onderwijs maximaal gebruik moet kunnen maken van lesgeven in de resterende tijd. Leerkrachten die uitvallen vanaf 1 juni of later, kunnen eigenlijk niet meer worden vervangen in het secundair onderwijs, omdat we ervan uitgingen dat er dan vooral examens zijn. Nu zal dat niet het geval zijn en dus voorzien we dat leerkrachten die vanaf 1 juni afwezig zijn wegens ziekte, toch kunnen worden vervangen. Als collega's vragen hoe dat zit in het basisonderwijs, wel, daar is dat al van toepassing.

We voorzien dit ook in internaten en tehuizen. In de reguliere internaten en tehuizen wordt dat al voorzien, maar het instituut voor buitengewoon onderwijs van het GO! onderwijs de Vlaamse Gemeenschap is een speciaal geval en had dat nog niet. Hierbij wordt dat ook meegenomen.

Artikel 8 gaat over de integratiefase in opleidingsvorm 3. Heel concreet gaat het over leerlingen die minstens 700 uur werkervaring moeten hebben op jaarbasis. Op dit moment is er geen afwijkingsgrond bepaald. We schrijven die nu in, zodat leerlingen die niet aan 700 uur werkervaring geraken omdat de sector dicht is – denk aan de horeca –, toch verder kunnen.

Artikel 9 betreft de graduaatsopleidingen, ook wel het hoger beroepsonderwijs genoemd. Hogescholen konden die omgevormde opleidingen aanbieden. Er waren ook een aantal termijnen op voorzien, maar die worden niet gehaald, niet door de hogescholen, maar ook niet door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), vanwege corona. Door dit iets flexibeler te maken, kunnen die opleidingen niet alleen starten op 1 september, maar in de periode tussen 1 september en 31 december. Die opleidingen zijn meestal modulair, en dat wordt daar dus mogelijk gemaakt.

Artikel 10 is een belangrijk artikel, zeker voor de alternerende opleidingen. Het komt erop neer dat leerlingen die het alternerende stuk, zijnde het stuk op de werkvloer, niet kunnen doen, daarvoor een vergoeding krijgen. Dat is een goede zaak, maar we maken het wel mogelijk dat het contactonderwijs mogelijk wordt. Als het contactonderwijs mogelijk wordt, zouden de werkgevers van het alternerende stuk eigenlijk een vergoeding moeten betalen. Dan zouden we in de situatie komen dat horecabedrijven, die op dit moment nog altijd dicht zijn, aan leerlingen die een stuk van die opleiding in de horeca zouden doen, een vergoeding zouden moeten betalen omdat die leerling het theorie-onderdeel van zijn opleiding op school volgt. Dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. We zorgen natuurlijk dat die bedrijven dat niet moeten betalen, en daarnaast dat de leerling wel nog altijd de vergoedingen krijgt die nodig zijn.

Artikel 11 is voor het deeltijds kunstonderwijs hetzelfde als wat we doen voor het volwassenenonderwijs. Het betreft een aanpassing van het academiereglement in het kader van de evaluatie.

Artikel 12 is een bijstelling. Collega's, u zult zich herinneren dat we in Coronadecreet I voor de ziekenhuisscholen terugtellen naar het moment waarop er voldoende leerlingen zijn, omdat ze worden gefinancierd op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Er is een school in een specifieke situatie die net opstart en daardoor in een ongunstige berekeningsituatie zou komen, wat die opstartende school negatief zou beïnvloeden. Dat passen we hiermee aan.

Artikel 13 is een inwerkingtreding van het vorige decreet, dat we aanpassen. De artikelen 9, 24 en 26 werden tweemaal vermeld. Dat is lastig om die in werking te laten treden.

Tot slot, artikel 14 is de inwerkingtreding, waarbij de artikelen 3 en 11 terugwerkende kracht hebben tot 16 maart. Artikel 13, 2°, is ook een terugwerkende kracht, maar dat is van het vorige decreet. Al de rest treedt in werking de dag na publicatie.

De heer Brouns heeft het woord.

Het blijkt nogmaals hoe belangrijk onderwijs is. Het is al de tweede decreet dat we dit moeten aanpassen. Heel wat zaken in onderwijs zijn dan ook decretaal vastgelegd, waarmee het belang van onderwijs nogmaals duidelijk wordt.

Het zijn allemaal technische aanpassingen, maar daarom niet minder belangrijk, en ze zijn toegelicht. Ik wil namens onze fractie benadrukken dat, mocht in de komende weken blijken dat er bijkomende ingrepen aangewezen zijn, er uiteraard op ons kan worden gerekend om daaraan mee te werken.

We zullen ook dezelfde waakzaamheid mee aan de dag leggen als Vlaams Parlement, en we zullen ook na de zomervakantie die waakzaamheid moeten behouden als we in de volledig beoogde heropstart kennis willen nemen van de effecten en de verschillende gevolgen die we nu nog niet allemaal optimaal in kaart kunnen brengen. Dat zal onder andere het geval zijn bij de financierings- en subsidiëringsregels, die vanzelfsprekend niet coronaproof geformuleerd zijn. We hopen dus ook op een kamerbreed akkoord voor deze aanpassingen.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Collega’s, we gaan dit voorstel van decreet ook steunen. Het is inderdaad een technisch decreet dat een aantal noodzakelijke aanpassingen doorvoert om een vlotte organisatie mogelijk te maken, onder andere in het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, maar ook op vlak van alternerend leren.

Op één vlak vinden wij dit een gemiste kans. We hebben hier twee weken geleden ook over een decreet gestemd dat het voor de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s) mogelijk maakt om voor 100 procent vanop afstand les te geven. Dat is natuurlijk niet evident voor een heel deel van de cursisten van de CVO’s, zeker voor zij die Nederlands tweede taal (NT2) volgen. Dat zijn vaak mensen die het niet breed hebben, mensen die thuis geen computer hebben. Les volgen in digitale lesmodules is dan zeker geen evidentie. Ik heb het al een paar keer herhaald, maar nu dreigen die financieel gestraft te worden, want cursisten mogen modules op dit moment maar twee keer herhalen.

Als ze dan niet slagen moeten ze het inschrijvingsgeld volledig opnieuw betalen. Wij hadden toch gehoopt dat in dit voorstel van decreet ook daar een uitzonderingsregel voor zou worden voorzien, zodat er voor die mensen een concrete oplossing was. Maar verder gaan wij dus wel voor het voorstel van decreet stemmen.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 318/1)

– Er zijn geen opmerkingen bij de artikelen 1 tot en met 14.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de artikelen en over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.