U bent hier

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van Paul Van Miert, Annick Lambrecht, Orry Van de Wauwer, Stephanie D'Hose en Stijn Bex over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitlatingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld.

De bespreking is geopend.

De heer Vandaele heeft het woord.

Heel kort, voorzitter, want de tekst spreekt voor zich. De hoofdindiener, Paul Van Miert, en de andere indieners zijn er vandaag niet om dat voorstel te verdedigen.

Vlaanderen heeft een traditie om op te komen voor de rechten van de holebi- en transgendergemeenschap. Ik denk dat het in onze aard ligt om alle vormen van aantasting van de grondrechten te veroordelen, zoals discriminatie, haatspraak, geweld, uiteraard ook tegenover de holebi- en transgendergemeenschap. Dit voorstel van resolutie gaat daarover. Wat ons betreft is het een heel algemeen, heel universeel voorstel van resolutie.

De heer Schiltz heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, nog een kleine aanvulling. De reden waarom het vandaag ook zo relevant is, is aangehaald. In tal van landen, ook Europese, wordt de bestrijding van het coronavirus misbruikt om rechten van de lgbtqi+-gemeenschap disproportioneel in te perken, wat indruist tegen de waarden waar wij in heel Europa, en zeker ook in Vlaanderen, voor staan. Daarom is dit het uitgelezen moment om dit voorstel van resolutie te lanceren.

Mevrouw Goeman heeft het woord.

Ik wil mij namens mevrouw Lambrecht aansluiten bij de woorden van de heer Vandaele. Wij zijn bijzonder blij dat over dit voorstel van resolutie vandaag kan worden gestemd. Met dit voorstel van resolutie van meerderheid en oppositie sturen we opnieuw het krachtige signaal dat voor Vlaanderen de rechten van de lgbtqi+-gemeenschap een fundamenteel onderdeel zijn van ons waardenkader en van ons buitenlands beleid. Dat is belangrijk, zeker op een moment dat bepaalde regimes zelfs in Europa het nodig vinden om deze coronacrisis te misbruiken om te tornen aan de rechten van holebi's. Dat vinden wij onaanvaardbaar.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, er lagen in de commissie dus twee voorstellen ter stemming voor: een voorstel van mijn fractie betreffende de strafbaarstelling van homoseksualiteit in de grote meerderheid van de moslimlanden, en een later ingediend voorstel van de andere fracties over het veroordelen en bestrijden van openbare discriminatie en haatzaaiende uitingen ten aanzien van lgbtqi+-personen in de Europese Unie en in de wereld.

Collega's, het voorstel van mijn fractie, dat eerder in de commissie werd toegelicht door mijn collega Johan Deckmyn, gaat uit van een aantal duidelijke bezorgdheden over de situatie van homo's in moslimlanden, waar volgens mijn fractie te weinig aandacht voor is. Het feit dat men dat hier vandaag in de plenaire vergadering alweer niet wil agenderen of bespreken, is daar het zoveelste bewijs van.

Het is ook geen toeval dat daar zo weinig aandacht voor is, want de situatie van homo's is nergens zo slecht als in de moslimwereld. Dit is een direct gevolg van de islamitische voorschriften, van de sharia, die de homofilie bestraft willen zien met de dood. Uiteraard is dat voor degenen die het niet willen horen een ongemakkelijke waarheid, voor al degenen die de islam willen voorstellen als een vreedzame ideologie die perfect inpasbaar is in onze westerse samenleving. Dat de barbaarse houding van de islam ten aanzien van homofilie nog steeds een taboe is bij de politieke elite, wordt overigens bewezen door de houding van de andere partijen naar aanleiding van ons initiatief. Als reactie op de Vlaams Belangresolutie tegen homohaat in moslimlanden, werd eerst door Groen, sp.a, de N-VA en CD&V een algemener voorstel van resolutie ingediend over alle discriminatie en haatzaaierij ten aanzien van lgbtqi+-personen overal in de wereld, waarbij uiteraard de vis verdronken werd en de precaire positie van homo's in de islamlanden nauwelijks tot niet meer wordt benoemd, en waarna uiteraard de Vlaams Belangresolutie unisono in de commissie werd weggestemd.

