U bent hier

De heer Van Rooy heeft het woord.

Dank u, beste voorzitter Homans, en nog mijn beste wensen voor uw verjaardag. Het is een beetje laat, maar alsnog.

Ambtsgenoten, minister Demir, ik hoop dat u genoten hebt van uw rit in uw dienstwagen op weg naar het parlement, want u was vanmorgen op die belangrijke bijeenkomst waar deze Vlaamse Regering samen met de andere regeringen een Nationaal Energie- en Klimaatplan heeft gesloten, bijeengesprokkeld. Ik heb vernomen dat die vergadering niet lang duurde, en dat is ook logisch, want het is niet de Vlaming, maar het zijn de Europese Unie en haar ongekozen klimaatbureaucraten die hier alles bepalen, terwijl wij het natuurlijk wel kunnen betalen.

Uw zogenaamde liberale collega in de Federale Regering, minister van Energie Marghem, is zeer opgetogen en had het zeer veelzeggend over het voldoen aan de eisen, de éísen, van de Europese Commissie. Maar wat uw Vlaams klimaatplan inhoudt, minister Demir, weten wij natuurlijk al veel langer dan vandaag: dat kost jaarlijks aan Vlaanderen 5 tot 7 miljard euro. En wie zal hiervoor opdraaien? De Vlaming, de Vlaamse bedrijven. Wonen, werken en ook autorijden zullen daardoor in Vlaanderen alleen nog duurder worden.

Mijn vraag aan u is dus zeer simpel. Als u dan blijkbaar toch wilt dansen naar de pijpen van de Europese Unie, als u ons dan toch wilt onderwerpen aan de peperdure en dogmatische CO2-reductie van de Green Deal, als u toch elk jaar 5 tot 7 miljard euro wilt uitgeven aan dat klimaatplan, dan wil ik van u – en ik denk vele Vlamingen met mij – de garantie dat de Vlamingen hier niet voor zullen opdraaien en dat zij geen eurocent extra zullen moeten betalen voor dat klimaatplan.

De heer Steenwegen heeft het woord.

Minister, vanmorgen was er de vergadering van het Overlegcomité waar die langetermijnstrategie Klimaat 2050 op de agenda stond. België moet als lidstaat, zoals de andere lidstaten, aan Europa uitleggen welke maatregelen we gaan nemen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. We hebben deze morgen kunnen vernemen dat er een akkoord bereikt is, maar voor zover ik het begrepen heb, is dat akkoord niets anders dan wat we al eerder hebben kunnen lezen, namelijk dat er drie deelplannen van de verschillende gewesten – het Vlaamse, Brusselse en Waalse – zijn en een overkoepelende tekst van de federale overheid, maar dat die deelplannen helemaal niet op elkaar afgestemd zijn. De referentiejaren verschillen, de reikwijdte verschilt, en ook de doelstellingen lopen nogal uit elkaar.

Naar ik gelezen heb zou er nu uiteindelijk een akkoord zijn tot een reductie-engagement van 85 tot 87 procent. De reden waarom we als België niet verder willen gaan, is Vlaanderen. U hebt het deze morgen ook gezegd: ‘Ik wil niet verder gaan. Voor mij is 85 procent de reductie die ik haalbaar acht, en verder wil ik niet gaan.’

Die weigering van Vlaanderen om verder te gaan, zorgt ervoor dat wij naar Europa geen engagement nemen naar klimaatneutraliteit. De argumenten die u daarvoor aanhaalt, zijn onder andere dat onze bedrijven uit de havens zullen gaan lopen, maar ik heb begrepen dat ons deelplan zelfs niet gaat over ETS-sectoren (emissions trading scheme), maar enkel over niet-ETS-sectoren, dus eigenlijk is dat niet relevant. Dat is zelfs geen voorwerp van onze langetermijnstrategie. Ten tweede zegt u dat we geen extra factuur willen voor onze burgers. Maar alle economen onderstrepen dat we, als we een ambitieus klimaatbeleid voeren, veel onnodige onkosten gaan uitsparen aan de ene kant, en aan de andere kant is dat ook de beste garantie om te zorgen voor bijkomende tewerkstelling in die nieuwe economie die zich vandaag overal volop aan het ontwikkelen is.

