U bent hier

Stemmen uit de stilte

 

De heer Janssens heeft het woord.

Minister-president, de Turkse dictator Erdogan heeft de voorbije dagen een fors dreigement naar iedereen in Europa gestuurd. Onder luid applaus van de aanhangers van zijn fundamentalistische AK-partij kondigde hij aan honderdduizenden migranten naar Europa te sturen. Beelden van horden niet-Europese migranten – bijna allemaal jongemannen, trouwens – tonen inmiddels aan dat er inderdaad een hele resem migranten naar Europa onderweg is. Erdogan zet niet alleen de poorten naar Europa open, hij spoort de migranten ook actief aan om de oversteek naar Europa te maken, hetgeen voorlopig alleen maar wordt tegengehouden door onze moedige Griekse bondgenoten.

Minister-president, Erdogan chanteert Europa. Het enige waar hij op uit is, is meer geld en meer steun voor de strijd die hij, zij aan zij met islamitische jihadisten, tegen het Syrische regeringsleger voert. Mensenlevens zijn daarbij van geen tel. Migranten fungeren enkel als pionnen op zijn perfide geopolitieke schaakbord.

Minister-president, in 2016, toen de Europese Unie een deal sloot met Turkije, waarbij aan Erdogan miljarden euro’s belastinggeld werden beloofd, was het Vlaams Belang de enige partij in ons land die zich daartegen verzette. Want wie een deal sluit met de duivel, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Niettemin heeft de politieke elite de sleutels van onze Europese buitengrenzen afgegeven aan een Turkse dictator. Daarom moeten wij met zijn allen, alle Europese landen en volkeren, een krachtige vuist maken en een signaal geven richting Turkije en Erdogan, dat wij deze chantage, deze dreigementen, niet pikken. Zult u die boodschap overmaken aan de Europese Unie, minister-president? Zult u de Turkse ambassadeur in dit land op het matje roepen om te protesteren tegen de chantagepolitiek van Erdogan, die ons continent, en dus ook Vlaanderen, opnieuw dreigt op te zadelen met honderdduizenden niet-Europese migranten? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Jambon heeft het woord.

Minister-president Jan Jambon

Mijnheer Janssens, ook ik ben verontwaardigd als ik zie hoe de Turkse leider Erdogan menselijk leed exploiteert om geopolitieke redenen. De rest van uw analyse, over 2016 en zo, laat ik voor uw rekening.

Ik kan u zeggen dat de uitnodiging naar de ambassadeur van Turkije al vertrokken is om hierover met hem in dialoog te treden.

Minister-president, uiteraard ben ik blij dat u die suggestie ook aanneemt. Het is belangrijk om te tonen dat wij ons niet laten chanteren door een Turkse dictator. Het is daarbij goed om eens te denken aan de woorden van Thomas Jefferson, Amerikaans president en de belangrijkste motor achter de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Hij zei: ‘Een dreigement dat onbestraft blijft, is de vader van vele anderen.’ En daarom mogen wij inderdaad niet mak over ons heen laten lopen door die Turkse dictator. Wij moeten met Europa de boodschap geven dat wij dat niet tolereren, dat wij niet met ons laten sollen, en dat de Grieken, die op dit moment de enige barrière vormen tegen de instroom van alweer horden niet-Europese immigranten naar Europa, onze onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke steun krijgen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister-president, wij steunen u uiteraard. Ik vind dat u het goede antwoord geeft dat u onmiddellijk bij de ambassadeur van Turkije zult tussenkomen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we binnen Europa onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. We weten dat we de Grieken tijdens de volgende periode moeten steunen indien daar opnieuw een toestroom is, en dat betekent dat we daar met de lidstaten van de EU toch wel dringend werk van moeten maken.

Laat ons een kat een kat noemen, mijnheer Janssens. Als er in Europa een oplossing gezocht moet worden samen met alle Europese landen, dan hebben we ook een aantal landen nodig die tot nu toe de zaak geblokkeerd hebben, zoals Polen, Hongarije of tot voor kort de heer Salvini in Italië. Laat dat nu net de mensen zijn bij wie u heel dicht aanleunt. (Applaus bij Open Vld)

De heer Vaneeckhout heeft het woord.

Het gaat hier over een grote uitdaging voor ons land, en ik denk inderdaad dat het goed is dat u de volgende uren en dagen het gesprek aangaat met de vertegenwoordigers van Turkije. Ik denk ook dat het aan u is om aan te dringen op een Europese aanpak die wel werkt. We hebben de afgelopen jaren gezien wat de chaos en wat het niet nemen van de verantwoordelijkheid oplevert. Wij pleiten uiteraard voor respect voor de mensenrechten, maar ook voor een ordentelijk en degelijk bestuur in dezen. We hopen dat er eindelijk werk kan worden gemaakt van een gecoördineerde aanpak op Europees niveau met een eerlijk spreidingsplan, en u hebt daarvoor de afgelopen weken contacten gehad met onder andere een ambtgenoot uit Hongarije. We hebben daarover veel van gedachten gewisseld, maar misschien is het nu het moment om ook die mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en niet langer voor de chaos te gaan, de Turkijedeal die enerzijds president Erdogan deze chantagemogelijkheid gaf en die anderzijds de druk op de vluchtelingen en de Turkse bevolking gigantisch heeft gemaakt.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Minister-president, het is goed dat u onmiddellijk reageert en contact zult opnemen met de ambassadeur. Het is ook goed dat de Europese Unie onmiddellijk gereageerd heeft. Er waren al vijfhonderd mensen van het Europees Grenswachtagentschap (Frontex) in Griekenland aanwezig, daar komen nu enkele honderden bij. Er zijn ook verschillende patrouilleboten en helikopters toegezegd, en zelfs een vliegtuig, om de Griekse grenzen helpen te bewaken omdat dat ook de Europese buitengrenzen zijn en we die absoluut goed moeten kunnen controleren.