Wel, dames en heren van de meerderheid en ook van de linkse oppositie: proficiat. De islam is daarmee professioneel weer eens politiek correct uit de wind gezet. Nochtans is de rol van de islam bij de criminalisering van homofilie onmiskenbaar. Ik citeer maar enkele cijfers in de hoop toch wel een deukje geslagen te krijgen in de politiek correcte verstarring. Een grote meerderheid van moslimlanden stelt homofilie strafbaar, onder meer alle Maghreblanden en alle landen van het Midden Oosten. De twaalf of dertien landen die momenteel de doodstraf op homoseksualiteit zetten, zijn allemaal islamitisch, streng islamitisch zelfs. In meerdere landen wordt zelfs de islamitische steniging opgelegd als straf voor homoseksualiteit. Hoe meer islam dus, hoe gevaarlijker de situatie voor homo’s. Ook hier in Europa doet een hoop islamitische haatlectuur de ronde, waarin zelfs in onbedekte termen wordt opgeroepen tot het doden van homo’s. Ik bespaar u de walgelijke citaten daarover.

Maar blijkbaar is dat nog altijd onvoldoende ernstig om de collega's van andere partijen, van de N-VA tot de PVDA, te overtuigen om een voorstel van resolutie dat hier specifiek aandacht voor vraagt, goed te keuren, laat staan om het te agenderen en te bespreken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Collega’s, inzake het voorstel van resolutie dat jullie wel de moeite waard vinden om te agenderen, omdat het voldoende politiek correct is, zullen wij ons onthouden, uiteraard niet – dat mag nog wel eens benadrukt en duidelijk gemaakt worden – omdat onze fractie geen respect zou hebben voor de lichamelijke integriteit en het persoonlijke geluk van homo’s in andere dan moslimlanden, integendeel zelfs, maar wel omdat ik niet verwacht dat een voorstel van resolutie het absoluut niet heeft over de ronduit schrijnende situatie van homo’s in moslimlanden en over de islamitische voorschriften die daaraan ten grondslag liggen. Meer nog, het voorstel van resolutie heeft blijkbaar als belangrijkste bedoeling dit acute probleem onder de mat te vegen. Vandaar is dit voorstel van resolutie, dat straalt van politieke correctheid en de echte homohaat in de wereld niet eens bij naam wil noemen, niet de moeite waard om goed te keuren.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

We stellen vast dat een aantal regimes de volmachten of bijzondere machten die ze gekregen hebben of zich toegeëigend hebben, misbruiken om aan de rechten van holebi’s te tornen. Of dat nu binnen Europa of buiten Europa is, of dat nu door autoritaire regimes, door fundamentalistische regimes of door populistische regimes gebeurt, maakt niet uit in dit voorstel van resolutie. We willen ons – en dat is ook dringend – met klem verzetten tegen het tornen aan de rechten van holebi’s, waar ook ter wereld.

De heer Rzoska heeft het woord.

Collega's, we veroordelen alle vormen van haat en geweld.

Mijnheer Janssens, wat mij betreft was er geen enkel probleem om uw voorstel van resolutie hier te bespreken. Ik zal altijd vechten voor het democratisch recht van iedereen, maar mij ook nooit onthouden van het feit dat ik de ideeën die u ventileert, te allen prijze altijd en overal zal bestrijden. Het één staat los van het ander.

Wat betreft het voorstel van resolutie dat voorligt, is het geen geheim dat mijn fractie inzake de lgbtqi+-rechten altijd op de voorste rij heeft gestaan. Het zijn voor ons grondrechten die fundamenteel en universeel zijn. Ze zijn veel te belangrijk om bij wijze van spreken als vanzelfsprekend te beschouwen.

Er was net een discussie over de hoogdringendheid. Verschillende leden hebben er al naar verwezen dat corona in het Hongarije van vandaag wordt aangegrepen om een niet-democratisch en een discriminerend beleid te voeren ten opzichte van transgenders om hun een aantal rechten te ontzeggen. Daarom lijkt de hoogdringendheid mij wel degelijk op haar plaats.

Dit is niet zomaar een vrijblijvend voorstel van resolutie. Er zitten wel degelijk een aantal sterke oproepen en opdrachten in aan de Vlaamse Regering. We hopen en gaan ervan uit dat dit voorstel straks wordt goedgekeurd, dat de minister-president en de Vlaamse Regering de opdracht ter harte nemen en dat recente evoluties – trouwens niet enkel in Hongarije, maar ook in Polen, waar men zelfs bepaalde zones wou vrijmaken voor mensen uit de lgbtqi+-groep – krachtig veroordeeld kunnen worden met steun van het parlement. Groen zal dit voorstel van resolutie dan ook volop steunen.