Mijn vraag is dus heel eenvoudig. Wat is het engagement? Met welke intentie bent u vanmorgen naar het Overlegcomité gegaan, en wat is nu het uiteindelijke resultaat van deze bespreking geweest? 

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Collega’s, zoals jullie weten, voorziet het Vlaams regeerakkoord een broeikasvermindering naar 2050 van 80 procent. Wij zijn in december met de collega’s overeengekomen over de langetermijnstrategie. Collega Van Rooy, u vergist zich: wij zijn vandaag niet bijeengekomen rond het nationaal plan of zo, dat is al in december gebeurd. Het ging vandaag over de langetermijnstrategie 2050. Het is toch wel belangrijk dat we weten waar we over spreken in dit parlement, en dat is een visie, de ambitie waar Vlaanderen gaat staan binnen dertig jaar. Daar zijn we in december, net voor de kerstvakantie, overeengekomen dat we de broeikassen gaan verminderen met 85 procent. Dat is iets meer dan die 80 procent die we in het regeerakkoord overeengekomen waren.

Wij zetten inderdaad in op die nieuwe economie, die circulaire economie, waarvoor in de vorige legislatuur al de zaadjes gelegd zijn en waar we nu met de industrie gaan proberen om Vlaanderen koploper te maken binnen Europa in die circulaire economie. Ik denk bijvoorbeeld aan heel de thematiek rond kunststoffen, dat we recyclage van afval gebruiken, dat we afval ook gebruiken als grondstoffen. Ook in meubilair kan men circulair gaan, op water, op verschillende domeinen.

Dat is een groot onderdeel van die circulaire economie. Dat zal voor andere en nieuwe jobs zorgen. Wij zetten ook volledig in op die maximale CO2-opslag in bos- en natuurgebieden. Daar zijn we deze legislatuur ook al mee begonnen: we voorzien 90 miljoen euro voor extra bos. Er zijn daarnaast nog andere maatregelen, maar het gaat voor alle duidelijkheid allemaal om een strategie.

Vandaag vond er inderdaad een Overlegcomité plaats waar de verschillende deelstaten aanwezig waren. Wij zijn daar een akkoord overeengekomen. Ik weet ook dat Europa vraagt dat we tegen 2050 klimaatneutraal zijn, maar ik heb ook heel duidelijk gezegd, overeenkomstig het regeerakkoord, dat dit een dynamisch gegeven is en dat dat elke vijf jaar bekeken wordt. Alle deelstaten hebben een eigen strategieplan. Voor Vlaanderen is de doelstelling om 85 procent minder CO2 uit te stoten. Dat is een haalbare doelstelling en ik denk dat we ze ook effectief zullen halen.

Het is inderdaad zo dat die langetermijnstrategieën van de verschillende deelstaten opgeteld zijn en dat men zo, volgens een confederale logica, tot een optelsom is gekomen. Daar kunnen we niet tegen zijn, denk ik. Zo zijn we inderdaad op ongeveer 87 procent uitgekomen. Maar nogmaals – ik blijf het herhalen –, de klimaatverandering is een mondiale uitdaging. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. Het is geen zaak van Vlaanderen, Wallonië en Brussel alleen, maar het is een internationale zaak. Ik blijf die boodschap herhalen.

We hebben nu genoeg strategieën, genoeg plannen. Ook dat nationale plan, met meer dan 350 maatregelen, is allang achter de rug. Het wordt nu tijd dat we stoppen met plannen maken en dat we op het terrein gaan realiseren. Waarom doen we dat, mijnheer Van Rooy? Ik weet dat u daar tegen bent, wat u ook mag zijn, maar wij vinden het belangrijk dat we zorg dragen voor Vlaanderen en dat we een haalbare, betaalbare en realistische doelstelling hebben. Ik denk dat men dat ook van ons verwacht voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. (Applaus van Joris Nachtergaele en Robrecht Bothuyne)

