U bent hier

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Federale Republiek Brazilië betreffende luchtdiensten, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009.

De algemene bespreking is geopend.

Vraagt er iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 188/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Minister Peeters heeft het woord.

Minister Lydia Peeters

Voorzitter, ik heb een kleine, technische opmerking. In artikel 2 moet het woord ‘luchtvervoer’ worden vervangen door ‘luchtdiensten’. Anders zouden wij een overeenkomst goedkeuren die de facto niet overeenstemt met de overeenkomst die destijds is goedgekeurd.

Is iedereen het eens met deze technische correctie? (Instemming)

– Artikel 2 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– Artikel 3 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.