De heer D'Haese heeft het woord.

Voorzitter, het spreekt voor zich dat mijn fractie ook alle vormen van haat en geweld tegen holebi's en transgenders veroordeelt, maar er is wel iets vreemds aan de gang. Mijnheer Janssens, ik vraag me af of u wel eens met uw eigen fractie hebt gesproken over dit onderwerp. Hebt u al eens met uw eigen fractie daarover gesproken, want toen u begon over walgelijke uitspraken dacht ik even dat u ging beginnen over de uitspraken van Vlaams parlementslid Filip Brusselmans van het Vlaams Belang? Heel even dacht ik dat u ging beginnen over zijn uitspraak dat holebi's en transgenders altijd abnormaal zullen blijven, over zijn uitspraak dat geslachtsveranderingen van mensen die in het verkeerde lichaam zijn geboren, toegeven is aan het absurde. Ik dacht even dat u daarover zou beginnen, maar u hebt het natuurlijk liever over de moslims en vooral niet over uw grote vriend Viktor Orbán, die alle mogelijke rechten in Hongarije schendt. Dat heeft een naam, mijnheer Janssens, namelijk hypocrisie. Daarom hebben we gestemd tegen de agendering van uw voorstel van resolutie. We zullen wel het voorstel steunen dat de andere partijen hebben neergelegd.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, ik doe toch een aantal opmerkelijke vaststellingen. In een land als België, dat er al een aantal jaren niet in slaagt om een voldoende democratische meerderheid op de been te krijgen om een regering te vormen, vindt men het blijkbaar nodig om andere landen, die wél gedragen worden door een grote democratische meerderheid, met de vinger te wijzen en de les te spellen. Steek eerst eens de hand in eigen boezem, al die partijen die er niet eens in slagen om in dit land een fatsoenlijke regering op de been te krijgen. Probeer dat misschien eerst, voordat u andere landen democratische lessen geeft.

Ik hoor dat men in een aantal landen blijkbaar volmachten misbruikt om rechten van homo's te beknotten. Wel, in de islamitische wereld bestaan dergelijke volmachten ook. Alleen noemt men het daar de sharia. Volgens de sharia is homofilie strafbaar en mogen homo’s worden gestenigd. En in twaalf à dertien landen staat er zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. Maar blijkbaar is dat, voor al deze mensen die het zogenaamd willen opnemen voor alle holebi's in heel Europa, niet voldoende om in hun voorstel van resolutie op te nemen dat ook en in het bijzonder haat tegenover homo’s in de moslimwereld moet worden bestraft. Als je het dan over hypocrisie wilt hebben, denk ik dat dat niet alleen een toonbeeld is van de hypocrisie van deze partijen, maar vooral van het politiek correcte dwangdenken ten aanzien van de islam en zeker ook ten aanzien van de houding van de islam tegenover homofilie. 

De heer Schiltz heeft het woord.

Mijnheer Janssens, ik vind het heel vreemd dat u in het Vlaams Parlement verwijst naar het federale niveau. Ik dacht dat u stond op uw Vlaamse autonomie, die wij hier ten volle invullen, onder andere met dit voorstel van resolutie.

Ten tweede moet u mij misschien eens aanduiden welke wetten of resoluties er in het federaal parlement zijn aangenomen die niet met een meerderheid zijn goedgekeurd. Wacht, even denken … Nee, ik vind er geen. Of hebben wij volmachten gegeven, zonder democratische meerderheid, zonder controle, aan die regering – inderdaad een minderheidsregering – om resoluties aan te nemen of demarches te doen naar andere landen? Even denken … Nee, die zijn er ook niet. Die volmachten zijn enkel gegeven – en die minderheidsregering werkt – om de coronacrisis te bestrijden. Dus, mijnheer Janssens, ik denk niet dat de lgbtqi-gemeenschap gediend is met dit soort gebakkelei.