Minister Demir, u sluit daarmee af om wat emotie in het debat te krijgen, maar u zou beter wat cijfers noemen. Ik hoor u alleen maar bezig over CO2-vermindering en broeikasgassen, maar u vermeldt geen financiële cijfers. U weet dat Polen van de 7,5 miljard euro die de EU ter beschikking stelt voor de overgang naar een zogenaamd klimaatneutrale economie, maar liefst 2 miljard euro krijgt. Dat is 52 euro per Pool en dat terwijl Polen al een netto-ontvanger is binnen de EU. Wat krijgt Vlaanderen? Nougatbollen, niets, nul, en dat terwijl Vlaanderen reeds een nettobetaler is binnen de EU. Dat komt boven op die Vlaams-Waalse transfers waar u als Vlaams-nationalist tegen zou moeten zijn of tegen bent. Over de Europese transfers hoor ik u echter niets zeggen. Ikzelf en mijn partij vinden dat niet alleen totaal onrechtvaardig, maar wij willen u ook vragen of u ervoor wilt ijveren dat Vlaanderen voor hetgeen het zou moeten investeren voor die Europese klimaattoestanden en Green Deal, minstens hetzelfde bedrag, 7 miljard euro, terugkrijgt van de Europese Unie. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, ik blijf uw houding ten aanzien van een klimaatbeleid toch moeilijk vinden. Waarom toch altijd zo defensief? Waarom niet een beetje meer ambitie tonen? Bij uw aantreden hebt u hier in het parlement gezegd: ‘Ik besef dat we er niet zullen raken met wat we nu aan het doen zijn. We zullen een serieuze tand moeten bij steken.’ Van die tand hebben we echter nog niets gezien. Er is nog geen enkele tand bijgestoken. Wel integendeel, we krijgen nu heel veel negatieve boodschappen en heel veel kritiek op anderen en dan vooral diegenen die wel vooruit willen, waaronder de EU: sinds de Green Deal kan er geen goed woord meer gesproken worden over de EU. Die Green Deal is echt een doorn in uw oog en vooral dan door de verdeling van dat transitiefonds, waardoor België maar 68 miljoen euro zou krijgen, die – in uw ogen waarschijnlijk nog erger – dan nog voornamelijk naar Wallonië zou gaan.

Is het zo dat die 68 miljoen euro gehalveerd zou worden, omdat wij onze doelstelling zo laag zetten en dus geen klimaatneutraliteit nastreven? Dat stond in de media te lezen.

De heer Schiltz heeft het woord.

Minister, ik heb er alle begrip voor dat u met enige terughoudendheid naar 2050 kijkt, dat is nog dertig jaar, en het is bijna onmogelijk om vandaag met wetenschappelijke zekerheid te bepalen hoeveel wij over dertig jaar zullen kunnen besparen. In die zin begrijp ik dat u 85 procent naar voren schuift.

U hebt terecht ook verwezen naar de vele maatregelen die wij nu al op gang trekken. Mijnheer Van Rooy, als u denkt dat wij elke euro die wij in Europa stoppen, er minstens uit moeten halen, dan kunt u evengoed vragen om te stoppen met Europa, maar wees daar dan ook eerlijk over. (Opmerkingen van Sam Van Rooy)

Ik zeg het omgekeerde, want in dezen, minister Demir, gaan klimaat en economie samen. Door te investeren in een robuust klimaatbeleid bij ons en in Europa vergroot onze afzetmarkt en kunnen onze bedrijven die innovatief zijn en die klimaatoplossingen kunnen leveren in heel Europa, welvaart creëren hier in Vlaanderen, mijnheer Van Rooy. Dat is geld dat Vlaanderen zou verdienen in Europa.

Minister Demir, het enige wat ik u wil vragen is om die positieve vibe op gang te houden. Om dat economisch potentieel aan te boren wil ik u vragen om een onderscheid te maken tussen wat we vandaag al kunnen beloven en de ambities die we hebben. Ik blijf erbij dat klimaatneutraliteit tegen 2050 de ambitie moet blijven, ook al weten we vandaag nog niet hoe. Door te blijven zeggen dat we daarnaartoe moeten gaan, kunnen oplossingen uit het bedrijfsleven naar voren worden geschoven.

De heer Tobback heeft het woord.