In de toekomst is de Europese Commissie ook van plan om het aantal grensbewakers van de Europese Unie zelf op te trekken van duizend naar tienduizend mensen, om duidelijk te maken dat de bewaking van de Europese buitengrenzen een absolute topprioriteit is.

Tot slot is de enige duurzame oplossing dat er een politiek diplomatiek akkoord komt over een staakt-het-vuren in Idlib, maar dat is een zaak die natuurlijk ook in de Veiligheidsraad besproken moet worden. (Applaus van Willem-Frederik Schiltz)

De heer Rousseau heeft het woord.

Minister-president, we vinden het belangrijk dat u in dialoog gaat met Turkije, we vinden het ook belangrijk dat we Griekenland helpen, maar we willen wel onze voornaamste bezorgdheid uiten over de vele mensen die vastzitten tussen hemel en hel.

Dat gaat over heel veel meer mensen dan de paar mensen die u opnoemt, dat gaat over veel onschuldige mensen. Het moet me toch van het hart, mijnheer Janssens, hoe hypocriet u en uw partij eigenlijk zijn. U gaat eerst op de koffie bij een dictator als president Assad, of, inderdaad, op de thee. (Opmerkingen van Chris Janssens)

Ja, trek het maar in het belachelijke, u zit hier goed en warm en droog. U gaat eerst op de koffie of de thee bij een Syrische dictator, u steunt een regime dat zijn eigen mensen bombardeert en kapotmaakt, waardoor ze naar hier moeten vluchten, en dan komt u met een uitgestreken gezicht klagen dat die mensen naar hier vluchten. Ik vind dat hypocriet. Roep de heer Dewinter op, stuur hem naar Syrië en zeg dat ze daar met hun oorlog stoppen. Dan moeten de mensen niet naar hier komen. (Applaus bij sp.a, CD&V, Open Vld, Groen en de PVDA)

De heer Vanlouwe heeft het woord.

We zullen het niet hebben over de steun van een bepaalde burgemeester, ook gesteund door een bepaalde partij hier in Brussel, voor het regime van Erdogan. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Erdogan zet zijn illegale migratie en zelfs de mensenhandel in als een politiek wapen tegen de Europese Unie. Dat is onwaardig voor een NAVO-lidstaat, maar tegelijkertijd ook onwaardig voor een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.

We moeten inderdaad achter Griekenland staan. De Grieks-Turkse en de Turks-Bulgaarse grens moeten dicht. Het geld dat Turkije als toetredingssteun krijgt van de Europese Unie, investeren we volgens mij beter in Frontex. Ik verwijs hiervoor naar de resolutie die we hier enige tijd geleden hebben goedgekeurd. Wat er nu gebeurt, is het zoveelste argument om de Europese toetredingsonderhandelingen met het autoritaire regime van Erdogan, dat mensenlevens gebruikt in een cynisch geopolitiek spel, te stoppen.

Minister-president, ik reken erop – en ik ben bijzonder fier dat u onmiddellijk initiatief hebt genomen – dat u dit aankaart wanneer u een onderhoud hebt met de Turkse ambassadeur. (Applaus bij de N-VA)

Minister-president Jan Jambon

Collega's, ik dank u voor uw inbreng.

Collega Vanlouwe, ik heb onmiddellijk na de goedkeuring van de resolutie in het Vlaams Parlement de Turkse ambassadeur gezien. Ik kan het nog eens herhalen, maar dat gesprek heeft al plaatsgevonden. Het ander onderwerp ga ik zeker ook ter sprake brengen.

Wat Europa en de Grieken betreft, is het duidelijk dat onze grens in Griekenland ligt. Wij behoren tot de Europese Unie en onze grens ligt in Griekenland. Als er een grensproblematiek is, moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom roep ik de federale overheid op om ook daadwerkelijk met mensen van de migratiediensten en van de politiediensten onze steun te betuigen in Griekenland in een totaal Europese aanpak.

Deze namiddag komen de Europese ministers van Binnenlandse Zaken, de zogenaamde JHA (Justice and Home Affairs), bij elkaar, met als onderwerp de problematiek van de Turks-Griekse grens. Ik roep de federale overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en zelf ook hand- en spandiensten te gaan verlenen via onze migratiediensten, via onze politiediensten aan de grens tussen Turkije en Griekenland, waar het te doen is.

Minister-president, de Turkse ambassadeur op het matje roepen is uiteraard prima, maar ik zou willen dat u nog een beetje verder gaat. Terwijl Erdogan ons chanteert, wordt hij in Vlaanderen gepamperd, niet alleen door de socialisten, die de aanhangers van de Turkse fundamentalistische tiran op hun lijsten hebben staan, maar ook door de Vlaamse Regering, die ervoor verantwoordelijk is dat Diyanetmoskeeën, die rechtstreeks zijn gelinkt aan het Turkse regime dat de democratie in Turkije verkracht, hier in Vlaanderen erkend en gesubsidieerd worden. Dat moet, wat ons betreft, stoppen.

En u hebt het dan over de Europese Unie. Terwijl Erdogan ook de Europese Unie bedreigt en chanteert, krijgt hij nog steeds miljarden euro’s Europees belastinggeld. Minister-president, ook dat moet stoppen. Turkije hoort niet in de Europese Unie, Turkije hoort niet in de NAVO. Turkije is absoluut geen bondgenoot.

We moeten de Diyanetmoskeeën in Vlaanderen sluiten, geen deals meer sluiten met de ‘devil’ en er vooral voor zorgen dat we onze eigen grenzen en onze eigen mensen beschermen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.