Iets anders is dat u natuurlijk permanent probeert om een demarche ter vrijwaring van universele rechten, van fundamentele rechten en vrijheden, te misbruiken om bepaalde groepen net op basis van die rechten te stigmatiseren. Dat doen wij niet. Alles wat u hebt aangehaald, zit vervat in dit voorstel van resolutie, zonder bepaalde groepen eruit te halen. Wij doen dus wat u vraagt, maar wij doen het beter en wij doen meer. Voilà.

De heer Janssens heeft het woord.

Ik wil misschien wel de collega's die het niet eens waren met het bespreken van het voorstel van resolutie, eraan herinneren dat we volop bezig zijn.

Voorzitter, het is een noodzaak in het Vlaams Parlement om ook over resoluties die ongemakkelijke waarheden verkondigen, het debat te kunnen aangaan.

Ik geef u toch het woord?

Waarvoor dank.

Mijnheer Schiltz, waarvoor dan blijkbaar in elk geval toch geen meerderheid wordt gevonden, niet eens in het federaal parlement, maar hier in het Vlaams Parlement, is om een voorstel van resolutie goed te keuren dat de haat ten aanzien van homo's, de doodstraf voor homo's en het stenigen van homo's in de moslimwereld veroordeelt. Daar vindt u blijkbaar niet voldoende collega’s voor. 

En als u het dan wilt hebben over mensenrechten: hebt u al eens bekeken hoe de mensenrechten er in de islamitische wereld uitzien? Denkt u dat men daar debatten voert over de integriteit van de homo's? Neen. En u hebt niet eens de moed om u daarover uit te spreken in dit Vlaams Parlement. Dat is echt het toonbeeld van hypocrisie en politiek correct dwangdenken. 

Mijnheer Janssens, u hebt het punt over de hypocrisie een beetje gemist. De hypocrisie is dat er in uw partij en in uw fractie in dit parlement mensen zijn die bijzonder expliciete uitspraken hebben gedaan. U zegt dat dat niet waar is. Misschien wilt u dat zelfs ontkennen. Fantastisch. Ze hebben bijzonder expliciete uitspraken gedaan tegen holebi's en tegen transgenders.

En heel dit debat herinnert mij een klein beetje aan een interview met uw partijgenoot Dominiek Sneppe. Zij zei een beetje hetzelfde als u hier: haar partij heeft niets tegen holebi's, maar de islam wel. Dus jullie zijn niet het probleem, maar wel de islam. En twee seconden later zei ze dat ze vond dat homo's, lesbiennes en biseksuele mensen geen kinderen zouden mogen adopteren. 

Wel, dat is exact wat hier gebeurt. Jullie gebruiken dat als stok om mee te slaan. Maar het grote probleem zit in uw eigen fractie zelf, mijnheer Janssens. En u weigert zelfs om daarop te antwoorden. Dat is wat hypocrisie betekent, mijnheer Janssens.

Voorzitter, ik heb nog nooit iemand in mijn fractie gehoord die homofilie strafbaar wil laten stellen, of daartoe wil oproepen. Ik heb nog nooit iemand in mijn fractie horen oproepen om homo’s te stenigen. En ik heb nog nooit iemand uit mijn fractie of waar dan ook in mijn partij horen oproepen om de doodstraf voor homo’s in te voeren.

Dus als u het over hypocrisie wilt hebben, collega D’Haese, kijk dan misschien eerst eens naar hoe het staat met de homorechten in de communistische wereld, en kom dan nog eens terug naar het Vlaams Parlement. In elk geval tonen wij geen hypocrisie wanneer het gaat om het vrijwaren van rechten en de persoonlijke integriteit van homo’s hier in Vlaanderen, in Europa en de rest van de wereld. Wij hebben tenminste de moed om niet alleen te spreken over regimes waar men het zogenaamd niet mee eens is, zoals Polen of Hongarije. De eigen electorale islamitische achterban, die durft men niet met de vinger te wijzen. Heb dan tenminste de moed om niet alleen het debat aan te gaan over een resolutie die gaat over homofilie en haat ten aanzien van homo’s in de moslimwereld. Heb dan ook de moed om erover te stemmen en ze goed te keuren.

Als het over moed gaat, laat ons dan de moed hebben om de problematische situaties in onze eigen fractie te beantwoorden vooraleer we de hele wereld rondgaan. Dat zou jullie sieren, maar dat doen jullie niet.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.