Minister, ik denk en ik heb het gevoel dat u uw rol als minister verkeerd definieert, zeker wanneer ik u hoor zeggen dat we moeten stoppen met plannen te maken en het nu moeten beginnen te doen. In vele gevallen, wanneer het gaat over klimaatneutraliteit, zal het niet u of de Vlaamse Regering zijn die het moet doen, het zullen investeerders, bedrijven en uitvoerders zijn die het zullen doen. Uw job is inderdaad die plannen maken, u engageren en garanderen dat het Vlaams beleid daar voluit voor zal gaan, en dan is 100 procent beter dan 85 procent, want degene die de koers wint, is degene die zich 100 procent inzet.

Ik vraag u om te stoppen met het eeuwige verhaal dat u vertelt, dat we niet te veel moeten doen en dat we voorzichtig moeten zijn omdat we het niet kunnen beloven. U moet het niet beloven, u moet enkel beloven dat de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschap, voluit gaat voor die investeerders. En dat gaat over vele miljarden euro’s meer dan die paar peanuts die we vanuit het Europees fonds zouden kunnen krijgen. Zij wachten op zekerheid om te kunnen investeren. Ik wil u dan ook vragen te stoppen met die voorzichtigheid, onzekerheid en conservatisme ten toon te spreiden waarmee u investeerders in nieuwe technologie, waarin Vlaanderen altijd voorop heeft gelopen, afschrikt en waarmee u voornamelijk beschermt wat er vandaag is. Dat zijn echter niet de jobs van morgen, dat is niet de welvaart van morgen, dat is niet de toekomst van de kinderen die we daarmee garanderen, dat is het heden verdedigen, en dat is niet genoeg, minister. (Applaus bij sp.a)

De heer D’Haese heeft het woord.

Minister, de oproepen voor positieve vibes voor het klimaatbeleid kan ik alleen maar ondersteunen, die voor klimaatneutraliteit tegen 2050 ook, maar jammer genoeg zit u niet echt in die positieve vibe en al helemaal niet met die ambitie. U blijft vasthangen in een pessimistische visie, een visie waarin dat allemaal niet mogelijk is en een visie waarin u zegt dat als u verder gaat dan die 85 procent, veel Vlamingen zullen moeten verhuizen en we de industrie zullen kunnen sluiten.

Maar enfin, wat een totaal achterhaalde visie op het klimaatbeleid. Het klimaatbeleid is een ongelofelijke troef om bedrijven vooruit te helpen en gezinnen beter te laten wonen en zich beter te laten verplaatsen. Intussen zegt minister Weyts als een schoolmeester met een opgestoken vingertje aan al die jongeren die zich engageren voor het klimaat, dat ze er mogen mee stoppen omdat iedereen het intussen heeft begrepen. Maar jullie hebben het niet begrepen, jullie hebben niet begrepen dat het klimaatbeleid, wanneer dat ambitieus en sociaal wordt aangepakt, ons allemaal vooruithelpt. Elke keer dat u in de media komt, verspreidt u opnieuw die boodschap dat het klimaatbeleid ons allemaal zal doen verliezen. Stop daarmee en kijk vooruit. Volg een beetje meer de heer Schiltz. Ik kan hem daar alleen in ondersteunen. (Applaus bij de PVDA en Groen)

De heer Vandaele heeft het woord.

Ik kan alleen herhalen wat we hier al dikwijls hebben gezegd en wat eigenlijk ook het standpunt van de minister is, namelijk dat we vooral geen dingen moeten beloven die we niet kunnen waarmaken. Maar wat we beloven, moeten we ook met hardnekkigheid proberen uit te voeren. En wanneer zich onderweg extra kansen voordoen – en ik neem aan dat dat zo zal zijn, want we spreken over 2050 – om extra resultaten te boeken, dan moeten we die ook met beide handen grijpen. Dat is onze positie. Dat is niet minimalistisch maar wel realistisch.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Collega’s, we hebben nood aan een ambitieus beleid en aan concrete maatregelen als het gaat over klimaatbeleid. Dat is goed voor het milieu maar ook, collega Van Rooy, voor de economie en voor de creatie van bijkomende jobs, ook hier in Vlaanderen. Dat zeggen alle studies. Wij onderschrijven daarbij het Akkoord van Parijs en de Europese klimaatambitie richting 2050. We willen werk maken van een omslag naar een klimaatneutrale samenleving en we hebben dus een duidelijke ambitie om ook Vlaanderen klimaatneutraal te maken. Dat, beste collega’s, staat letterlijk in het regeerakkoord.

Minister, ik verwacht van u niets meer maar ook niets minder dan de uitvoering van het regeerakkoord en dan het actief bepleiten van wat in het regeerakkoord staat: die ambitieuze doelstelling, die omslag naar een klimaatneutrale samenleving die we allemaal samen willen maken. Dat is wat ik van u verwacht als pleidooi en ook als beleidsactie.

U moet dat uiteraard niet alleen doen. Ook in het regeerakkoord staat dat we er alle belanghebbenden bij zullen betrekken. U moet werk maken van een participatietraject. Dat is nog niet gebeurd in het kader van de strategie voor 2050. Mijn bijkomende vraag is dan ook, minister, op welke manier u die omslag naar een klimaatneutrale samenleving zult maken en tegelijkertijd iedereen erbij zult betrekken. Op welke manier wil u die participatie organiseren?

Minister Demir heeft het woord.

Minister Zuhal Demir

Ik heb met collega Somers al samengezeten over die participatie. We zijn aan het bekijken hoe we dat kunnen organiseren via de lokale besturen. Dat is dus op gang gebracht.

Er zijn er hier die beweren dat we niets doen. Dat klopt gewoon niet. Sorry. U moet maar de beslissingen bekijken. We hebben vorige vrijdag in de schoot van de regering nog beslist dat we 13 miljoen euro zullen openstellen voor bedrijven om werk te maken van warmtenetten. We vangen de warmte die vanuit de industrie opstijgt terug op en sluiten die warmte aan op woningen. Dat is een duurzaam energiesysteem. Wij doen dat. Die beslissing is genomen. Eind dit jaar komt daarover nog een beslissing. We zijn ook bezig met renteloze leningen voor gebouwen. We staan voor een heel grote vraag naar renovatie. Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaat dat betaalbaar zijn? Dat is toch ook wel belangrijk. We vragen de mensen om energetisch te gaan wonen. Dat is geen simpele vraag. Ik heb vandaag nog met banken samengezeten. We gaan daarvoor. Ik hoop echt wel dat we vanaf januari volgend jaar die renteloze leningen en die premies in gang kunnen zetten, zodat de mensen die iets kopen en die hun aankoop binnen de vijf jaar renoveren ook die stimuli hebben. Voor de Vlaamse overheidsgebouwen en de gebouwen van de tertiaire sector is er al een verplichting opgenomen. Ook voor de transportsector zijn er doelstellingen. Ik kan zo nog doorgaan. Het klopt niet dat we niets doen.

Het is juist dat Wallonië een hogere doelstelling heeft van 95 procent. Maar bekijk Vlaanderen en vergelijk Vlaanderen met Wallonië. Vlaanderen is dichtbevolkt. Wij hebben hier industrie. Ik weet dat de grootindustrie onder het Europese systeem valt. Maar wij hebben hier natuurlijk wel kleinere industrie waar we met energiebeleidsovereenkomsten het energieverbruik zullen doen dalen. Deze bezorgdheid neem ik mee in het hele klimaatbeleid. Zo zorgen we ervoor dat we daar ook een inspanning leveren. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering de doelstellingen die zij vooropstelt, zal halen.

Mijnheer Tobback, u kunt mij verwijten dat ik niets beloof. Ik zou perfect kunnen zeggen dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. Ik zou dat kunnen beloven. In 2050 ben ik 70 jaar. Wie gaat mij dan nog herinneren? Maar we doen dat niet omdat dat in het verleden veel te veel is gebeurd. Of het nu gaat over het Zilverfonds of over de groenestroomcertificaten. In het verleden zijn er veel te veel beloftes gemaakt. Deze Vlaamse Regering kiest inderdaad voor heel duidelijke, haalbare doelstellingen. 85 procent minder broeikasgassen is heel wat. De afgelopen 13 jaar hebben wij maar 5 procent vermindering van broeikasgassen gerealiseerd. Als we nu de komende jaren alles in gang zetten en als we de 350 maatregelen van ons Vlaams Klimaat- en Energieplan 2030 gaan uitvoeren, zullen we al heel wat verder staan. Dan moeten we normaal gezien al 35 procent minder broeikasgassen hebben.

Collega Schiltz, ik hoop inderdaad dat er ondertussen misschien nieuwe technologieën zijn, en ik geloof daar ook heel hard in. Als ik zie wat er vandaag de dag bij onze kmo's allemaal aan het bewegen is en wat er allemaal wordt uitgevonden, dan denk ik dat we naar een serieuze broeikasgasvermindering moeten gaan. Met deze regering hebben we gekozen om te gaan voor de realistische doelstellingen. We gaan geen doelstellingen poneren waarvan we weten dat ze misschien toch niet haalbaar zijn. We gaan stap voor stap, maar ik ben ervan overtuigd dat we er gaan komen. (Applaus bij de N-VA)

De heer Van Rooy heeft het woord.

Minister Demir, u hebt natuurlijk gelijk. Beste ambtgenoten, deze regering heeft zich ontpopt als een regering die het klimaatbeleid van het elitaire partijtje Groen uitvoert. U kunt minister Demir dus absoluut niets verwijten. Ik doe dat natuurlijk wel, mijn partij doet dat dat wel, want heel deze klimaatbusiness is big business op de kap van de gewone Vlaming.

Minister, u hebt mij niet geantwoord. Landen als Polen, Tsjechië, Roemenië, Duitsland krijgen miljarden euro’s van de EU, Vlaanderen krijgt nul euro. U laat dat gewoon gebeuren, terwijl u in de commissie hebt gezegd – ik raad u aan om dat nog eens te bekijken – dat deze Green Deal een ‘mean deal’ is. U hebt gezegd dat de EU het noorden kwijt is. En last but not least: u hebt gezegd dat de EU Vlaanderen berooft. Waar zijn die stoere woorden van u gebleven? Waar zijn de acties om daar iets aan te doen? Ik zie ze niet, en ik vind dat heel pijnlijk. Ik heb u in het verleden erg gewaardeerd toen u zich samen met ons hebt ingezet tegen de komst van een islamitische school, maar vandaag ontpopt u zich helaas tot een klimaatmarionet van de EU en tot de klimaatpaus van Vlaanderen. Minister Demir, dat bent u en dat zal de Vlaming ontzettend veel geld kosten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister, wij zeggen natuurlijk niet dat u niets doet, het zou er nog moeten bij komen dat deze regering niets doet. Ik raad u toch aan om eens te kijken naar wat men in de omliggende landen doet, hoe men het aanpakt, hoe men de participatie organiseert, welke uitgebreide programma's met heel sterke en duidelijke engagementen daar maatschappelijk afgesproken zijn en worden opgenomen. Dat is iets heel anders dan wat wij in Vlaanderen hebben. Dat kan ik u wel verzekeren. Ga dat eens na.

Wat deze regering tot nu toe heeft gedaan, dat is maatregelen van de vorige regering schrappen. Wetenschappelijke rapporten negeert u. Adviezen die de vorige ministers van Energie en Omgeving hebben opgevraagd, die gooit u in de vuilnisbak. Als klap op de vuurpijl gaat u nu ook de EU de wacht aanzeggen. Iedereen die het goed meent met het klimaat, daar hebt u het moeilijk mee.

Van een minister verwachten wij echt geen scheldpartij. Uw scheldpartij naar de EU in de commissie vond ik echt niet oké. We verwachten geen scheldpartij, we verwachten ook geen vingerwijzing naar anderen van wie u vindt dat ze het niet goed aanpakken. Wij verwachten niet dat u zich verschuilt achter ambities van anderen, goede ambities, om zelf minder te moeten doen. Wat we wel verwachten van u, is dat u zorgt dat er middelen naar Vlaanderen komen om de transitie waar te maken, en niet dat u door uw gebrekkig beleid boetes moet betalen en emissierechten moet aankopen, waardoor u middelen uit Vlaanderen weghaalt in plaats van te genereren.

Minister, recht uw rug, toon leiderschap en neem ons eindelijk mee in een positief verhaal en verdedig dat op uw vurige manier. U kunt dat, en ik nodig u uit om dat ook te doen en Vlaanderen op die manier het klimaatbeleid te bezorgen dat het verdient. (Applaus bij Groen en de PvdA)

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.